Kritiky.cz > Speciály > Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM

Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM

Den
Den
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK roz­ši­řu­je myto­lo­gii Dne nezá­vis­los­ti tím, že dává dohro­ma­dy původ­ní herec­ké obsa­ze­ní s novým.

Pro reži­sé­ra Rolanda Emmericha před­sta­vo­va­li tito her­ci tým snů. “Je vzru­šu­jí­cí vidět pře­dá­vá­ní herec­ké šta­fe­ty jed­nou gene­ra­cí dru­hé,” pozna­me­ná­vá. “Máme tu hrdi­ny vete­rá­ny z prv­ní­ho fil­mu, kte­ří uvol­ňu­jí mís­to nové­mu týmu. Setkání s původ­ním obsa­ze­ním je jako tříd­ní sraz po dva­ce­ti letech.”

Dean Devlin dodá­vá: “Být zno­vu na pla­ce s těmi­to her­ci a vidět, že nejsou stej­ně dob­ří jako teh­dy, ale že jsou ješ­tě lep­ší – to je nesmír­ně uspo­ko­ju­jí­cí. Když píše­te scé­nář, pře­mýš­lí­te o tom, ‘Co bude za 20 let?’  Pak se naši navrá­til­ci pus­tí zno­vu do prá­ce a vše se roz­zá­ří. A náš nový tým září stej­ně tak. Je to per­fekt­ní mix.”

Liam Hemsworth, kte­rý zob­ra­zil Jakea Morrisona, sto­jí v čele nováč­ků. Vychován jako siro­tek, Jake je odváž­ným bojo­vým pilo­tem hyb­rid­ních stí­ha­ček. Hemsworth při­zná­vá, že po nabíd­ce hrát ve Dni nezá­vis­los­ti: Novém úto­ku oka­mži­tě sko­čil. První díl je jed­ním z jeho nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů, i když mu bylo tepr­ve šest let, když šel sní­mek do kin. “Bojovat v tom­to fil­mu s inva­ziv­ní let­kou vetřel­ců pro mě byl spl­ně­ný sen,” říká herec.

Hemswortha obzvláš­tě těši­lo pozná­vá­ní pohnu­tek této posta­vy a stát v prv­ní linii nové­ho boje pro­ti mimo­zemš­ťa­nům. “Jakeovi rodi­če byli zabi­ti během vál­ky v roce 1996, tak­že v sobě cho­vá zášť.”

Tato nená­vist ovliv­ňu­je Jakeovo cho­vá­ní vůči auto­ri­tám. Hemsworth dodá­vá: “Jake doká­že být pří­mo­ča­rý, pro­to­že byl vždyc­ky out­si­de­rem, kte­rý musel o všech­no bojo­vat sám. Protože vyrůs­tal jako siro­tek, čas­to ho roz­či­lu­je pri­vi­le­go­va­nost ostat­ních lidí.”

Jakeova upřím­nost, stej­ně jako jeho nebo­jác­nost a pří­le­ži­tost­né pohr­dá­ní auto­ri­tou, ho opa­ko­va­ně při­vá­dí do nesná­zí. Přistřihnou mu kři­dél­ka. Je pře­řa­zen a má za úkol pilo­to­vat Moon Tug, což je více či méně jako ovlá­dat obří vyso­kozdviž­ný vozík nebo remor­kér. Jake má za úkol pře­vá­žet zbra­ně na měsíč­ní vojen­skou základ­nu. Tato odleh­lá sta­ni­ce je prv­ním cen­t­rem obra­ny v pří­pa­dě dal­ší­ho úto­ku mimo­zemš­ťa­nů. “Moon Tug je mno­hem poma­lej­ší než tryskáč, na jaký byl dopo­sud zvyk­lý. Jeho den se v pod­sta­tě sklá­dá z pře­mis­ťo­vá­ní těž­kých dílů z bodu A do bodu B na Měsíci,” říká Hemsworth. “Není to pro něj ta zají­ma­věj­ší prá­ce. Dobře si uvě­do­mu­je, že pat­ří do stí­hač­ky. A nako­nec ve stí­hač­ce skon­čí.” Blížící se inva­ze mimo­zemš­ťa­nů mu to umož­ní.

Invaze také změ­ní život Davidu Levinsonovi, opět v podá­ní Jeffa Goldbluma. V původ­ním sním­ku Den nezá­vis­los­ti to byl Levinson, kdo při­šel na to, jak zasta­vit mimo­zem­skou hroz­bu ve vel­ké vál­ce v roce 1996. Stal se stře­dem pozor­nos­ti a byl osla­vo­ván jako svě­to­vý hrdi­na. Po vál­ce Levinson strá­vil 20 let pří­pra­va­mi na dal­ší útok, o kte­rém věděl, že jed­nou stej­ně při­jde. Využil k tomu moder­ní tech­ni­ky vetřel­ců, kte­rá na Zemi zůsta­la po prv­ní inva­zi. Byl jme­no­ván prv­ním ředi­te­lem pro­gra­mu obra­ny zěmě a vesmí­ru (ESD).

 “David ví, že to není o tom, jest­li dojde k dal­ší inva­zi vetřel­ců, ale kdy k ní dojde,” říká Goldblum. “Ocitne se v pozi­ci s odpo­věd­nos­tí brá­nit vše na Zemi před dal­ším úto­kem, kte­rý bude nej­spíš masiv­něj­ší než ten v roce ’96. David se sna­ží při­jít s plá­nem, kte­rý by lid­stvu zajis­til vítěz­ství. Snaží se o to, aby i ostat­ní pocho­pi­li, co se s tou­to novou inva­zí mění. Přestože inva­ze způ­so­bí něko­lik hroz­ných dní, najde se tu pro­stor pro navá­zá­ní sil­ných mezi­lid­ských vazeb. Nové svět­lo je vrže­no na naše chá­pá­ní vesmí­ru, na naše mís­to v něm i na to, s kým ho máme sdí­let.”

Goldblum si uží­val dal­ší pří­le­ži­tos­ti pozná­vat nuan­ce této posta­vy. “David Levinson je slo­ži­tý muž. Je roman­tic­ký s neu­tu­cha­jí­cí lás­kou k pla­ne­tě a pro vše živé. Avšak nej­ví­ce ze vše­ho je to skrom­ný a zví­da­vý člo­věk.  Takže všech­ny tyto věci vstou­pí do hry, když se dozví neu­vě­ři­tel­nou infor­ma­ci o tom, kde se nachá­zí­me a kdo je tam ven­ku a co to pro nás zna­me­ná.”

Goldblum dále kon­sta­tu­je, že zatím­co vetřel­ci mají vyspě­lej­ší zbra­ně a vozi­dla než lidé, chy­bí jim základ­ní cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti. “Vetřelci jsou vyba­ve­ni vojen­sky a v někte­rých ohle­dech odrá­ží naši lid­skou hloupost. Jsou lhos­tej­ní vůči krá­sám pla­ne­ty a vyko­řisťu­jí její zdro­je. To před­sta­vu­je jejich zká­zu, stej­ně jako tu naši v reál­ném, nefil­mo­vém svě­tě.”

Zatímco David Levinson na sebe bere nové závaz­ky a vel­kou zod­po­věd­nost, zůstá­vá v jádru stej­nou posta­vou, s jakou jsme se setka­li ve sním­ku Den nezá­vis­los­ti. Avšak jeho býva­lý nej­vyš­ší veli­tel pro­šel závrat­ný­mi pro­mě­na­mi.

Bill Pullman si zopa­ko­val roli býva­lé­ho pre­zi­den­ta USA, Thomase J. Whitmorea, kte­rý stál v čele obra­ny pla­ne­ty v roce 1996. Vzhledem k jeho blíz­kým setká­ním s mimo­zemš­ťa­ny, Whitmore pro­šel něčím, co lékař­ští pro­fe­si­o­ná­lo­vé ozna­ču­jí jako post-traumatická stre­so­vá poru­cha po setká­ní s mimo­zemš­ťa­ny. Závažné vnitř­ní změ­ny zane­cha­li Whitmorea ztrá­pe­né­ho a psy­chic­ky naru­še­né­ho. Tuší, co vetřel­ci zamýš­le­jí. Má vize o jejich blí­ží­cím se návra­tu a před­tu­chy o jejich tem­ném plá­nu pro pla­ne­tu Zemi.

 “Whitmore si plně uvě­do­mil roz­sah vetře­lec­ké armá­dy,” vysvět­lu­je Pullman. “Je to pro jeho mozek jako tla­ko­vá vlna. Ale svět ho má stá­le za hrdi­nu, i když byl dce­rou Patricií a úzkým okru­hem spo­lu­pra­cov­ní­ků izo­lo­ván. Trpí vidi­na­mi a jeho intu­i­ce mu napo­ví­dá, že se vetřel­ci vrá­tí zpět, ale nikdo mu nevě­ří.”

Emmerich dodá­vá, že Whitmore: “Ztratil sám sebe. V kla­sic­kém dra­ma­tu by tato posta­va byla ozna­če­na za bláz­na. Vetřelci mu stá­le leží v hla­vě. Whitmore byl tou­to zku­še­nos­tí pro­mě­něn. Dokáže se nyní napo­jit na jejich způ­sob myš­le­ní. Ví, že se vra­cí a je pře­svěd­čen, že se ten­to­krát lid­stvu nepo­da­ří je pora­zit.”

Devlin říká: “Vždycky se mi líbi­la myš­len­ka, že nej­sta­teč­něj­ší, nej­hr­din­něj­ší vůd­ce pla­ne­ty zdán­li­vě při­šel o rozum, pro­to­že vetřel­ci zůsta­li v jeho hla­vě. Sledovat Billa Pullmana, jak hlu­do­ko se ve své roli dostá­vá, aby pro­zkou­mal ten­to nový aspekt Whitmoreova cha­rak­te­ru a záro­veň oži­vil všech­ny jeho sil­né strán­ky a sílu, kte­rou jsme si oblí­bi­li, bylo rados­tí.”

Whitmore zane­chal v divá­cích sil­ných dojem svou str­hu­jí­cí řečí v prv­ním fil­mu, kdy vybí­zel náro­dy, aby sjed­no­ti­ly své síly a posta­vi­ly se vetřel­cům. O dva­cet let poz­dě­ji, v našem reál­ném svě­tě, jsou jeho slo­va stá­le aktu­ál­ní a byla dokon­ce cito­vá­na v nedáv­ném Super Bowl TV spo­tu. Když časo­pis Forbes sesta­vil seznam nej­lep­ších pre­zi­dent­ských pro­je­vů, řeč­nic­ké umě­ní pre­zi­den­ta Whitmorea skon­či­lo na prv­ním mís­tě.

 “Popularita toho­to pro­je­vu mě udi­vu­je i dnes,” říká Devlin. “Když jsme psa­li scé­nář k původ­ní­mu fil­mu, chtě­li jsme napsat scé­nu jako ze Shakespearova Jindřicha V, kdy král pro­mlou­vá ke svým mužům, kte­ří jsou při­pra­ve­ni jít do boje a jsou neklid­ní. Král ví, že je musí povzbu­dit a sjed­no­tit, pokud mají uspět…“

Emmerich pozna­me­ná­vá: “… tak­že jsme JEN muse­li napsat povzbu­zu­jí­cí řeč stej­ně dob­ře jako Shakespeare. Maličkost!”

Devlin pokra­ču­je: “Řekl jsem jim ‘Nezasekněme se na tom. Dejte mi chvil­ku, já pro­vi­zor­ně něco naho­dím na papír a poz­dě­ji to může­me pře­pra­co­vat a strá­vit nad tím čas. “Během pěti minut jsem napsal pro­jev. Vložil jsem ho do scé­ná­ře a věno­va­li jsme se zbyt­ku fil­mu. Pak při­šel den, kdy se měla točit scé­na s pro­je­vem a najed­nou jsem si uvě­do­mil, ‘Ach, můj bože. Nikdy jsme se k pře­pra­co­vá­ní nedo­sta­li!’

 “Tak jsem běžel na plac, abych se ujis­til, že to můžu pře­psat a mís­to toho jsem zasti­hl Rolanda upro­střed zkouš­ky s Billem. Když Bill řeč dokon­čil, všich­ni na pla­ce zača­li jásat a tles­kat. Měl jsem vel­kou radost a říkal si ‘Myslím, že to fun­gu­je. Použijeme to.”

Filmaři dob­ře vědě­li, že zopa­ko­vat toto řeč­nic­ké “ora­to­ri­um” v novém fil­mu by bylo obtíž­né, ne-li nemož­né a roz­hod­li se jít jiným smě­rem. “Nikdy není dob­rý nápad poku­sit se zopa­ko­vat něco, co je tak doko­na­lé, jako byla tato řeč,” říká Woods. “Takže jsme se roz­hod­li zaujmout odliš­ný a jem­něj­ší postup.” Místo toho teď máme Whitmorea, kterak dává povzbu­zu­jí­cí řeč Davidovi, jenž si zou­fá nad mizi­vý­mi šan­ce­mi země v zasta­ve­ní inva­ze. “Whitmore musí moti­vo­vat hlav­ní­ho fil­mo­vé­ho zachrán­ce – Davida – a zachrán­ce je při­tom jeho nej­lep­ší pří­tel,” dodá­vá Woods.

Whitmoreovy vize a změ­ny v cho­vá­ní jsou drže­ny pod poklič­kou, ví o nich jen ti nej­bliž­ší z okru­hu býva­lé­ho pre­zi­den­ta. Patří sem jeho již dospě­lá dce­ra Patricia. Patricii a její­ho blíz­ké­ho pří­te­le Dylana Hillera, syna zesnu­lé­ho stí­ha­cí­ho pilo­ta Stevena Hillera, kte­rý pomohl zachrá­nit svět během prv­ní inva­ze, pro­vá­ze­la slá­va od útlé­ho dět­ství. Producent Harald Kloser říká: “Patricia a Dylan vyrost­li v pová­leč­ném obdo­bí se dvě­ma z nej­vět­ších hrdi­nů pla­ne­ty, pre­zi­den­tem Whitmorem a plu­kov­ní­kem Hillerem.”

Ale její “krá­lov­ské” posta­ve­ní jí neza­brá­ni­lo v tom, aby si šla svou vlast­ní ces­tou. “Patricia je sil­ná,” říká Maika Monroeová, kte­rá roli ztvár­ni­la. “Je to bojov­ni­ce, ale při­tom má vel­ké srd­ce, kte­ré může­te vidět v jejím vzta­hu k otci. Udělala by pro něj coko­liv.

 “Je zne­po­ko­je­ná sta­vem své­ho otce a začne tušit, že její otec ví o něčem, co v brzku pove­de k inva­zi,” dodá­vá Monroeová.

Zatímco Patricia vyrůs­ta­la s Dylanem, milu­je a chce se pro­vdat za Jakea. Ale Jakeova impul­siv­nost (v minu­los­ti málem zabil Dylana během zku­šeb­ní­ho letu) jejich vztah kom­pli­ku­je. I přes jejich roz­dí­ly, toto trio před­sta­vu­je novou gene­ra­ci v čele obro­ze­ní.

 “Patricia potka­la Jakea v letec­ké ško­le,” vysvět­lu­je Monroeová, “a tak tro­chu se do toho­to “zlo­bi­vé­ho hocha” zami­lo­va­la. “Opravdu se milu­jí. Zároveň tam je napě­tí, pro­to­že celý svět před­po­klá­dal, že Patricie a Dylan nako­nec skon­čí spo­lu. Ale srd­ce si žádá jinak.”

Dylan v podá­ní Jessie Ushera jde ve sto­pách své­ho otce, plu­kov­ní­ka Stevena Hillera. Dylan dis­po­nu­je osl­ňu­jí­cí­mi bojo­vý­mi schop­nost­mi pilo­ta. Je čle­nem nové gene­ra­ce hrdi­nů boju­jí­cích s vetřel­ci a vůd­ce let­ky Legacy Squadron. Jeho hlav­ním riva­lem v pilo­to­vá­ní i v lás­ce k Patty je Jake. Tato dyna­mi­ka se vyplá­cí, říká Wright, díky: “Liamově a Jessieho ryt­mu a při­ro­ze­ným kome­di­ál­ním schop­nos­tem. Pokračují v tra­di­ci, kte­rou Will Smith zave­dl jako Steven Hiller v prv­ním fil­mu.”

 “Stejně jako jeho pří­tel­ky­ně Patricia, i Dylan je vní­mán jako člen “krá­lov­ské rodi­ny”, říká Usher. “Koneckonců jeho otec byl jed­ním z nej­zná­měj­ších lidí na svě­tě. Všichni si mys­lí, že Dylan dostal vše na stří­br­ném pod­no­se, ale on je vel­mi dob­rý v tom, co dělá. A to je přes­ně jeho pro­blém. Musí jít nad rámec a osvěd­čit se, aby uni­kl stí­nu své­ho otce a vyšla­pal si svou vlast­ní ces­tu.”

Usherova fil­mo­vá mat­ka, Vivica A. Fox, kte­rá se vra­cí v roli Jasmine Dubrow Hillerové, se při­dá: “Dylan si kla­de otáz­ku: ‘Mám na to? Jít ve šlé­pě­jích Stevena Hillera?’ Jasmine mu dá jas­ně naje­vo, že se chys­tá na svou VLASTNÍ ces­tu a nemá se bát. Buď vším, čím můžeš být!”

Jasmine je odbor­ni­cí ve zdra­vot­nic­tví. Pracuje v nemoc­ni­ci. Má o Dylana strach, ale záro­veň je hrdá, že se oci­tl v čele boje. “Jasmine s pra­cí exo­tic­ké taneč­ni­ce skon­či­la,” říká Foxová. “Věnuje se teď záchra­ňo­vá­ní lid­ských živo­tů, asis­tu­je při poro­dech a je stá­le v jed­nom kole.”

 “Takový je život ve svě­tě Dne nezá­vis­los­ti,” říká se smí­chem. “Lidé se pta­jí: ‘Jak to jde na natá­če­ní?’ Moje odpo­věď vždy zní: ‘Hodně se naběhám.’”

Další z mno­ha sil­ných žen­ských postav ve fil­mu je ame­ric­ká pre­zi­dent­ka Lanfordová v podá­ní Sely Wardové. Poté, co v minu­los­ti čeli­la glo­bál­ní kata­stro­fě v Emmerichově sním­ku Den poté, Wardová byla při­pra­ve­na řešit dal­ší masiv­ní hroz­bu, ale ten­to­krát jako vrch­ní veli­tel­ka ozbro­je­ných sil.

Lanfordová se dost liší od pre­zi­den­ta Whitmorea, váleč­né­ho hrdi­ny, kte­rý spo­jil celý svět svou povzbu­zu­jí­cí řečí. Lanfordová je poli­tic­ky moti­vo­vá­na, je aser­tiv­ní a necou­vá před těmi, kte­ří s ní nesou­hla­sí. Ze vše­ho nej­víc je odhod­lá­na nedo­pus­tit, aby se ději­ny opa­ko­va­ly. Lanfordová je sil­nou pre­zi­dent­kou, pro­to­že jí musí být. “Je roz­hod­ná a nebo­jí se pou­žít síly,” roz­vá­dí Wardová.

Pokud jde o zemi, v jejímž čele Lanfordová nyní sto­jí, Wardová podo­tý­ká: “Uplynulo dva­cet let od prv­ní­ho úto­ku a kaž­dý národ na svě­tě během té doby posi­lo­val svou obra­ny­schop­nost. Peníze šly do výda­jů na obra­nu, tak­že kaž­dý musel dělat kom­pro­mi­sy a hod­ně obě­to­vat. A lidé jsou tím již una­ve­ní. Takže hned v úvo­du toho­to sním­ku Lanfordová říká, že je na čase mys­let na prv­ním mís­tě na lidi. Naše glo­bál­ní obran­né sys­témy jsou na svém mís­tě a je pře­svěd­če­ná, že je lid­stvo při­pra­ve­no čelit dal­ší­mu úto­ku mimo­zemšta­nů, pokud by k němu mělo dojít.”

Pro Lanfordovou je boj s vetřel­ci také moti­vo­ván osob­ní zku­še­nos­tí, pro­to­že ve vál­ce ’96 ztra­ti­la téměř celou svou rodi­nu. “To se na ní samo­zřej­mě pode­psa­lo,” říká Wardová. “Lanfordová se sta­la odol­něj­ší a někdy i tro­chu dra­vou. To z ní dělá sil­nou pre­zi­dent­ku. Lanfordová chce jen chrá­nit pla­ne­tu.”

Další sil­nou žen­skou posta­vu je čín­ská model­ka a hereč­ka Angelababy, kte­rá se při­po­ji­la k “nové gene­ra­ci hrdi­nů” v roli Rain, neob­lom­né člen­ky elit­ních stí­ha­cích pilo­tů. Poté, co se obje­vi­la v něko­li­ka úspěš­ných asij­ských akč­ních fil­mech, Angelababy byla dob­ře při­pra­ve­na pro posta­vu v před­ní linii nové­ho boje. Rain je roz­hod­nu­tá nene­chat své emo­ce, ani roman­tic­ké návrhy od vti­pem srší­cí­ho stí­ha­cí­ho pilo­ta (a Jakeova nej­lep­ší­ho pří­te­le), Charlieho (Travis Tope), ovliv­nit její poslá­ní. “Rain vní­má Charlieho spí­še jako mlad­ší­ho bra­t­ra než jako klu­ka,” říká hereč­ka.

Rainin strýc, gene­rál Lao (Chin Han), je veli­te­lem měsíč­ní základ­ny. Lao vyža­du­je dis­ci­plí­nu a pořá­dek od svých pilo­tů, tak­že se dosta­ne do kříž­ku s Jakem Morrisonem. “Lao plní pří­ka­zy a chce dělat věci správ­ným způ­so­bem. A pak při­jde Jake, kte­rý nedo­ká­že žít pod­le pra­vi­del jako Lao. Takže mezi nimi vzni­ká vel­mi zají­ma­vá dyna­mi­ka.”

Zpátky na Zemi se zno­vu setká­me se dvě­ma vete­rá­ny ze Dne nezá­vis­los­ti, kte­ří jsou zdro­jem nejen původ­ní­ho, ale i nové­ho fil­mo­vé­ho humo­ru v tom­to sním­ku. Judd Hirsch se vra­cí jako otec Davida Levinsona, Julius, kte­rý se pla­ho­čí, aby pro­pa­go­val vlast­ním nákla­dem vyda­nou kni­hu, ve kte­ré píše o svých hrdin­ských činech během prv­ní­ho úto­ku mimo­zemš­ťa­nů. Právě z Juliova pohle­du popr­vé spat­ří­me vetřel­ce.

Ať dochá­zí k jaké­ko­liv kata­stro­fě, Julius je stá­le… Julius. “V prů­bě­hu posled­ních dva­ce­ti let se na něm nic nezmě­ni­lo,” říká o roz­to­mi­lém seni­o­ro­vi Hirsch. “Opravdu nic. Jistě, svět vyu­ží­vá tech­no­lo­gií vetřel­ců, základ­ny na Měsíci a hyb­rid­ních stí­ha­ček. Ale Julius stá­le hle­dá své­ho syna Davida a vždy se těs­ně vyhne kata­stro­fě. Jenže ten­to­krát namís­to Davida najde ale­spoň pár dětí, kte­ré Julius vez­me pod svá ochran­ná kří­d­la. Nebo tomu je mož­ná nao­pak.”

S vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí jde o to dru­hé. Dětských postav se uja­li Joey Kingová jako Sam a Garrett Wareing jako Bobby. Kingová vysvět­lu­je: “Vlastně Julia zachrá­ní a vytvo­ří si s ním pozo­ru­hod­ný vztah. Stanou se jeho novou rodi­nou. Mezi Juliem a Sam se roz­vi­ne oprav­du krás­né pou­to, tak nějak se sta­ne jejím otcem a dědou, což ona v danou chví­li potře­bu­je.”

Ještě více excen­t­ric­ký než Hirschův Julius Levinson je Dr. Brackish Okun, vyso­ce vznět­li­vý, poně­kud poma­te­ný vědec, kte­rý měl na sta­ros­ti výzkum v Oblasti 51 během počá­teč­ních úto­ků. Následkem jeho setká­ní s vetřel­ci v prv­ním fil­mu, Okun zůstal ležet v bez­vě­do­mí po dvě dese­ti­le­tí v rám­ci přís­ně taj­ných hra­nic Oblasti 51. Nyní je zpát­ky a stej­ně jako pre­zi­dent Whitmore a ostat­ní, kte­ří trpí post-traumatickým syn­dro­mem ze setká­ní s vetřel­ci, Okun má jedi­neč­ný vhled do uva­žo­vá­ní mimo­zemš­ťa­nů a do jejich plá­nů. “Okun se zno­vu obje­vil zce­la stej­ný jako v roce ’96,” říká Woods.

Brent Spiner, oblí­be­ný pro svou roli andro­i­da Data v seri­á­lu Star Trek: Nová gene­ra­ce, se vra­cí jako Okun. Byl potě­šen svým návra­tem do svě­ta Dne nezá­vis­los­ti a podo­tý­ká: “Vždycky jsem dou­fal, že se vrá­tím a sku­teč­nost, že je to už 20 let… no, mys­lím, že je to v pořád­ku, pro­to­že kdo má mož­nost zahrát si posta­vu, kte­rou nehrá­li 20 let?”

Po chvil­ce zamyš­le­ní Spiner při­pouš­tí: “Ok, Harrison Ford, ne? A taky Stallone. Ok, Schwarzenegger taky. Ale i tak je to vzru­šu­jí­cí vrá­tit se a ztvár­nit toho­to chla­pí­ka zno­vu. Jsem nad­še­ný, že je Okun stá­le naži­vu!”

Naživu… a tak nějak ješ­tě div­něj­ší, než když jsme se s ním setka­li v prv­ním fil­mu. “Už teh­dy v roce 1996 byl ana­chro­nis­mem s bláz­ni­vým úče­sem a teď je jím ješ­tě víc, pro­to­že byl v kóma­tu a vůbec se nezmě­nil, vůbec,” říká Spiner.” Ale Okun je i přes­to pre­ze­všech­no nadá­le géni­em. Je roz­hod­nu­tý při­jít na způ­sob, jak zasta­vit mimo­zemš­ťa­ny.”

V afric­ké Demokratické repub­li­ce D’Umbutu malá sku­pi­na pře­ži­vších vetřel­ců z roku 1996 vede deset let trva­jí­cí vál­ku pro­ti lidem. I přes opa­ko­va­né návrhy od svě­to­vých poli­ti­ků, vojen­ští vůd­ci v zemi pomoc v potí­rá­ní vetřel­ců odmí­ta­li, což ved­lo k těž­ce vydo­by­té­mu vítěz­ství v pozem­ní vál­ce. Velká část země je stá­le označ­ko­vá­na tote­my z lebek a kos­tí vetřel­ců a majestát­ní nepo­ru­še­nou mimo­zem­skou lodí veli­kos­ti měs­ta, kte­rá tam hava­ro­va­la v roce 1996.

V cen­t­ru veš­ke­ré­ho dění sto­jí nový vůd­ce Dikembe Umbutu, impo­zant­ní bojov­ník s klid­nou sílou v podá­ní Deobia Oparei (Hra o trů­ny). Oparei kon­sta­tu­je, že se jeho posta­va vymy­ká poten­ci­ál­ním ste­re­o­ty­pům. “Dikembe vystu­do­val Oxford, tak­že mlu­ví s brit­ským pří­zvu­kem. Nyní je vůd­cem a chce osvo­bo­dit svůj lid. Dikembe a David Levinson i dal­ší najdou ces­tu do Jakeovy vesmír­né lodi a vyda­jí se do vesmí­ru, při­tom kaž­dý z nich násle­du­je svou vlast­ní misi a to je fas­ci­nu­jí­cí.

Setkání s mimo­zemš­ťa­ny Dikembeho psy­chic­ky pozna­me­na­lo, stej­ně jako Whitmana a Okuna. V tom, aby pocho­pil a vypo­řá­dal se s tou­to psy­chic­kou újmou, mu pomá­há fran­couz­ská psy­chi­atrič­ka Dr. Catherine Marceaux v podá­ní Charlotte Gainsbourgové, uzná­va­né britsko-francouzské hvězdy sním­ků NymfomankaMelancholie. Tato role je jejím ame­ric­kým stu­di­o­vým debu­tem.

Avšak Catherine také úzce spo­lu­pra­cu­je s Davidem Levinsonem, s nímž kdy­si měla milost­ný vztah. Mnoho let se sice nevi­dě­li, ale když se zno­vu set­ka­jí v Africe, pro­běh­ne mezi nimi jis­kra. “Catherine je veli­ce chyt­rá, tajem­ná a zají­ma­vá,” říká Jeff Goldblum. “Je fas­ci­nu­jí­cí a s Davidem jsou zce­la kom­pa­ti­bil­ní, spo­leč­ně sdí­lí svůj zájem o vědu.”

Mezi dal­ší nováč­ky ve Dni nezá­vis­los­ti pat­ří William Fichtner v roli gene­rá­la Adamse, kte­rý sto­jí v čele glo­bál­ní vojen­ské obran­né ini­ci­a­ti­vy; Patrick St. Esprit v roli minis­t­ra obra­ny Tannera; sce­náris­ta Nicolas Wright jako Rosenberg, fede­rál­ní správ­ce finan­cí, kte­rý pod­stat­ně sní­ží roz­po­čet na obra­nu, tedy – dokud nepři­jdou vetřel­ci; a sce­náris­ta James A. Woods jako major Ritter, dru­hý muž ve vele­ní za gene­rá­lem Adamsem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23852 s | počet dotazů: 238 | paměť: 71939 KB. | 18.06.2024 - 04:16:22