Kritiky.cz > Speciály > Den nezávislosti: Nový útok

Den nezávislosti: Nový útok

Den
Den
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Věděli jsme, že se jed­nou vrá­tí. Den nezá­vis­los­ti před lety nově vyme­zil žánr kata­stro­fic­ké­ho fil­mu a jeho dal­ší pokra­čo­vá­ní sli­bu­je vel­ko­le­pou podí­va­nou. Lidstvo vyu­ži­lo k obra­ně pla­ne­ty všech pro­střed­ků a zdro­jů, včet­ně uko­řistě­né mimo­zem­ské tech­no­lo­gie. Společným úsi­lím lidé vyvi­nu­li důmy­sl­ný obran­ný pro­gram, kte­rý by měl pla­ne­tu Zemi chrá­nit. Ale nic nedo­ká­že lid­stvo při­pra­vit na moder­ní a nebý­va­lou sílu z vesmí­ru. Pouze vyna­lé­za­vost a důvtip něko­li­ka odváž­ných žen a mužů doká­že zachrá­nit svět před záni­kem.

Pod režij­ní tak­tov­kou Rolanda Emmericha se ve fil­mu Den nezá­vis­los­ti: Nový útok zno­vu setká­te i s někte­rý­mi hrdi­ny a pamět­ní­ky z před­cho­zí­ho dílu v čele s Jeffem Goldblumem a Billem Pullmanem. Tentokrát se k nim při­dá celá řada odváž­ných nováč­ků, včet­ně Liama Hemswortha (Hunger Games) a Charlotte Gainsbourgové (Melancholia, Nymfomanka).

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK před­sta­vu­je pro reži­sé­ra Rolanda Emmericha návrat do svě­ta, kte­rý spo­lu­vy­tvo­řil s pro­du­cen­tem a spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře, Deanem Devlinem před dva­ce­ti lety.

Podařilo se jim ztvár­nit a uchvá­tit divá­ky po celém svě­tě dra­ma­tem, akč­nos­tí, humo­rem, neza­po­me­nu­tel­ný­mi posta­va­mi a jed­ním pre­zi­dent­ským pro­je­vem, kte­rý je cito­ván ješ­tě dnes.

Stručně řeče­no, film nasta­vil novou lať­ku své­mu žán­ru a stal se nedíl­nou sou­čás­tí naší pop kul­tu­ry, při­po­mněl nám, proč cho­dí­me do kina.

            Je to pozo­ru­hod­né, ale ten­to film je Emmerichovým prv­ním fil­mo­vým pokra­čo­vá­ním. “Tento svět je mimo­řád­ný a chtěl jsem mu i jeho posta­vám uči­nit zadost,” říká reži­sér. “Uplynulo dost času, že mi všech­no při­pa­da­lo opět nové a svě­ží.” Možnost pono­řit se zpět do svě­ta Dne nezá­vis­los­ti bylo pro Emmericha šan­cí vyu­žít vizu­ál­ních efek­tů, kte­ré jsou svě­tel­ný­mi kro­ky vzdá­le­né od těch, jež měl k dis­po­zi­ci před dva­ce­ti lety.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00537 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72211 KB. | 18.04.2024 - 06:12:04