Kritiky.cz > Recenze knih > Diář Báry Nesvadbové

Diář Báry Nesvadbové

Diar
Diar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Toužíte po diá­ři, kte­rý by byl tak ako­rát do kabel­ky, a přes­to bys­te při hle­dá­ní v něm nemu­se­la pou­ží­vat brý­le? Toužíte po diá­ři, jehož vaz­ba vydr­ží a už v čer­ven­ci nebu­de při­po­mí­nat odr­ba­nou kni­hu nebo časo­pis s oslí­ma uši­ma? Chcete něco žen­ské­ho, kam si bude­te moci zazna­me­ná­vat časy schůzek, náku­py nezbyt­nos­tí, psát poznám­ky, kde se ale také dozví­te něco z ryze žen­ské­ho svě­ta? Chcete diář, kte­rý bude záro­veň inspi­ra­tiv­ní a doká­že vám ukrá­tit dlou­hou chví­li v tram­va­ji či auto­bu­su nebo při čeká­ní u léka­ře. Že tako­vý diář na rok 2018 ješ­tě nemá­te? Potom v regá­lu knih­ku­pec­tví sáh­ně­te po Diáři Báry Nesvadbové.

Tmavá pev­ná vaz­ba v decent­ní čer­né bar­vě je oži­ve­ná obráz­kem por­ce­lá­no­vé sochy – a to nápa­di­tě, na před­ní stra­ně ji uvi­dí­te zepře­du, na zad­ní se vám odha­lí její poza­dí. Nápadité je i zpra­co­vá­ní samot­né­ho diá­ře. Základ – čle­ně­ní po dnech – bylo samo­zřej­mě zacho­vá­no, tak, aby diář spl­nil svůj účel.  Co stra­na, to týden, pří­pad­ně ilu­stra­ce Martina Krajce s pro­sto­rem pro poznám­ky, pří­pad­ně dosud nevy­da­ná povíd­ka nebo jiný text Báry Nesvadbové. Kromě krát­kých poví­dek z ryze žen­ské­ho svě­ta jsou to Otázky pro vaše­ho man­že­la a Otázky pro vaše­ho tátu. Která z nás se v duchu těch­to dvou mužů své­ho živo­ta nepta­la „Máš mě rád?“, „Čeho litu­ješ?“ nebo „Říkal jsi mi vždyc­ky prav­du?“ Někdy je dob­ře, nechat je jen na papí­ře a občas si je pře­číst, než je nahlas vyslo­vit. Na strán­kách, věno­va­ných jed­not­li­vým týd­nům jsou otáz­ky k zamyš­le­ní, a autor­ka opět vychá­zí z vlast­ních zku­še­nos­tí, když čte­nář­kám kla­de někdy intim­ní, jin­dy pro­tiv­né, ale vždyc­ky dota­zy, kte­ré si kaž­dá žena ale­spoň jed­nou v živo­tě polo­ži­la nebo o nich ale­spoň pře­mýš­le­la: „Jakou chy­bu nikdy neod­pus­tí­te?“, „Kterou vlast­nost dou­fá­te, že vaše děti po vás nepo­dě­dí?“, „Předstírala jste někdy orgas­mus? A pokud ano, tak pro­to, že vám na dané oso­bě zále­že­lo? Nebo pro­to, že vám to bylo úpl­ně jed­no?“

Ale neměj­te oba­vy, Diář Báry Nesvadbové není jen o sebezpy­tu­jí­cích otáz­kách, hned na pře­ba­lu vás autor­ka ujis­tí, že „Tohle bude nej­lep­ší rok vaše­ho živo­ta.“ I když, nesmí­te se hned kouk­nout na zad­ní stra­ny, pro­to­že tady na vás vysko­čí kro­mě pře­vo­dů měr a čís­lo­vá­ní veli­kos­tí obu­vi, klo­bou­ků, šatů, pás­ků, ruka­vic a prs­te­nů i strán­ka, věno­va­ná voleb­ní­mu prá­vu, respek­ti­ve pře­hle­du, kdy ženy v jed­not­li­vých zemích zís­ka­ly voleb­ní prá­vo. Není to zrov­na povzbu­di­vé uvě­do­mě­ní, stej­ně jako uvo­zu­jí­cí text této strán­ky: „Při sou­čas­ném vývo­ji dosáh­nou ženy v ČR na pla­ty svých muž­ských pro­tějš­ků v roce 2065.“

Významné mez­ní­ky žen­ské­ho svě­ta při­po­mí­na­jí také výro­čí, uve­de­ná u jed­not­li­vých dnů. Víte tře­ba, že 15. břez­na 1878 si T. G. Masaryk vzal v New Yorku Charlotte a záhy po svat­bě při­jal z úcty k ní její pří­jme­ní Garrigue? Nebo že 19. srp­na 1883 se naro­di­la fran­couz­ská mód­ní návr­hář­ka Coco Chanel?
Diář Báry Nesvadbové můžu ženám dopo­ru­čit, je inspi­ra­tiv­ní, kre­a­tiv­ní a žen­ský. A tak to má u žen­ské­ho diá­ře být.


Diář Báry Nesvadbové 2018

Autor: Barbara Nesvadbová
Ilustrace: Martin Krajc

Žánr: lite­ra­tu­ra pro ženy

Nakladatelství: Albatros

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: nečís­lo­vá­no

Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media za 223 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92791 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71628 KB. | 16.06.2024 - 04:48:25