Kritiky.cz > Speciály > Praha – den & noc

Praha – den & noc

Photo © Archiv TV Nova
Photo © Archiv TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Zbrusu nový for­mát tele­vi­ze Nova je tady! Už v pon­dě­lí 4. čer­ven­ce na Voyo a 11. čer­ven­ce na Nova Fun star­tu­je nový uni­kát­ní pro­jekt Praha – den & noc. „Tohle čes­ký divák roz­hod­ně ješ­tě nevi­děl. A v tom trysku mu nezbu­de ani čas pře­mýš­let, jest­li se jed­ná o rea­li­tu, nebo seri­ál. Prostě vlít­ne rov­ný­ma noha­ma do pří­bě­hu, kte­rý zatím strh­nul kaž­dé­ho, kdo ho měl mož­nost zhléd­nout,“ při­bli­žu­je pre­mi­su kre­a­tiv­ní pro­du­cent Vítek Pokorný.

Diváci se mohou těšit na zbru­su nový for­mát hra­né rea­li­ty show, jehož jedi­neč­nost spo­čí­vá mimo jiné v obsa­ze­ní – všech­ny posta­vy totiž hra­jí neher­ci. Vše, co v seri­á­lu divá­ci uvi­dí, se ode­hrá­vá v reál­ném pro­stře­dí Prahy dle zjed­no­du­še­né­ho, sche­ma­tic­ké­ho scé­ná­ře, kte­rý nasti­ňu­je jen základ­ní dějo­vé lin­ky. Konkrétní dia­lo­gy a inter­ak­ce jsou již výhrad­ně na samot­ných akté­rech. Dá se říci, že dění na pla­ce a vývoj natá­če­ní tak při­po­mí­ná pří­mý pře­nos. Tím pádem není nou­ze o neče­ka­né situ­a­ce a vel­mi netra­dič­ní reak­ce všech akté­rů. Tato hra­ná rea­li­ty show se navíc natá­čí a násled­ně při­pra­vu­je do vysí­lá­ní jen se zce­la mini­mál­ní­mi zása­hy ze stra­ny reži­sé­ra a post­pro­duk­ce.

Samotný pří­běh rea­li­ty show Praha – den & noc zave­de divá­ky do kolek­ti­vu mla­dých lidí, kte­ří spo­lu byd­lí v pro­na­ja­tém více­po­ko­jo­vém bytě v cen­t­ru Prahy. Majitel toho­to bytu Pepa ali­as Joe pro­na­jí­má poko­je mla­dým lidem, kte­ří si při­šli do Prahy spl­nit své sny. Má za sebou divo­ký život. Je to býva­lý vekslák, z něhož se stal poz­dě­ji DJ, momen­tál­ně pro­vo­zu­jí­cí auto­ser­vis. Navzdory své minu­los­ti je ale spo­leh­li­vý, čest­ný, féro­vý, potr­pí si na dodr­žo­vá­ní pra­vi­del a jen tak něco ho neroz­há­zí.

Další oby­va­te­le praž­ské­ho bytu tvo­ří něko­lik mla­dých lidí, kte­ří spo­lu řeší kaž­do­den­ní rados­ti i stras­ti jako vět­ši­na běž­ných smr­tel­ní­ků. Jsou to lidé růz­ných cha­rak­te­rů, povah a tem­pe­ra­men­tů, mezi kte­rý­mi se postup­ně rodí nej­růz­něj­ší vzta­hy, jako přá­tel­ství, nebo dokon­ce lás­ka, ale také intri­ky či nená­vist. Éterická a vždy pozi­tiv­ní Sofie se sna­ží pro­sa­dit jako zpě­vač­ka a influ­en­cer­ka. Momentálně si ale vydě­lá­vá na živo­by­tí tím, že roz­ná­ší letá­ky, a její praž­ský život taj­ně dotu­je její tatí­nek. Další spo­lubyd­lí­cí je Leyla – atrak­tiv­ní, tem­pe­ra­ment­ní, typic­ky měst­ská prin­cez­na, kte­rá má ráda módu a zdra­vé jíd­lo. U mužů vět­ši­nou dosáh­ne vše­ho, co si zama­ne. Další oso­bou, kte­rá pat­ří mezi oby­va­te­le Joeova bytu, je sebe­vě­do­má Aňa. Měla těž­ké mlá­dí, život se s ní moc nemaz­lil. To ji zoce­li­lo, tak­že se nyní s ničím moc nepá­ře a stej­ně jako Joea ji téměř nic neroz­há­zí. K pán­ské­mu osa­zen­stvu bytu pat­ří atrak­tiv­ní hasič Marek – spor­tov­ní typ, lamač dív­čích srd­cí, jehož baví foce­ní. „Partyboy“ Olda, kte­ré­ho sice roz­hod­ně neba­ví cho­dit do prá­ce, ale všech­ny baví svý­mi neu­vě­ři­tel­ný­mi his­tor­ka­mi a také nezměr­ným talen­tem, jak se snad­no dostat do malé­ru. Nejnovější oby­va­tel­kou bytu se chce stát sym­pa­tic­ká, při­taž­li­vá, občas lehce naiv­ní rodač­ka z Ostravy Míša, kte­rá při­chá­zí do Prahy s tou­hou stát se hereč­kou. Tahle Markova ex tak hned v prv­ním díle odstar­tu­je neví­da­nou smršť dění a emo­cí. O mož­nos­ti byd­let v Joeově bytě totiž musí roz­hod­nout hla­so­vá­ní všech oby­va­tel. To ale Leyla nehod­lá dopus­tit, je totiž do Marka taj­ně zami­lo­va­ná a tahle Míša jí roz­hod­ně nehra­je do karet. Drama začí­ná…

Děj hra­né rea­li­ty show Praha – den & noc se vět­ši­nu času ode­hrá­vá v atrak­tiv­ním bytě hlav­ních hrdi­nů v cen­t­ru Prahy. Natáčení ovšem pro­bí­há i v dal­ších praž­ských loka­li­tách, a to za kaž­do­den­ní­ho běž­né­ho pro­vo­zu, jako napří­klad v auto­ser­vi­su, bis­tru, klu­bu nebo v par­ku. Při tro­še štěs­tí tak mají náhod­ní chod­ci nebo návštěv­ní­ci pod­ni­ků šan­ci vidět natá­če­ní seri­á­lu na vlast­ní oči.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Praha – den a noc


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44104 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72271 KB. | 22.05.2024 - 12:47:07