Kritiky.cz > Recenze knih > Boží oko

Boží oko

Oko
Oko
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Thriller, u kte­ré­ho bude­te ze srd­ce dou­fat, že ani polo­vi­na z toho, co čte­te, není zalo­že­na na prav­dě.

Samozřejmě, tato kni­ha je fik­ce a autor na to pocho­pi­tel­ně hned na začát­ku upo­zor­ňu­je, nicmé­ně na kon­ci kni­hy záro­veň vyjá­d­ří své osob­ní pře­svěd­če­ní, že je veli­ce prav­dě­po­dob­né, že podob­né vlád­ní prak­ti­ky nemu­sí být až tak dale­ko od prav­dy. Četba této kni­hy je napí­na­vá a skli­ču­jí­cí záro­veň, pro­to­že člo­věk si najed­nou uvě­do­mí, jak moc je v dneš­ní době snad­né něko­ho špe­ho­vat. Začnete se tak sami sebe ptát, zda je mož­né, že za pár let zce­la při­jde­me o svou osob­ní svo­bo­du.

Autor nám v této kni­ze před­klá­dá pří­běh ženy, zaměst­nan­ky­ně agen­tu­ry NSA, kte­rá se nechtě­ně dosta­ne k nato­lik cit­li­vým infor­ma­cím, že samot­ný ředi­tel NSA začne usi­lo­vat o její život. A s nástro­jem jmé­nem Boží oko se mu daří tuto ženu veli­ce rych­le najít, ačko­liv dělá vše mož­né pro to, aby mu unik­la. Postupně tato hlav­ní posta­va zjiš­ťu­je, jak naiv­ní byla, když si mys­le­la, že je dosta­teč­ně opa­tr­ná. Čtenáři se tak odha­lu­je nepře­ber­né množ­ství nástro­jů, díky kte­rým může NSA vysto­po­vat prak­tic­ky koho­ko­liv. Nakolik mohou být tyto prak­ti­ky prav­di­vé, musí posou­dit kaž­dý čte­nář sám, ale kaž­do­pád­ně to nutí k zamyš­le­ním nad tím, kam „ochra­na naší bez­peč­nos­ti“ smě­řu­je.

Kniha je napsá­na tak, aby pří­bě­hu poro­zu­měl oprav­du kaž­dý. Neobsahuje slo­ži­tou spleť názvů růz­ných agen­tur a podob­ně. V pří­bě­hu se díky poměr­ně malé­mu počtu postav nebu­de­te ztrá­cet a je tím pádem veli­ce snad­né se v ději ori­en­to­vat. Na dru­hou stra­nu ale musím upo­zor­nit, že někte­ré pasá­že nejsou pro sla­bé pova­hy. Zdá se, jako­by se autor pří­mo vyží­val v detail­ním popi­su nájem­ných vražd, kte­ré roz­hod­ně nejsou pro­vá­dě­ny jen pros­tou kul­kou do hla­vy.

Celkově ve vás tato kni­ha zane­chá pocit, že si nemů­že­te být nikdy jis­ti svým sou­kro­mím a v pod­sta­tě ani bez­pe­čím, přes­to­že prá­vě bez­pe­čí oby­va­tel je to, co by měly tyto agen­tu­ry chrá­nit. Vašemu kli­du navíc nepři­dá ani fakt, že v tex­tu je něko­li­krát zmí­ně­na afé­ra Snowden, čímž autor umoc­ňu­je pocit, že všech­no by vlast­ně moh­lo být prav­di­vé.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 319 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55986 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72247 KB. | 18.05.2024 - 08:16:00