Kritiky.cz > Recenze her > Yoku’s Island Express – Pinball s příběhem

Yoku’s Island Express – Pinball s příběhem

Yoku
Yoku
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh poš­ťá­ka Yokua je typic­kým pří­kla­dem hry, kte­rá vás v prv­ní hodi­ně nadchne vším, co vidí­te, a hned v hodi­ně dru­hé jen smut­ně sečí­tá­te ško­dy a sle­du­je­te svo­ji novou oblí­be­nou pec­ku poma­lu uva­dat.

Hned prv­ní infor­ma­ce, na kte­rou nara­zí­te, je spo­je­ní 2D plo­ši­nov­ky s pinballem. Což vás nut­ně zaujme. O to víc jste-li star­ší gene­ra­ce a ovlá­dat zruč­ně pinballo­vé páč­ky jak digi­tál­ní, tak ruč­ní, bylo sou­část základ­ních schop­nos­tí k pře­ži­tí.

Krok čís­lo dva vás při­táh­ne urči­tě taky. V něm totiž spus­tí­te samot­nou hru, kde z moni­to­ru vystu­pu­je pří­jem­ná exo­tic­ká hud­ba a obstoj­ná malo­va­ná gra­fi­ka. Vůbec vizu­ál celé hry je nad­prů­měr­ný, ale k tomu poz­dě­ji.

Nakonec při­chá­zí samot­né hra­ní, kde taky není co řešit. Velmi rych­le se totiž nau­čí­te vše potřeb­né, neboť celé ovlá­dá­ní se vejde do dvou páko­vých tla­čí­tek, dvou smě­ro­vých a do moz­ku celé klá­ves­ni­ce, kte­rým je samo­zřej­mě Enter. Vše je jas­né a sro­zu­mi­tel­né, není co zka­zit.

A o co tedy krá­čí?

Jste Yoku – malý hov­ni­vál, jenž ztros­ko­tá v moři. Naštěstí se vypla­ví na obyd­le­ném ost­ro­vě, kde začí­ná hrá­čo­vo dob­ro­druž­ství. Yoku totiž ihned dostá­vá prá­ci díky skvě­lé­mu pra­cov­ní­mu sys­té­mu, kdy sta­čí pros­tě své mís­to pře­dat komu­ko­liv dal­ší­mu. A na něj vyšlo mís­to poš­ťá­ka. Hned má neod­klad­ný úkol! Je potře­ba něco donést o pět loka­cí dál a při­tom se sezná­mit s ovlá­dá­ním.

To je zde úpl­ně jed­no­du­ché. Po mapě, kte­rá je cel­kem veli­ká, se pohy­bu­je­te typic­ky po hov­ni­vál­sku. K tělu vám je při­vá­zá­na (což se asi reál­ně nedě­je) kulič­ka, pomo­cí níž se bude­te pohy­bo­vat po mapě pohy­bo­vat. Ona to není totiž jen kla­sic­ká 2D plo­ši­nov­ka, mimo­cho­dem krás­ně malo­va­ná, ale dokon­ce i její hyb­rid­ní pinballo­vá ver­ze. Všude jsou totiž roze­se­ty růz­no­ba­rev­né páč­ky, kte­ré vám slou­ží jako výtah do dal­ší­ho pat­ra. A hned taky vidí­te, kam se bude ubí­rat dal­ší část pozor­nos­ti. Některé z těch páček jsou zamče­né. Tam bude­te potře­bo­vat urči­tý počet ovo­ce, abys­te je ode­mkli a dosta­li se do kýže­né­ho cíle. Tedy musí­te sbí­rat i ovo­ce, kte­ré­ho je všu­de kolem požeh­na­ně a nebu­de s tím pro­blém.

Samozřejmě, po ces­tě vás čeka­jí pas­ti, zde prá­vě v podo­bě hlav­ní pinball hry. To jsou čás­ti mapy, kde ovlá­dá­te dvě vět­ší páč­ky a plní­te zada­né úko­ly. Jejich spl­ně­ním ote­vře­te magic­kou brá­nu a může­te pokra­čo­vat.

Po své dob­ro­druž­né, vizu­ál­ně a hudeb­ně půso­bi­vé, nos­tal­gic­ké ces­tě obje­vu­je­te růz­né zkrat­ky a spo­lu s vylep­šo­vá­ním svých schop­nos­tí ode­my­ká­te nepří­stup­né oblas­ti. Zkrátka je vám v prv­ních desít­kách minut dob­ře a jste rádi, že jste se své deš­ti­vé sobot­ní odpo­led­ne roz­hod­li trá­vit takhle.

Jenže jak postu­pu­je­te pohád­ko­vým pří­bě­hem, kte­rý zahr­nu­je bož­stva, magii a dal­ší podiv­nos­ti, začne­te mít jiné poci­ty, než jen obdiv­né.

Svět je sice roz­leh­lý a pořád­ně roz­ma­ni­tý, ale při poz­děj­ším prů­cho­du už nemá co nabíd­nout. Což je nemi­lé, pro­to­že tako­vých prázd­ných prů­cho­dů bude­te zaží­vat hod­ně. Při plně­ní úko­lů se totiž bude­te vra­cet tře­ba i sko­ro přes celou mapu.

Při ces­tě zjis­tí­te dal­ší nemi­lý fakt. Vaši ces­tu zahr­nu­je již vyře­še­ný pinball boss, ale vy se přes něj musí­te dostat zno­vu a opět přes­ně tre­fit to mís­to, kte­ré vás dosta­ne dál. A to se ne vždy daří na prv­ní poku­sy.

Otevřenost svě­ta při­ná­ší i svá nega­ti­va a pokud nechce­te přes­ně tyhle nud­né pasá­že, pak do nich musí­te dát buď život, ane­bo se vyva­ro­vat ote­vře­nos­ti a udě­lal hru zkrát­ka tak, abys­te se do již hoto­vých loka­cí nemu­se­li vra­cet. Prostředí a poza­dí je chytla­vé, ale jen to je málo.

Anebo tele­por­ty. Ty jsou řeše­ním vše­ho.

Od dru­hé hodi­ny hra­ní už je vám jas­né, že počá­teč­ní nad­še­ní dusí až pří­liš­ná jed­no­tvár­nost. Pinballové čás­ti jsou pořád doko­la to stej­né, tedy sesbí­rej pár magic­kých kame­nů a ote­vři brá­nu. Plus pár bonu­sů, kde může­te vyhrát ovo­ce. S tímhle se urči­tě dalo vyhrát lépe pro kaž­dé pro­stře­dí aspoň vytvo­řit oso­bi­té efek­ty a bonu­sy. A navíc, při svých opa­ko­va­ných toul­kách způ­so­bu­jí tahle mís­ta zby­teč­né zdr­žo­vá­ní.

Kdyby aspoň tyto ques­ty byly sou­čás­tí hlav­ní­ho pří­bě­hu, neřek­nu, ovšem zde je to spí­še pro dob­rý pocit z hra­ní. U něko­ho to lehce pro­jde, u mě ne. To radě­ji o něco těž­ší hra­ní na mís­tě, než tohle roz­ta­ho­vá­ní jen díky úspo­ře vývo­já­řo­va času.

Když se na to ale podí­vám z dru­hé strán­ky, po dohrá­ní hlav­ní­ho pří­bě­hu máte mož­nost tyto úko­ly dokon­čit a uspo­ko­jit své nerd­ské srd­ce, kte­ré to dohrá­lo na 100%.

Zážitek tro­chu pozdvi­hu­je soun­d­track, jenž vel­mi kva­lit­ně a hra­vě dopl­ňu­je vizu­ál­ní část a neva­dí vám jej mít jako hlav­ní zvu­ko­vou kuli­su.

Sečteno a pod­tr­že­no – Yoku´s Island Express je poči­nem, kte­rý urči­tě dopo­ru­čím vyzkou­šet. Vývojář má něko­lik důle­ži­tých poznat­ků na zamyš­le­ní a vzhle­dem k tomu, že hra má poten­ci­ál vyrůst do vlast­ní ságy, by je měl do pokra­čo­vá­ní zpra­co­vat. Pokud něja­ké vznik­ne. I přes základ­ní chy­by, díky kte­rým se pro vět­ši­nu hrá­čů může hra­ní v půl­ce omr­zet, se ale i tak jed­ná o zají­ma­vý cros­so­ver dvou her­ních mecha­nik a svě­tů, jenž si zaslou­ží dostat šan­ci.

Hodnocení – 70%

Klady:

 • Vizuál a hudeb­ní pod­kres
 • Jednoduchý, ale sviž­ný pří­běh
 • Rozmanitost a roz­sáh­lost svě­ta
 • Příběhový poten­ci­ál vlast­ní ságy

Zápory:

 • Prázdný svět v dokon­če­ných loka­cích
 • Velmi brzy omr­zí repe­te­tiv­nost
 • Po dvou hodi­nách zmi­zí nos­tal­gic­ký opar dět­ství

Foto: Villa Gorilla a Team17 Digital Ltd.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
 • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
 • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
 • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
 • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
 • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
 • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
 • Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu14. srpna 2021 Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu V původní Subnatice jste se v roli přeživšího pádu vesmírné lodi Aurora snažili přežít a dostat se z planety 4546B pryč. Tentokrát se ocitáte v roli Robin Ayou a na tuto planetu se […] Posted in Recenze her
 • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
 • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13080 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71588 KB. | 21.06.2024 - 20:20:31