Kritiky.cz > Recenze knih > DoJÍT k sobě

DoJÍT k sobě

A101V0F0000678 Dojit k sobe 2d
A101V0F0000678 Dojit k sobe 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

DoJÍT k sobě je dal­ší moti­vu­jí­cí kni­ha od Jarmily Mandžukové, kte­rá jak už název vypo­ví­dá, se ten­to­krát zamě­řu­je na pěší chůzi a její pří­nos pro zdra­ví a spo­ko­je­ný život.

Sama autor­ka o sobě pro­zra­zu­je, že je aktiv­ní cho­dec a chůze ji dost v pomá­há, nejen udr­žet si kon­di­ci, ale chůze jí při­ná­ší pocit rados­ti, uspo­ko­je­ní a zklid­ně­ní. Autorky sna­hou je roz­dá­vat radost z chůze a inspi­ro­vat k pohy­bu i své čte­ná­ře.

V kni­ze vyzdvi­hu­je pří­nos chůze pro zdra­ví, kte­rá nejen doká­že pro­dlou­žit život, ale také zame­zit či zmír­nit civi­li­zač­ní one­moc­ně­ní či nemo­ci ve stá­ří. V sou­vis­los­ti s nedo­stat­kem pohy­bu zmi­ňu­je nejen obe­zi­tu čas­to ply­nou­cí ze seda­vé­ho způ­so­bu živo­ta, ale i one­moc­ně­ní klou­bů, boles­tí zad a řadu dal­ších cho­rob.

Kniha je roz­dě­le­na do pěti kapi­tol a zamě­řu­jí se na vliv chůze na zdra­ví, správ­nou chůzi a drže­ní těla, péči o nohy, chůzi na boso či les­ní tera­pii, kte­rou nabá­dá čte­ná­ře, aby byli více se svým tělem v sou­la­du s pří­ro­dou. Což v dneš­ní pře­tech­ni­zo­va­né době potře­bu­je­me všich­ni, nau­čit se vypnou, umět rela­xo­vat či medi­to­vat.

Ukázka:
Chození je ten pra­vý lék. Jsme napro­gra­mo­vá­ní k chůzi a také pro­to náš orga­nis­mus fun­gu­je správ­ně, jen když se pohy­bu­je­me. Běžná den­ní chůze může být vel­kým pří­no­sem k udr­že­ní a upev­ně­ní zdra­ví. Skutečně, oby­čej­ná chůze sta­čí a řada věcí v našem živo­tě se změ­ní k lep­ší­mu.

Knihu jsem si vybra­la pro­to­že ráda cho­dím a rela­xu­ji v pří­ro­dě. A sic jsou v kni­ze tako­vé vše­o­bec­ně zná­má fak­ta o tom, jak se udr­žet v kon­di­ci a posí­lit zdra­ví, líbi­lo se mi v ní to obsa­že­né posel­ství k návra­tu člo­vě­ka do pří­ro­dy, při­ro­ze­né­mu pohy­bu a medi­ta­ci. Myslím, že se bude líbit tře­ba v podo­bě dár­ku star­ším lidem, kte­ří ztra­ti­li moti­va­ci v pra­vi­del­ném pohy­bu.

Knížka k objed­ná­ní zde: https://www.albatrosmedia.cz/tituly/73963993/do-jit-k-sobe/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84944 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71881 KB. | 20.07.2024 - 21:55:51