Kritiky.cz > Recenze knih > Jóga po celý rok

Jóga po celý rok

joga po cely rok
joga po cely rok
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Leckdo cvi­čí jógu a mno­ho lidí si bez ní už nedo­ká­že pře­sta­vit život. Má nejen pří­z­ni­vý úči­nek na tělo, ale hlav­ně i na duši, při­ná­ší zklid­ně­ní, kte­ré je v naší hek­tic­ké spo­leč­nos­ti tak potřeb­né.

Autorka uka­zu­je jógu v celé své pod­sta­tě. Jóga není jen cvi­če­ní urči­tých pozic, jóga je styl živo­ta.

Na úvod se čte­nář dozví­dá, jaká ces­ta ved­la autor­ku k józe. Následuje kapi­to­la o ajur­védě a józe – popi­su­je tři dóšy, kte­ré jsou zastou­pe­ny v kaž­dém z nás v růz­ném pomě­ru, jaké by měly být naše den­ní ritu­á­ly. Následuje kapi­to­la Jak žít jogín­ský život v moder­ní době. Jóga není jen cvi­če­ní pozic, ale i stu­di­um sta­rých jógo­vých tex­tů, kdy sepsa­ná pra­vi­dla mají smy­sl i v dneš­ní moder­ní době, ačko­li vznik­la tak dáv­no. Autorka je pře­psa­la, jak je lze chá­pat v moder­ním svě­tě –jak se cho­vat ke svě­tu,  sám k sobě, kon­t­ro­la myš­le­nek, jógo­vé pozi­ce, medi­ta­ce apod.

Následuje kapi­to­la Domácí jógo­vá prá­ce – kapi­to­la radí, jak začít s vlast­ní pra­xí, jak si vybrat vhod­nou lek­ci jógy, lek­to­ra, na co si dát pozor, jaké jsou pozi­ce pro zahřá­tí, pro zklid­ně­ní, pra­vi­dla pro pozi­ce ve sto­je, obrá­ce­né, záklo­ny..

Další kapi­to­la při­ná­ší tipy z ajur­védy pro ces­to­vá­ní a i pak jógo­vé pozi­ce, kte­ré mohou pomo­ci.

Hlavní část kni­hy tvo­ří kapi­to­ly, kte­ré se věnu­jí kaž­dé­mu roč­ní­mu obdo­bí – jaru, létu, pod­zi­mu a zimě. V kaž­dém oddí­lu čte­nář najde, jak dané obdo­bí ovliv­ňu­je naše vnitř­ní orgá­ny, co bychom měli jíst a pít, najde­te i recep­ty na vaře­ní, jak se v daném obdo­bí cho­vat a násle­du­jí i dopo­ru­če­né jógo­vé pozi­ce vhod­né pro dané obdo­bí.

Kniha je to kom­plex­ní, neza­mě­řu­je se jen na cvi­če­ní jógo­vých pozic, ale i na myš­le­ní. Každý si z kni­hy může vybrat to, co ho bude zají­mat – ať už recep­ty, pra­vi­dla cho­vá­ní či vhod­né jógo­vé pozi­ce pro dané obdo­bí. Jóga nás učí hlub­ší­ho sebe­po­zná­ní a ajur­véda má při­nést har­mo­nii do našich živo­tů.


Autor: Zuzana Klingrová

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 296

Žánr: zdra­vý život­ní styl

Hodnocení: 80 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19780 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71527 KB. | 25.06.2024 - 18:39:33