Kritiky.cz > Recenze > DVDTen večer

DVDTen večer

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé na smr­tel­né poste­li, tedy ale­spoň ti ve fil­mech, obvykle reka­pi­tu­lu­jí své živo­ty, hle­da­jí jejich smy­sl a při­ná­ší nám posel­ství o tom, jak je důle­ži­té kaž­dý jedi­neč­ný život napl­no pro­žít. Aby však sku­teč­ně zapů­so­bi­li na nás, cynic­ké divá­ky, kte­ří si na před­smrt­né ele­gie při­pa­da­jí mla­dí, musí mít sku­teč­ně sil­né zbra­ně.
Ten večer vyprá­ví, jak jsem již nazna­či­la, život­ní pří­běh umí­ra­jí­cí ženy. I když nejde tak úpl­ně o pří­běh, spíš jen o pár chvil, z nichž se dá život­ní pouť vcel­ku dob­ře zre­kon­stru­o­vat. Hrdinkou fil­mu je Annie, kte­rá před svou smr­tí blouz­ní a svým dvě­ma zma­te­ným dce­rám sdě­lu­je útrž­ko­vi­té infor­ma­ce o lidech z minu­los­ti. Dcerám to sice tro­chu vrtá hla­vou, ale pře­ci jenom důle­ži­těj­ší jsou pro ně vlast­ní pro­blémy, kte­ré v prů­bě­hu fil­mu řeší. O osu­do­vé, avšak veli­ce krát­ké, lás­ce mezi Annie a Harrisem se tak dozví­dá­me od ní samé, z jejích vzpo­mí­nek a horeč­na­tých snů.

Již ze samot­né­ho obsa­hu je zřej­mé, že tu máme pokus o dojem­né melod­ra­ma. Na to, aby však tako­vý, obsa­ho­vě nikterak objev­ný film zau­jal, musí mít mno­hem víc než jen ženu na smr­tel­né poste­li, je tře­ba správ­ně dáv­ko­va­ných emo­cí, sil­ných postav a pře­de­vším smys­lu, proč je to všech­no vyprá­vě­no. A Ten večer bohu­žel tyto atri­bu­ty napl­ňu­je nedo­sta­teč­ně. Po for­mál­ní strán­ce není sním­ku vesměs co vytknout, poko­chá­te se pohle­dem na hez­ké este­tic­ké zábě­ry i vyve­de­nou sty­li­za­ci zašlých let. Bohužel se však už nedo­čká­te sil­ně­ji pro­pra­co­va­ných postav, půso­bi­vých emo­cí, ani kýže­né­ho vyús­tě­ní.

Film se odví­jí ve dvou rovi­nách. První, sou­čas­ná se věnu­je sta­ré Annie a jejím dvě­ma dospě­lým dce­rám, kte­ré peču­jí o mat­ku v jejích posled­ních hodi­nách a záro­veň si musí urov­nat i něja­ké své zále­ži­tos­ti. Druhá, retrospek­tiv­ní sle­du­je Annie jako mla­dou dív­ku. Poměrně vel­ký pro­stor je tu věno­ván dnům, kte­ré strá­vi­la u své pří­tel­ky­ně a potka­la osu­do­vé­ho muže. Dále scé­náris­ta nabí­zí ješ­tě něko­lik dal­ších, krát­kých oka­mži­ků z její­ho živo­ta, ale ty už půso­bí tro­chu neu­spo­řá­da­ně. Některé remi­nis­cen­ce postrá­da­jí vět­ší smy­sl, divák má ve výsled­ku dojem, že mu něja­ké infor­ma­ce chy­bí a jiné zase pře­bý­va­jí.

Problémem také je, že zatím­co retrospek­tiv­ní linie je zají­ma­vá, ta sou­čas­ná nemá moc, co nabíd­nout, je před­ví­da­tel­ná a co chví­li v ní nebez­peč­ně dotí­rá nuda. Je doce­la prav­dě­po­dob­né, že brzy bude­te otrá­ve­ni pokaž­dé, když mís­to se Claire Danes (kte­rá hra­je Annie v mlad­ším věku) obje­ví šedo­vla­sá sta­řen­ka. Ještě vět­ším pro­blé­mem je však chy­bě­jí­cí vyús­tě­ní. Film se odví­jí dál a dál, divák čeká, co při­jde a ono nepři­jde nic. Jednotlivé linie se sice jakž takž spo­jí, ale všech­no to jako celek postrá­dá kon­ti­nu­i­tu, smy­sl, důvod proč byly vybrá­ny tyto kon­krét­ní oka­mži­ky a proč to vlast­ně bylo všech­no vyprá­vě­no.  
Obsahově říd­ké­mu pří­bě­hu o tom, že náš život může být napl­ně­ný, i když nedo­sta­ne­me, všech­no, co jsme si vysni­li, tak chy­bí pád­nost, důraz. Při závě­reč­ných titul­cích se spí­še než doje­tí či jiné emo­ci­o­nál­ní roz­po­lo­že­ní obje­ví prázd­no­ta. A ačko­li Ten večer roz­hod­ně není tak špat­ný, jak by se z těch­to dojmů moh­lo zdát, má kva­lit­ní obsa­ze­ní a dob­ré momen­ty, nemá jak­si opod­stat­ně­ní, vyzně­ní, něco, co by mu dalo tvar a výsled­nou podo­bu.
 

Přesně ten film, u něhož máte pocit, že mu cosi zou­fa­le chy­bí. Příběh samot­ný (pře­de­vším jeho retrospek­tiv­ní linie) není roze­hra­ný špat­ně, ale pro­blém je asi v tom, že všech­ny nastí­ně­né sku­teč­nos­ti postrá­da­jí něja­ké zásad­něj­ší vyús­tě­ní. Při závě­reč­ných titul­kách se nelze zba­vit dojmu, že to nako­nec byla jen tako­vá nic­ne­ří­ka­jí­cí mozai­ka jed­no­ho důle­ži­těj­ší­ho a něko­li­ka dal­ších, vcel­ku naho­di­le půso­bí­cích, oka­mži­ků ze živo­ta jed­né ženy.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Podobné člán­ky

Ten večer

8. January 2008 - 0:00 — Andrea Zahradníková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46879 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71749 KB. | 20.07.2024 - 05:26:12