Kritiky.cz > Horory > Nothing Left to Fear (2013)

Nothing Left to Fear (2013)

rp Nothing Left to Fear film poster.jpg
rp Nothing Left to Fear film poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Městečko Stull sice vypa­dá maleb­ně a i oby­va­te­lé tu jsou cel­kem pří­jem­ní, ale nedej­te na prv­ní dojem!

Pastor Dan se spo­leč­ně se svou ženou a tře­mi dět­mi stě­hu­jí přes půl­ku stá­tu do malé­ho měs­teč­ka Stull v Kansasu. Místní je při­ví­ta­jí až pode­zře­le vře­le, dokon­ce jim pomá­ha­jí se stě­ho­vá­ním, ale jak se zdá, koneč­ně našli mís­to, kde můžou spo­leč­ně pro­žít bez­sta­rost­ný život. Nový dům je nád­her­ný, měs­teč­ko taky a star­ší z dcer Rebecca se zakou­ká do pohled­né­ho Noaha, kte­rý se sta­ne jejím prů­vod­cem. To se však jak­si nelí­bí ostat­ním oby­va­te­lům. Ti totiž již spřá­da­jí plán, jak otevřít pekel­nou brá­nu za pomo­ci sta­ro­by­lé­ho ritu­á­lu. Jen počkat na správ­nou oběť…

Režie: Anthony Leonardi III
Rok výro­by: 2013
Délka: 100. min
Země: USA
Hrají:
Rebekah Brandes ………………..(Rebecca)
Jennifer Stone ……………………(Mary)
Ethan Peck ………………………..(Noah)
James Tupper ……………………..(Dan)
Anne Heche ……………………….(Wendy)
Carter Cabassa ……………………..(Christopher)
…a dal­ší

Nemám moc rád ozna­če­ní „pří­běh se opí­rá o měst­kou legen­du – nebo pod­le sku­teč­né udá­los­ti“, ale když jsem se poroz­hlé­dl po inter­ne­tu, tak o měs­teč­ku Stull sku­teč­ně kolu­jí nej­růz­něj­ší zvěs­ti a to pře­de­vším v sou­vis­los­ti se sed­mi pekel­ný­mi bra­na­mi. Takže jsem troš­ku změ­nil názor k tomu­to fil­mu, kte­rý ovšem ani tak není ničím výji­meč­ný. Dle mého je sto­páž zby­teč­ně pře­mrš­tě­ná, pro­to­že víc než polo­vi­na fil­mu je napros­to neza­jí­ma­vá a závě­reč­né vyvr­cho­le­ní „vyzra­ze­ní poin­ty“ je nedo­sta­teč­né a více méně postrá­dá logi­ku (Proč to vlast­ně všech­no děla­li?). Tu postrá­dá i cho­vá­ní pře­ži­vších čle­nů rodi­ny, kte­ří se povět­ši­nu fil­mu stej­ně cho­va­li jako úpl­ní tup­ci. Režisér si pros­tě usmys­lel, že nato­čí dal­ší béč­ko­vou podí­va­nou opí­ra­jí­cí se o okul­tis­mus a démo­ny, jen­že jak­si poza­po­mněl na jed­nu důle­ži­tou věc a to pořád­ně zaujmout divá­ka, aby mu u toho neu­snul nudou. Pořádná atmo­sfé­ra se totiž dosta­ví tak dva­cet minut před kon­cem a to je sak­ra málo. Ani Anne Heche to neza­chrá­ni­la, pro­to­že jí to její posta­va mat­ky neu­mož­no­va­la.
Jsem z toho oprav­du zkla­ma­ný, pro­to­že oče­ká­vá­ní jsem měl mno­hem vět­ší. Přitom posed­nu­tí démo­nem i jeho (její) násled­né řádě­ní nevy­pa­da­lo vůbec zle. Atmosféra se zlep­ši­la (po strán­ce efek­tů taky sluš­né), dokon­ce při­jde na řadu i napě­tí. Jenže to fun­gu­je jen zpo­čát­ku. U mě teda jen v tom jejich domě. Jakmile se totiž závě­reč­ná honič­ka pře­stě­hu­je do ulic měs­teč­ka, tak se dosta­ví zase nuda a nelo­gic­ké cho­vá­ní. Jak já tohle nesná­ším. Možná před pat­nác­ti lety bych si u toho zakrý­val oči a nad stu­pid­ním cho­vá­ním bych se vůbec nepo­za­sta­vo­val, ale ve tři­ce­ti mi už bohu­žel tro­cha „stra­chu“ nesta­čí. Zvlášť když na to dob­ré musím čekat sko­ro osm­de­sát minut.
Bohužel v mno­hých situ­a­cích se tu obje­vi­lo i mé neob­lí­be­né slo­vo „klišé“ a v tom­to duchu se nese i úpl­ný závěr fil­mu. Když naběh­ly závě­reč­né titul­ky, začal jsem pře­mýš­let nad jedi­nou scé­nou, hláš­kou či ale­spoň malým zábleskem, kte­rý bych si zapa­ma­to­val na del­ší dobu, ale na nic jsem nepři­šel. Snad jen ten jeden sen co měla Rebekah Brandes. Nechci vás od této novin­ky odra­zo­vat, ale mys­lím si, že se dá 100. minut strá­vit u něče­ho mno­hem lep­ší­ho, než je tato pod­prů­měr­ná podí­va­ná. Snad jen jed­na rada na závěr: Až uvi­dí­te, že mají v něja­kém měs­teč­ku všich­ni oby­va­te­lé jizvu na ruce, tak nased­ně­te do auta, nebo utí­kej­te rych­le pryč. Jinak by se vám klid­ně moh­lo stát, že vám něco či někdo vycuc­ne vaši duši.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48992 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71815 KB. | 22.07.2024 - 06:50:11