Kritiky.cz >

Hellraiser

A je to tady! Hellraiser, patr­ně nesmr­tel­ná znač­ka, kte­rá se táh­ne již napříč něko­li­ka deká­da­mi, se dočká­vá již 11. vzkří­še­ní a „prů­zkum­ní­ci ve vzdá­le­něj­ších oblas­tech pro­ží­vá­ní“ tak zno­vu úto­čí na čes­ká... ehm,... Read more »

Elektra - Ještě horší film než Daredevil.

Poprvé se tato oblí­be­ná comic­so­vá hrdin­ka před­sta­vi­la fil­mo­vým divá­kům v Daredevilovi, kde se sta­la fem­me fata­le ústřed­ní­ho hrdi­ny Matta Murdocka (Ben Affleck – mimo­cho­dem, v sou­čas­né době jsou part­ne­ry i v reál­ném živo­tě).... Read more »

Peacemaker - je ukázkovou sbírkou všech možných myslitelných klišé.

Člověk by si mys­lel, že prv­ní film pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti DreamWorksTM SKG bude něco mimo­řád­né­ho. Ono to SKG totiž zna­me­ná Steven Spielberg/Jeffrey Katzenberg/David Geffen. Žel, posta­ve­ní stu­dia a naku­po­vá­ní dal­ších nezbyt­ných pro­pri­et zřej­mě sežra­lo vět­ši­nu roz­počtu a na... Read more »

Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek

Nic pro­ti jiným dobám, ale doba ledo­vá je pros­tě doba ledo­vá, to pře­ce víte všich­ni, ne? A pro­to ani film pře­ce nemů­že být špat­ný. Read more »
Stránka načtena za 2,56173 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47708 KB. | 25.04.2024 - 05:40:58