Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film „Avenue of the Giants“, natáčený v Praze jako „Lucky Man“, se dokončuje v Los Angeles

Film „Avenue of the Giants“, natáčený v Praze jako „Lucky Man“, se dokončuje v Los Angeles

Photo © UFE / Saban Films
Photo © UFE / Saban Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Avenue of the Giants, dra­ma z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­ré se loni v létě natá­če­lo v Praze a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce pod názvem „Lucky Man“, skon­čil ve Spojených stá­tech, hlá­sí pro­du­cen­ti z letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Cannes. Film údaj­ně počí­tá s uve­de­ním v kinech v roce 2024 poté, co letos obje­de fes­ti­va­lo­vý okruh.

V hlav­ní roli fil­mu Avenue of the Giants, nato­če­né­ho pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu Herberta Hellera, se před­sta­ví Stephen Lang (Avatar, Don’t Breathe), kte­rý pře­žil Osvětim a své zážit­ky z nacis­tic­ké­ho kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra jako malý chla­pec tajil před svou rodi­nou až do roku 2004, kdy se setká s tee­nage­rem, kte­rý se sám setkal se smr­tí a koneč­ně se mu ote­vře.

V dal­ších rolích se obje­ví Elsie Fisher (Osmá tří­da), Robin Weigert (Deadwood) a Luke David Blumm (Kde zpí­va­jí raci). Flashbackové scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se za dru­hé svě­to­vé vál­ky se natá­če­ly v létě loň­ské­ho roku v České repub­li­ce, násle­do­va­né scé­na­mi ode­hrá­va­jí­cí­mi se a natá­če­ný­mi na začát­ku roku 2000 v Kalifornii. Titulní Avenue of the Giants odka­zu­je na pro­slu­lou alej lemo­va­nou stro­my v kali­forn­ském stát­ním par­ku Humboldt Redwoods, kte­rá prav­dě­po­dob­ně figu­ru­je v ději fil­mu.

Scénář a režii má Finn Taylor, pro­du­cen­ty fil­mu Avenue of the Giants jsou Jeanine Thomas a George Rush, výkon­ný­mi pro­du­cen­ty Debi Memmolo, Greg Taxin a Noah Lang.

„Cesta toho­to fil­mu pro mě zača­la v roce 2018, kdy jsem měl to potě­še­ní vidět Herberta sdí­let svůj pří­běh s tělo­cvič­nou plnou tee­nage­rů, jejichž všu­dypří­tom­né mobil­ní tele­fo­ny mlče­ly,“ říká reži­sér Taylor pro­střed­nic­tvím tis­ko­vé zprá­vy.

„Nebyl to jen pří­běh člo­vě­ka, kte­ré­ho ve dva­nác­ti letech odvez­li do tábo­rů, kte­rý v pat­nác­ti letech uni­kl z Osvětimi a pocho­du smr­ti v Birkenau, ale také to, jak s tím­to trau­ma­tic­kým tajem­stvím žil 60 let. Už teh­dy jsem věděl, jak obrov­ský úkol mě čeká.“

„Herbert bohu­žel loni opus­til náš svět, ale jeho posel­ství las­ka­vos­ti a tole­ran­ce pře­tr­vá­vá pro­střed­nic­tvím jeho činů a nyní i naše­ho fil­mu. Věřím, že sdí­le­ní jeho pří­bě­hu o pře­ži­tí a síle uzdra­ve­ní, kte­rou po sobě zane­chal, je dnes pro svět důle­ži­těj­ší než kdy jin­dy.“

Pod názvem „Šťastný muž“ se v červ­nu loň­ské­ho roku v cen­t­ru Prahy natá­če­la Alej obrů, při­čemž mís­ta na Starém Městě a Malé Straně zastu­po­va­ly oblas­ti Evropy z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Kromě Prahy se Avenue of the Giants natá­če­la také v neda­lekých obcích Kněževes a Chrášťany a v Postoloprtech a Ploskovicích v Ústeckém kra­ji.

Natáčení fil­mu Avenue of the Giants pro­bí­ha­lo také v Terezíně, býva­lé vojen­ské pev­nos­ti, kte­rá za dru­hé svě­to­vé vál­ky slou­ži­la jako nechval­ně zná­mé židov­ské ghet­to. Celkem v Terezíně během vál­ky zahy­nu­lo asi 33 000 lidí, dal­ších 88 000 oby­va­tel bylo trans­por­to­vá­no do Osvětimi a dal­ších vyhla­zo­va­cích tábo­rů.

Pražská spo­leč­nost Stillking Films, zastou­pe­ná Davidem Minkowskim a Matthewem Stillmanem, kopro­du­ko­va­la film Avenue of the Giants spo­leč­ně s Jennifer Goshay, Michaelem Manasserim, Jeffreym Brownem a Mirkou Taylorovou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29098 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72303 KB. | 20.05.2024 - 20:22:06