Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Orlando Bloom chválí české pivo v nové propagaci pražského pivovaru Staropramen

Orlando Bloom chválí české pivo v nové propagaci pražského pivovaru Staropramen

Photo © Amazon Studios
Photo © Amazon Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hollywoodská hvězda Orlando Bloom byla minu­lý týden ozná­me­na jako nový amba­sa­dor znač­ky praž­ské­ho pivo­va­ru Staropramen a nyní se herec obje­vil ve své prv­ní pro­mo rekla­mě na tuto čes­kou znač­ku. Staropramen vče­ra na svůj ofi­ci­ál­ní YouTube kanál nahrál spot v dél­ce 1:15, v němž Bloom vystu­pu­je.

Spot pobě­ží v létě v tele­vi­zi, na soci­ál­ních sítích a dal­ších for­má­tech ve Velké Británii a na dal­ších evrop­ských trzích, kam se Staropramen vyvá­ží. Bloom v něm vystu­pu­je mezi nej­zná­měj­ší­mi praž­ský­mi paměti­hod­nost­mi a uvnitř pivo­va­ru Staropramen na Smíchově.

Bloom v rekla­mě vzpo­mí­ná, jak se stal odbor­ní­kem na Prahu i čes­ké pivo poté, co v čes­ké met­ro­po­li strá­vil znač­nou část natá­če­ní. Herec strá­vil v Praze vět­ší část pěti let během natá­če­ní fil­mu Carnival Row.

„Díky vše­mu tomu natá­če­ní, kte­ré tu dělám, jsem se stal exper­tem na Prahu,“ říká Bloom pod měst­ským orlo­jem, jed­nou z nej­zná­měj­ších domi­nant čes­ké met­ro­po­le, když začí­ná pro­mo.

„Například vím, proč se jí říká Zlaté měs­to,“ dodá­vá, zatím­co mu číš­ník v restau­ra­ci ved­le Karlova mos­tu nalé­vá skle­ni­ci Starpramenu a nazna­ču­je, že pře­zdív­ka pochá­zí od zdej­ší­ho piva. „Jasné, že?“

„Odhalil jsem tajem­ství jejich vyni­ka­jí­cí­ho jíd­la,“ říká Bloom v blí­že neu­r­če­né restau­ra­ci. Herec dří­ve pro­zra­dil dení­ku The Telegraph, že jeho oblí­be­nou restau­ra­cí je praž­ská La Finestra.

„A zjis­til jsem, že lidé jsou tady na pivo dost nároč­ní,“ říká Bloom, zatím­co si návštěv­ní­ci pro­hlí­že­jí pivo v praž­ských barech a vyrá­že­jí z bed­ny Staropramenu, aby jim poda­li čer­s­tvě nali­té.

„Na jed­nu věc ale nemůžu při­jít,“ dodá­vá, zatím­co se pro­pa­dá pod­la­hou samot­né­ho pivo­va­ru v Praze 5. „Je to tako­vá pěk­ná věc,“ říká Bloom. „Jak Staropramen umí vyro­bit skvě­le vyvá­že­né pivo?“

„No, my se k tomu dosta­ne­me,“ uza­ví­rá, když spot kon­čí zpát­ky pod orlo­jem.

Zatímco vel­ké ame­ric­ké piv­ní znač­ky v posled­ní době sklí­ze­jí kon­tro­ver­ze kvů­li spo­lu­prá­ci s amba­sa­do­ry znač­ky, Bloom se pro Staropramen při­ro­ze­ně hodí. Česká repub­li­ka má sice na domá­cím trhu popu­lár­něj­ší piva, ale Staropramen je nej­vět­ším praž­ským pivo­va­rem a herec se v posled­ním půl­sto­le­tí s čes­kou met­ro­po­lí obzvlášť sžil.

„Prahu jsem si zami­lo­val, když jsem v ní něko­lik let žil a pra­co­val,“ vzpo­mí­ná Bloom v dří­věj­ší tis­ko­vé zprá­vě pro Staropramen.

„Je to nád­her­né měs­to plné úžas­ných lidí, ale je těž­ké se jim zavdě­čit, pokud jde o pivo. Staropramen uspo­ko­ju­je toto nároč­né pub­li­kum již více než sto let, což vypo­ví­dá o tom, jak je dob­ré.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27122 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71640 KB. | 25.06.2024 - 21:03:05