Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hamilton - Muzikál, který najdete na Disney+.

Hamilton - Muzikál, který najdete na Disney+.

Hamilton
Hamilton
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento muzi­kál pojed­ná­vá o živo­tě Alexandera Hamiltona (Lin-Manuel Miranda), imi­gran­ta z Karibiku a jed­no­ho z otců zakla­da­te­lů USA a jeho setká­ní s dal­ší­mi legen­dár­ní­mi osob­nost­mi jako tře­ba George Washington (Christopher Jackson) či Thomas Jefferson (Daveed Diggs). Washington Hamiltona usta­no­vil v roce 1789 prv­ním minis­trem finan­cí USA.

Dá se dis­ku­to­vat nad tím jest­li pou­ho­pou­hý diva­del­ní záznam nesni­žu­je zásad­ní dojem z před­sta­ve­ní a nevy­pla­tí se sku­teč­ně rad­ši neza­jet tře­ba na Broadway a utra­tit za ten nej­lep­ší mož­ný záži­tek sku­teč­ně zhru­ba 250 dola­rů (tedy zhru­ba 6000 Kč+ ces­tov­né). Jsou ale tako­vé diva­del­ní zázna­my, kte­ré pře­ce jen doká­žou zachy­tit původ­ní diva­del­ní před­sta­ve­ní napros­to famóz­ně i když v tom hra­je fakt spí­še to, že původ­ní diva­dlo je už tak sil­ný záži­tek, že násled­ně fun­gu­je i na malé obra­zov­ce. Dokonalým pří­kla­dem za všech­ny je tře­ba záznam z irské­ho Lord of the Dance, aktu­ál­ně se poté s vel­kou pec­kou vytasil Disney+. Muzikál Hamilton je totiž napros­to parád­ní záži­tek, kte­rý má už teď poten­ci­ál zůstat muzi­ká­lem roku.

Muzikál Hamilton vzni­kl dle kni­hy Alexander Hamilton od spi­so­va­te­le Rona Chernowa a na Broadwayi se hra­je už od roku 2015 při­čemž dodnes pat­ří mezi nej­víc do nebes vyná­še­né broadwa­yské před­sta­ve­ní. Za hud­bou, tex­ty a před­sta­ve­ním hlav­ní role poté sto­jí talen­to­va­ný Lin-Manuel Miranda a stvo­řil oprav­du jeden z nej­pa­měti­hod­něj­ších muzi­ká­lů dost mož­ná v celé his­to­rii lid­stva.

I přes­to, že muzi­kál pojed­ná­vá o his­to­ric­kých udá­los­tech z 17. a 18. sto­le­tí je v muzi­ká­lu čas­to pou­ží­ván hip hop. I přes­to, že na prv­ní zjiš­tě­ní může takhle kom­bi­na­ce půso­bit jako vra­žed­ná je ve finá­le tahle ris­kant­ní vari­an­ta ve finá­le sku­teč­ně svě­ží a pře­de­vším Miranda a spol vra­cí hip hopu zašlou slá­vu, pro­to­že pro­jev obsa­ze­ní muzi­ká­lu je pros­tě výbor­ný a tahle sku­teč­ně poten­ci­o­nál­ně ris­kant­ní vol­ba je ve finá­le sáz­ka na nejis­to­tu, kte­rá se pře­ce jen vypla­tí.

V muzi­ká­lu je postup­ně uka­zo­ván vývoj USA a jed­ná se o zají­ma­vé téma, kte­ré naštěs­tí Miranda doká­že bra­vur­ně vytě­žit. Obsahuje důle­ži­té myš­len­ky, doká­že kom­bi­no­vat humor­né i dojem­né momen­ty a pře­kva­pi­vě doká­že pře­kva­po­vat i ve vel­mi zná­mých zná­mých momen­tech a pře­de­vším je ve finá­le dost mož­ná i více aktu­ál­ní než by se moh­lo zdát.

Hamilton je ori­gi­nál­ní, str­hu­jí­cí a napros­to výbor­ný. Jeden z nej­lep­ších muzi­ká­lů posled­ních let a důkaz toho, že i diva­del­ní záznam může mít své spe­ci­fic­ké kouz­lo pokud je diva­del­ní muzi­kál tak parád­ní, že vám neva­dí, že ho vlast­ně nevi­dí­te na živo ale pou­ze ze zázna­mu. Miranda si ofi­ci­ál­ně zajis­til pozi­ci jed­no­ho z nej­za­jí­ma­věj­ších muzi­kan­tů sou­čas­nos­ti a snad se ješ­tě někdy něja­ký jeho muzi­kál bude moc Hamiltonovi ale­spoň vyrov­nat. Překonat Hamiltona totiž bude něco víc než jen vel­mi obtíž­né.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Foto: Lin-Manuel Miranda and Nevis Productions, LLC


Podívejte se na hodnocení Hamilton na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,86669 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71653 KB. | 16.06.2024 - 05:49:49