Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %

Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %

Photo © Home Box Office
Photo © Home Box Office
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od kon­ce svě­ta „Westworld“ uply­nu­lo sedm let. Vracíme se opět vra­cí­me do vysta­vě­né­ho svě­ta. Ten se nachá­zí kde­si v Americe, kam vede tajem­ná ces­ta - spí­še laby­rint.

Tentokrát se zamě­ří­me na tři hlav­ní linie. Christina postup­ně odha­lu­je důvod, proč pro ni ze stře­chy sko­čil poma­te­ný muž. Maeve spo­lu s Calebem poma­lu začí­na­jí odha­lo­vat tem­nou strán­ku lid­ství. A opět se obje­ví William jako tajem­ný muž v čer­ném, kte­rý sto­jí za vším zlem nejen ve svě­tě lidí, ale i robo­tů.

První dva díly byly úvod­ní, během těch­to téměř dvou­ho­di­no­vých epi­zod jsme se dozvě­dě­li, jak to vlast­ně pokra­čo­va­lo po vel­ké vzpou­ře robo­tů o sedm let poz­dě­ji. Příběhy jsou důle­ži­té a usta­ve­ní krá­lů a krá­lo­ven ( věží, pěš­ců...) je ve svě­tě peněz a moder­ních tech­no­lo­gií vel­mi důle­ži­té.

Christinin pří­běh je vel­mi zají­ma­vý, pod­le mého názo­ru je Christina mož­ná výtvo­rem, kte­rý byl mož­ná Dolores, ale má nový život, šťast­ný, kte­rý se roz­hod­ně neli­ší od všech ostat­ních lidí, jen se liší od Fordova plá­no­va­né­ho živo­ta. A není si vědo­ma své nelid­ské pří­tom­nos­ti, tak­že žije svůj život tak, jak by si asi přá­la. Možná jí v tom pomá­há její spo­lubyd­lí­cí, kdo ví. A to, že prav­dě­po­dob­ně někte­ré „bytos­ti“ ze zni­če­né­ho svě­ta Delosu jsou psy­chic­ky zni­če­né a svá­dí to na posta­vu člo­vě­ka (bytos­ti - on o tom neví), tak to vůbec není Christin důvod.

Maeve, vel­mi schop­né­mu stvo­ře­ní, kte­ré Ford obda­řil plu­so­vý­mi a bonu­so­vý­mi vlast­nost­mi, se poda­ři­lo pře­žít sedm let, a poté, co bylo odha­le­no, že je v důcho­du, je Maeve opět v akci a hle­dá toho, kdo ji chce zni­čit.

A co sku­teč­ná Dolores (tedy kopie Dolores -> Charlotte (prv­ní Dolores je již mrt­vá 🙁 )? Tak ta pro­střed­nic­tvím kopie Williama začne ovlá­dat důle­ži­té lidi svých spon­zo­rů, když se jí poda­ří otevřít nový svět Westworld.

Zatím jsme ale vidě­li jen pří­běh Christiny, Williama, Maeve a Caleba. Co mají Arnold a Hemsworth spo­leč­né­ho, co je ješ­tě čeká? Co se dozví­me v násle­du­jí­cích 6 epi­zo­dách? Zatím je to oprav­du pozná­vá­ní situ­a­ce po sed­mi letech od před­cho­zí sezó­ny.

Druhý díl byl i přes svou poma­lost doce­la zají­ma­vý a tem­ný. Ukázal nám tro­chu mož­né budou­cí his­to­rie, tro­chu depre­siv­ní a zni­če­né. A nej­lé­pe nás vrá­til na začá­tek, kdy Logan s Fordem posta­vi­li prv­ní robo­tic­ký park, kdy se nor­mál­ní (asi jen boha­tí) lidé moh­li bavit ve svě­tě Divokého zápa­du, indi­á­nů, Číny atd. Tentokrát návštěv­ní­ky par­ku čeká 20. léta 19. sto­le­tí, kdy i přes pová­leč­nou kri­zi vznik­lo mno­ho vyná­le­zů a lid­stvo pokro­či­lo mílo­vý­mi kro­ky.

Jsem oprav­du zvě­da­vý, co si pro nás tvůr­ci při­pra­ví příš­tě. Christinin pří­běh zůstá­vá nadá­le tajem­ný (i s Teddym), Maeve a Caleb odha­li­li, co nemě­li. A co má Dolores (asi jí budu říkat Charlotte) v plá­nu s par­kem, kdo ví.

Začínám chá­pat Forda, kte­rý učí Dolores, Maeve a ostat­ní výtvo­ry rebe­lo­vat, pro­to­že v původ­ním par­ku šlo o lidi zne­u­ží­va­jí­cí svou moc pro své vlast­ní chout­ky, odha­le­né skry­tý­mi tou­ha­mi. A tak se Ford roz­ho­dl, že je tře­ba změ­nit svět a tro­chu lidi pou­čit pomo­cí robo­tů.

Druhý díl se mi doce­la líbil a byl téměř doko­na­lý, ale něja­ká pro­cen­ta si nechá­vám na šoku­jí­cí odha­le­ní zámě­rů Charlotte, Williama a samo­zřej­mě Christiny, kte­rá je momen­tál­ně nej­zá­had­něj­ší posta­vou celé­ho seri­á­lu.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Westworld - Well Enough Alone (S04E02)27. června 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) Posted in Videa
  • Westworld - Auspicia (S04E01)27. června 2022 Westworld - Auspicia (S04E01) Je tomu dva roky, co šla třetí série Westworldu. Dolores, "počítačový mozek lidstva"... lidé... počítače byly zničeny. A po sedmi seriálových letech se vracíme do světa technologie […] Posted in TV Recenze
  • Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června10. května 2022 Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června Westworld je americký dystopický sci-fi neo-westernový televizní seriál, který vytvořili Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, který produkuje a vysílá HBO, vychází ze stejnojmenného filmu z […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 %15. srpna 2022 Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 % Když se to vezme, tak se čtvrtá sezóna povedla. V úplně posledním díle jsme konečně dostali vysvětlení jak to vlastně je. A proč byla nutná smrt oblíbených postav v předchozím […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Metanoia (S04E07)8. srpna 2022 Westworld - Metanoia (S04E07) Předposlední díl je již online na HBO. A podle mého názoru nejslabší z celé série. Myslím, že tvůrci připravují skutečný konec seriálu, když nám přinesli naprosté dějové nesmysly, které […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Fidelity (S04E06)3. srpna 2022 Westworld - Fidelity (S04E06) Už se nám blíží konec, ještě dva díly a dozvíme se jak to vlastně dopadne v N.Y. s roboty, hostiteli a lidmi. Tentokrát se vracíme do robotního města, kde skupina odpadlíků zachrání další […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Zhuangzi (S04E05)25. července 2022 Westworld - Zhuangzi (S04E05) Čtvrtá sezóna se nám překlopila do druhé půlky. Předchozí epizody byly neslané, nemastné, ale připravovali příběh pro velká překvapení v předchozím dílu a samozřejmě i v tom zatím  […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Generation Loss (S04E04)21. července 2022 Westworld - Generation Loss (S04E04) Tak už jsme v půlce a co je nejdůležitější, tak nám přesně v půlce aktuální sezóny tvůrci připravili překvapení. Nebudu říkat jaké, ale očekávání, že se jak ve třetí sezóně jedná o […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Crisis Theory (S03E08) - konec Dolores, jak ji známe4. května 2020 Westworld - Crisis Theory (S03E08) - konec Dolores, jak ji známe Před čtyřmi lety všechno začalo a bude  pokračovat, to je jisté. V první sérii jsme se seznámili s parkem, druhá byla u útěku a ta třetí je o lidstvu. O čem bude čtvrtá se dozvíme až za […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Passed Pawn (S03E07)27. dubna 2020 Westworld - Passed Pawn (S03E07) Jsem zvědavý, jestli nám v krizi nového viru z Číny pomuže Dolores, ale asi ne. Je to přeci Sci-fi. A ta nemá být v reálném životě. Předposlední díl nám vysvětlil pochopení světa, jak v […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03955 s | počet dotazů: 246 | paměť: 73045 KB. | 25.06.2024 - 20:23:47