Kritiky.cz > Recenze knih > HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lásce, pomstě a exkluzivní módě 50. let.

HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lásce, pomstě a exkluzivní módě 50. let.

vadlena
vadlena
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stoupá se svým objem­ným zava­za­dlem na Kopec, kte­rý ční nad měs­teč­kem a při­po­mí­ná mu jeho pro­střed­nost. Nahoře ve zchát­ra­lém dom­ku najde Molly, svou sta­rou mat­ku, kte­rá pře­vlék­la bolest ze ztrá­ty do šatů bláz­na. Myrtle se vra­cí z vel­ké­ho svě­ta, ze svě­ta módy a luxu­su. Myrtle pro­mě­ně­ná v  úžas­nou šva­dle­nu Tilly. Malá hol­čič­ka v ní má nehas­nou­cí tou­hu odči­nit dáv­nou vinu. A pro­to oblé­ká oby­va­te­le Dungataru, pře­de­vším žen­skou část, za níz­ké ceny dle nej­no­věj­ších evrop­ských tren­dů. V zapad­lém aus­tral­ském měs­teč­ku se na praš­ných uli­cích potká­va­jí mode­ly z Paříže, Londýna a jiných vel­ko­měst. Tilly se sklá­ní nad šicím stro­jem a peč­li­vě entlu­je, šije, stří­há a dou­fá, že svět pod Kopcem ji při­jme mezi sebe.

Ztracenou dce­ru na roz­díl od bib­lic­ké­ho pří­bě­hu doma nikdo s ote­vře­nou náru­čí neví­tá. Městečko se nemě­ní, jeho oby­va­te­lé sice stár­nou, ale základ­ní nasta­ve­ní zůstá­vá. Všichni vědí všech­no, nejsou žád­ná tajem­ství, dokon­ce ani ta poš­tov­ní. Zášť, pode­zí­ra­vost a pro­střed­nost byd­lí téměř v kaž­dém domě. Vrátit se sem, zna­me­ná potrestat se. A Myrtle se dob­ro­vol­ně potrestat chce.

Tilly a Molly mají s výjim­kou zákaz­nic jen málo návštěv. Chodí za nimi jen ti, kte­ří pat­ří také na okraj spo­leč­nos­ti. Rodina Edwarda McSwineyho byd­lí­cí u sklád­ky ve sta­rých želez­nič­ních vago­nech a omše­lé marin­got­ce vní­má Myrtle i její potrhlou mat­ku jako zce­la nor­mál­ní bytos­ti. Tvořivé a šikov­né šva­dle­ně nabíd­ne pomo­ci i ser­žant Farrant, kte­rý milu­je dám­skou módu, sám šije roz­to­div­né mode­ly a nosí je skry­tě po domác­nos­ti nebo na dovo­le­né. Molly se vra­cí rozum, byť ho někdy zase ztrá­cí, ale jde o ztrá­ty pro­myš­le­né a při­pra­ve­né, ztrá­ty, kte­ré mají napo­mo­ci tomu, aby se věci daly do pohy­bu způ­so­bem, jenž je pod­le sta­ré ženy jedi­ný správ­ný. A to hlav­ně, když se obje­ví Teddy, nej­star­ší syn Edwarda, kte­rý spo­leč­ně s posti­že­ným bra­t­rem pra­vi­del­ně stou­pá naho­ru, aby osa­mě­lým ženám pomá­hal. Teddy je nadě­je, že se věci mohou obra­cet k lep­ší­mu, dívá se dopře­du a věří, že minu­lost je mož­né odlo­žit a pokra­čo­vat dál.

A Tilly se sklá­ní nad šicím stro­jem a peč­li­vě entlu­je, šije, stří­há, avšak svět pod ní se nemě­ní. Někdy má strach, že se tam dole všich­ni najed­nou v nená­vis­ti sjed­no­tí a potáh­nou na Kopec, k malé­mu dom­ku, aby ho srov­na­li se zemí.

Gingham, šan­tung, plsť, bro­kát. Prologem jed­not­li­vých kapi­tol jsou lát­ky, kte­ré jako­by před­zna­me­ná­va­ly, co nasta­ne. Jednotlivá vlák­na pří­bě­hu se splé­ta­jí a roz­plé­ta­jí, aby nako­nec pro­zra­di­la, o čem vypo­ví­dá vina a poká­ní.

Je Myrtle sku­teč­ně pozna­me­na­ná? Je jako Morgana Le Fay, pro­kle­tá víla, kte­rá při­ná­ší jen zká­zu a zmar? A komu pat­ří pomsta?

A Kopec obklo­pe­ný sklád­kou sto­jí na kon­ci pří­bě­hu stej­ně neteč­ně jako na začát­ku. Jen občas se jeho obry­sy ztrá­cí v kou­ři z toho, co zbý­vá…

Rosalie Hamová pro­ži­la dět­ství v aus­tral­ském kra­ji Riverina, v sou­čas­né době žije v Melbourne. Pracovala jako pomoc­ni­ce na ovčí far­mě. Napsala něko­lik her pro roz­hlas a diva­dlo. Švadlena je její prv­ní román. Kniha byla i před­lo­hou stej­no­jmen­né­ho fil­mu s Kate Winslet v hlav­ní roli, viz http://www.csfd.cz/film/350445-svadlena/prehled/.

HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lás­ce, pomstě a exklu­ziv­ní módě 50. let. První. Praha: Mladá fron­ta, 2016. ISBN 978-80-204-3714-3.

Kniha ke kou­pi na: www.mf.cz, www.knihy.cz
Knihu k recen­zi posky­tl part­ner: Mladá fron­ta a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03780 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71901 KB. | 23.07.2024 - 12:58:27