Kritiky.cz > Články autora:Obrová Zdenka

Anna Elliotová

Romány Jane Austenová mají podob­nou nos­nou myš­len­ku, popi­su­jí totiž osu­dy žen ve vik­to­ri­án­ské Anglii, osu­dy, kte­ré byly z vel­ké čás­ti určo­vá­ny posta­ve­ním ženy v teh­dej­ší spo­leč­nos­ti a z toho vyplý­va­jí­cích ome­ze­ných mož­nos­tí její­ho... Read more »

Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem

Román pro ženy vyprá­vě­ný z chlap­ské per­spek­ti­vy. Román retrospek­tiv­ní. Román téměř růžo­vý. Příběh muže, kte­rý se dívá do hlav­ně pade­sát­ky vyprá­ví o tom, jak nedo­ře­še­ná minu­lost kon­ta­mi­nu­je pří­tom­nost a ovliv­ňu­je budouc­nost. Děj... Read more »

O koních s nesmrtelnou duší a lidech, kterým není rozumět…

Píše se rok 1949 a hra­ni­ci mezi Texasem a Mexikem pře­běh­li dva chlap­ci, šest­nác­ti­le­tý John Grady a jeho kama­rád Lacy Rawlins. Jsou to tako­ví mojado-reverso, uprchlí­ci naru­by, pro­to­že hra­nič­ní řeku pře­kra­čo­va­li obvykle... Read more »

Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin

Příběh o bez­ruké pan­ně je věč­ný, popr­vé se udál před mno­ha a mno­ha lety a opa­ku­je se v nesčet­ných podo­bách až do dneš­ních dnů… Příběh novo­do­bé bez­ruké dív­ky začí­ná ve věz­ni­ci pro mla­dist­vé, kam... Read more »

Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků…

„Byl jed­nou jeden malý princ. Bydlil na jed­né pla­ne­tě a ta byla o málo vět­ší než on sám. A ten malý princ potře­bo­val pří­te­le…” Snáší se odně­kud z nebe a zůstá­vá jen na chví­li…... Read more »

Flirtování je zákonem, neflirtování je zločin a to nejen na jaře…

Stojí si jen tak v cen­t­ru dění. Dům jako kot­va v pří­sta­vu. Dům jako úto­čiš­tě před svě­tem. Dům jako smy­sl živo­ta v oka­mži­ku, kdy se zdá, že život smy­sl ztra­til. Toto všech­no... Read more »

Nejlepším lékem proti samotě a smutku jsou knihy, nejlepší čtenáři jsou z Broken Wheel a nejlepší sex je ten, který jsme neměli…

Co může spo­jo­vat dvě ženy odliš­né­ho věku, žijí­cí v jiných svě­ta­dí­lech? Osmadvacetiletou Saru, pro­da­vač­ku knih ze švéd­ské­ho Hannige a stár­nou­cí Amy, kte­rá žije v Americe, ve stá­tě Iowa, mezi neko­neč­ný­mi lány kuku­ři­ce,... Read more »

Ona svlékne kůži a skrze touhu zakusí znovuzrození...

Myšlenka, uči­nit hrdi­nou romá­nu jiný román, není žád­nou novin­kou. King Shelly si za tím­to úče­lem vybra­la Milence lady Chatterleyové, kni­hu, kte­rá neskrý­va­nou ero­ti­kou vzbu­di­la v době své­ho vzni­ku roz­po­ru­pl­né reak­ce.... Read more »

4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls

Do měs­teč­ka Stars Hollow zaví­tal pod­zim a jako mag­net tam při­tá­hl téměř všech­ny hlav­ní hrdi­ny. Prochází se po uli­cích v mas­kách, či v civi­lu, vra­ce­jí se jako zlo­čin­ci na mís­to činu, aby se potom... Read more »

Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání

Jednoho dne budeš dost sta­rá na to, abys zno­va zača­la číst pohád­ky… C.S. Lewis Tímto citá­tem ote­ví­rá Země pří­bě­hů dve­ře do pohá­dek, jež dob­ře zná­me z dob naše­ho dět­ství, do pohá­dek,... Read more »

3. Summer | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls aneb odejde Lorelai do lesů?

Přestože za okny mrz­ne a vypa­dá to, že bude za chvil­ku sně­žit, ve Stars Hollow panu­je hor­ké léto… Lorelai se slu­ní s Rory na lehát­ku u veřej­né­ho bazé­nu, za nimi sto­jí malí... Read more »

2. Spring | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls

Co že se sta­lo s naší vzor­nou Rory? Vypadá to, jako by se ta cíle­vě­do­má mla­dá žena, co už od dět­ství jed­no­znač­ně vědě­la, čím být chce a čím být roz­hod­ně nechce,... Read more »

1. Winter | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls

Gilmor girls je ame­ric­ký seri­ál vysí­la­ný v letech 2000 - 2007, kte­rý sle­du­je osu­dy svo­bod­né mat­ky Lorelai a její dce­ry Rory ve fik­tiv­ním měs­teč­ku Stars Hollow. Jednotlivé pří­běhy jsou typic­ké zvlášt­ním... Read more »

FRANK, Dorothea Benton. Sestry hurikánu.

Jak se vyrov­nat s něčím, co nás ohro­žu­je? Někdy pomů­že to pojme­no­vat. A pro­to dostá­va­jí huri­ká­ny svá jmé­na, jsou pojme­no­vá­ny pod­le jed­not­li­vých pís­men abe­ce­dy, vždy pod­le své­ho pořa­dí. Dříve prý dostá­va­ly... Read more »

Dörte Hansenová: Starý kraj.

Místo, kde sed­lá­ci neu­mí do pěti napo­čí­tat a otlu­če­ní kre­a­tiv­ci vyrá­bě­jí jableč­né želé... Píše se rok 1945 a z východ­ní­ho Pruska prou­dí zástu­py uprch­lí­ků. Ti, kte­ří ces­tu pře­ži­jí a usa­dí se na seve­ru... Read more »

LAMBERT, Karine. Dům žen bez mužů. Aneb když se ztratí láska, pověs na hřebík otevřené nůžky!

Název romá­nu svá­dí k před­sta­vě, že by se moh­lo jed­nat o femi­nis­tic­ký výkřik zhr­ze­ných žen. Prvoplánově to tak i vypa­dá. Je zde však jed­no vel­ké ALE. Osudy pěti žen v domě, kam kro­mě... Read more »

SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.

Kniha urče­ná na prv­ní pohled výhrad­ně pro ženy. A na dru­hý pohled pro tako­vé ženy, co si s obli­bou lis­tu­jí v časo­pi­sech typu Vlasta, Marianne apod. Ale zdá­ní kla­me. Slovo úro­veň, jež kono­tu­je... Read more »

FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek.

FRIEDL, Walter. Pleteme koší­ky z trav a byli­nek. Překlad Magdaléna Pomikálková. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5701-8. Košíkářství pat­ří k nej­star­ším řemes­lům na svě­tě. Nejstarší zná­mé koše pochá­ze­jí z Egypta a byly uple­te­ny asi před... Read more »

MANDAUSOVÁ, Klára. My dokonalé.

MANDAUSOVÁ, Klára. My doko­na­lé. Praha: Mladá fron­ta, 2016. ISBN 978-80-204-4017-4. My doko­na­lé je o ženách. My doko­na­lé je pro ženy. A kdo jedi­ný může psát zasvě­ce­ně o ženách? Odpověď na řeč­nic­kou otáz­ku je... Read more »

Samuel Bjørk: V lese visí anděl

V lese visí anděl je detek­tiv­ka a hned prv­ní věta pro­zra­dí, že pří­běh píše opět chlad­ný sever. „Na porod­ním sále v  høne­fosské nemoc­ni­ci v  okre­se Ringerike se 28. srp­na 2006 naro­di­la hol­čič­ka.... Read more »

STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač

PŮVODNÍ ČESKÁ FANTASY Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA, KDE SE NA PRAVDU A NADĚJI TÉMĚŘ ZAPOMNĚLO Naslouchač je pozván­ka, lís­tek, vstu­pen­ka do odliš­né­ho bytí, kde se jako v kaž­dé správ­né fan­ta­sy kni­ze dějí... Read more »

VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.

Pravidlo prů­švi­hu je návo­dem. Návodem pro osa­mě­lé a zhr­ze­né. Ženy, samo­zřej­mě. Románů pro osa­mě­lé a zhr­ze­né muže není mno­ho, muži si v obdo­bích kri­zí kni­hy o kri­zích zjev­ně nečtou a hle­da­jí útě­chu v jiných sfé­rách... Read more »

HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lásce, pomstě a exkluzivní módě 50. let.

Stoupá se svým objem­ným zava­za­dlem na Kopec, kte­rý ční nad měs­teč­kem a při­po­mí­ná mu jeho pro­střed­nost. Nahoře ve zchát­ra­lém dom­ku najde Molly, svou sta­rou mat­ku, kte­rá pře­vlék­la bolest ze ztrá­ty... Read more »

MICHIE, David. Dalajlamova kočka

Dalajláma má Kočku. Dalajláma má mlu­ví­cí koč­ku. To by nebyl prv­ní na svě­tě, mlu­ví­cích koček už tady bylo víc, ale toto je navíc Kočka lite­rár­ním a pozo­ro­va­cím talen­tem obda­ře­ná, „bóh­di­kočka“,... Read more »

MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí

Příběh o hle­dá­ní koře­nů. Příběh o hle­dá­ní blíz­kos­ti a vzdá­le­nos­ti. Příběh o pro­ží­vá­ní živo­ta tady a teď. Hlavní hrdin­ka Addie, archi­tekt­ka na vol­né noze, milu­je dvě věci, pla­vá­ní a psa. Addie se v něčem podo­bá Lole,... Read more »

CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku

Martin život ply­ne líně. Jeden den stří­dá dru­hý a téměř všech­no lze před­po­klá­dat. Stejná jíd­la, stej­né boles­ti, dokon­ce i vzpo­mín­ky vzor­ně nastu­pu­jí a vystu­pu­jí z pamě­ti jako­by v pře­dem sta­no­ve­ném pořa­dí. Dvacet let už... Read more »

Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost

Probudí ho prv­ní paprsky slun­ce, téměř kaž­dý den se podo­bá tomu před­cho­zí­mu. Klokan se pro­táh­ne, vytře­pe si z koži­chu zbyt­ky vět­vi­ček a roz­hléd­ne se kolem sebe. Hlas pří­ro­dy mu napo­ví, co... Read more »

Thomas Mann: Čarovná hora

Tato kni­ha pat­ří neod­mys­li­tel­ně mezi kla­si­ku svě­to­vé lite­ra­tu­ry a při­spě­la i tomu, že její autor obdr­žel v roce 1929 Nobelovu cenu za lite­ra­tu­ru. Thomas Mann ji psal téměř deset let a inspi­ra­cí byl... Read more »

Setkání s Karlem Čapkem

Když se řek­ne Karel Čapek, roz­běh­ne se nám hla­vou celá pes­t­rá pale­ta význa­mů. Klasik čes­ké lite­ra­tu­ry, novi­nář Lidových novin, dra­ma­tik, otec slo­va ROBOT, spi­so­va­tel kní­žek pro děti, autor Dášenky,... Read more »
Stránka načtena za 3,60199 s | počet dotazů: 208 | paměť: 47812 KB. | 25.06.2024 - 20:21:56