Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ještě teď se sty­dím, když si uvě­do­mím, co jsem si mys­lel, poté co jsem se dozvě­děl, že v kinech se obje­vu­je prv­ní dob­ro­druž­ství Harryho Pottera a jeho přá­tel. Ohrnoval jsem nos nad těmi, kte­ří se doslo­va hna­li do sálů, pro­to­že jsem se myl­ně domní­val, že Harry Potter je pro děti. Jenže, pak jsem se pře­ce jen roz­ho­dl zhléd­nout film a už to bylo. Jako mili­o­ny dal­ších lidí se od té doby nemo­hu dočkat dal­ších titu­lů, kte­ré mapu­jí stu­di­um mla­dých kou­zel­ní­ků v Bradavické magic­ké ško­le.Dokud se v roce 2007 neob­je­ví Harry Potter a  Fénixův řád, je Harry Potter a Ohnivý pohár zatím posled­ním pokra­čo­vá­ním této fan­ta­sy série. A opět se drží urči­tých pra­vi­del, na kte­ré jsme si u před­cho­zích tří dílů zvyk­nu­li. Znovu mapu­je jeden škol­ní rok v Bradavicích, při­chá­zí nový uči­tel boje pro­ti tem­né magii. Ale také se změ­nil reži­sér (jak jis­tě víte, tak prv­ní dva díly reží­ro­val Chris Columbus, tře­tí Alfonso Cuarón). Tentokráte diri­go­val natá­če­ní Mike Newell, kte­rý má zku­še­nos­ti spí­še s  kome­di­e­mi a dra­ma­ty (Čtyři svat­by a jeden pohřeb, Úsměv Mony Lisy), ale jeho prv­ní význam­něj­ší setká­ní s žánrem fan­ta­sy se mu poved­lo na výbor­nou.

Sympatickou změ­nou opro­ti před­cho­zím adap­ta­cím knih je i to, že se ke slo­vu dostá­vá mno­hem více postav, tak­že veš­ke­rá pozor­nost není věno­vá­na jen ústřed­ní tro­ji­ci Harry (Daniel Radcliffe), Hermiona (Emma Watson) a Ron (Rupert Grint). Je to vcel­ku logic­ké, pro­to­že pří­běh se ten­to­krá­te netý­ká jen živo­ta v  Bradavicích, ale uka­zu­je, že nejsou jedi­ným mís­tem, kde se mla­dí lidé učí magic­kým doved­nos­tem…

Čtvrtý škol­ní rok se nese ve slav­nost­ním duchu. Bradavice byly vybrá­ny, aby se sta­ly mís­tem koná­ní vyhlá­še­né­ho tur­na­je tří čaro­děj­nic­kých škol. Z kaž­dé z nich vybe­re moc­ný arte­fakt zva­ný Ohnivý pohár jed­no­ho šam­pi­ó­na, kte­rý se zúčast­ní tří obtíž­ných úko­lů. Ten nej­lep­ší nako­nec zís­ká věhlas a obdiv davů. Hlavním cílem ale je pro­hlou­bit mezi­ná­rod­ní vzta­hy mezi tře­mi nej­lep­ší­mi ško­la­mi kou­zel­nic­kých umě­ní. V rám­ci bez­peč­nos­ti mohou do osu­dí vho­dit jmé­na jen žáci star­ší 17-ti let. Harry, Hermiona i Ron se tedy nemo­hou aktiv­ně účast­nit klá­ní, ale ani jim to pří­liš neva­dí, jeli­kož tur­naj je nato­lik nebez­peč­ný, že je v něm mož­né při­jít i o život.

Ohnivý pohár vybe­re dva mla­dé muže a  jed­nu ženu. Je to urost­lý a hrdý Viktor Krum (Stanislav Ianevski), čest­ný a  přá­tel­ský Cedric Diggory (Robert Pattinson) a  krás­ná a ele­gant­ní Fleur Delacour (Clémence Poésy). K  vše­o­bec­né­mu pře­kva­pe­ní je ale vylo­so­ván ješ­tě dal­ší sou­tě­ží­cí, Harry Potter, kte­rý své jmé­no do pohá­ru nevho­dil. Je jas­né, že toto pře­kva­pe­ní je jen sou­čás­tí něče­ho vět­ší­ho, ale zatím není jas­né čeho, a pro­to se Harry může tur­na­je účast­nit. Tím se ale vysta­ví nejen vel­ké­mu nebez­pe­čí, ale také je tím ohro­že­no jeho přá­tel­ství.

Film se dělí do dvou rovin, aniž by jed­nu ochu­zo­val. Ta prv­ní je plná tem­no­ty, magie a  dob­ro­druž­ství, ta dru­há se věnu­je emo­cím zúčast­ně­ných postav. Hlavní záplet­ku vám sdě­lo­vat nebu­du (jen nazna­čím - Harry se utká se svým nej­vět­ším nepří­te­lem), ale to, že Harry Potter a Ohnivý pohár je nej­ví­ce cito­vě plným fil­mem z celé řady vám mohu pro­zra­dit . Harry se začí­ná poma­lu poo­hlí­žet po dív­kách, pře­de­vším po roz­to­mi­lé Cho Chang (Katie Leung), Ron zase žár­lí na Hermionu, kte­rá má více než přá­tel­ský vztah s Viktorem, ale i  dal­ší hrdi­no­vé budou mít více či méně pro­sto­ru pro­je­vit se v  emo­ci­o­nál­ní oblas­ti. Neobávejte se, nejde o žád­nou přeslád­lou roman­tic­kou slož­ku. Momenty, týka­jí­cích se vzta­hů jsou podá­ny s humo­rem, kte­rý obvykle vyu­ží­vá roz­tr­ži­tos­ti dospí­va­jí­cích, kte­ří ješ­tě netu­ší, jak se s  pro­blé­mem zva­ným lás­ky vypo­řá­dat (ne, že by to někdo z nás věděl, bez ohle­du na věk).

Určité odleh­če­ní je na mís­tě. Dosud posled­ní pokra­čo­vá­ní se drží i dal­ší tra­di­ce, a to té, že je tem­něj­ší než jeho před­chůd­ci. Ve srov­ná­ní napří­klad s  Harry Potterem a věz­něm z Azkabanu to mož­ná není až tak oči­vid­né, ale napří­klad pokud vez­me­me Harryho Pottera a Kámen mudr­ců je kon­trast jeho urči­té dět­ské roz­to­mi­los­ti, a téměř horo­ro­vé­ho náde­chu Harryho Pottera a  Ohnivého pohá­ru jas­ně citel­ný. Některé scé­ny vás vydě­sí mno­hem více, než fil­my, kde se pro­há­ně­jí mani­a­ci s háky nebo moto­ro­vý­mi pila­mi.

Několik pohád­ko­vých aspek­tů tu stá­le ješ­tě zůstá­vá, ale veskr­ze jde o film, kte­rý je spí­še drs­ným fan­ta­sy. A pod­le mého názo­ru je to dob­ře. Samozřejmě, už dáv­no nejde o rodin­nou podí­va­nou, mys­lím, že někte­ré děti budou urči­té momen­ty sná­šet hod­ně těž­ce (já jsem napří­klad byl hod­ně zdr­ce­ný smr­tí jed­né z důle­ži­tých postav), tak­že bych dopo­ru­čil mini­mál­ní věk pro sle­do­vá­ní 10 let, ale spí­še více (ne nadar­mo je pří­stup­nost v USA PG-13).

Pro mou oso­bu se Harry Potter a Ohnivý pohár stal nej­lep­ším fil­mem z celé série. Nejen díky tomu, že je kom­plex­něj­ší (někte­ří kri­ti­ci to nazý­va­li zma­te­nos­tí, s čímž já nesou­hla­sím), dyna­mič­těj­ší, tri­ko­vě vyzrá­lej­ší, ale pře­de­vším tím, že posky­tl pro­stor pro mno­hem více cha­risma­tic­kých postav. Očekávám, že se ozvou hla­sy, kte­ré budou tvr­dit, že lep­ší je díl ten a  ten, a já ten­to názor niko­mu nebe­ru. Pro mě samot­né­ho je pros­tě nej­po­ve­de­něj­ší Harry Potter a Ohnivý pohár, ač mám všech­ny minu­lé díly veli­ce rád. Asi je to tím, že jsem emo­ci­o­nál­ní typ, a tím pádem mě přá­tel­ství mezi stu­den­ty růz­ných kou­zel­nic­kých škol a  prv­ní koke­to­vá­ní s lás­kou dosta­lo ;-).


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a Ohnivý pohár na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54269 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72331 KB. | 22.05.2024 - 13:40:01