Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje

Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje

Pixabay.com
Pixabay.com
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po minu­lé skvě­lé epi­zo­dě jsem čekal dal­ší slab­ší díl s odmě­nou, ale nako­nec jsem se odmě­ny dočkal já, a to díky epi­zo­dě s kme­no­vou radou.

SK-49. díl

Na začát­ku jsme vidě­li ublí­že­né Chilli a Veroniky, ale to je pros­tě hra a ten­to tah byl důle­ži­tý a dob­ře nača­so­va­ný. Po tom­to pat­nác­ti­mi­nu­to­vém výle­vu jsme se vyda­li na sou­těž. Nebyla to sou­těž o odmě­nu, jak jsme zvyklí, ale boj o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. To mě osob­ně vel­mi potě­ši­lo a také jsem byl o půl dva­nác­té v noci, kdy se u nás vysí­lá, ospr­cho­ván živou vodou. Soutěž o imu­ni­tu se ode­hrá­la tra­dič­ním pavou­čím for­má­tem.

Veronika pora­zi­la Xenii 2:0, ale co mě zde zau­ja­lo, byl liják během prv­ní sou­tě­že, kte­rý se pak už neo­pa­ko­val, tak­že v něm bych být nechtěl. V dal­ším kole se Braňo utkal s Johy a málem ji také vyřa­dil, ale Johy nako­nec zví­tě­zi­la. Co mě pře­kva­pi­lo, bylo čtvrt­fi­ná­le č. 3 mezi Veve a Vladimírem, kte­ré Veve málem vyhrá­la, ale Vladimír při­šel s úpl­ně jiným sys­té­mem pohy­bu těch kou­lí než ostat­ní, a tak se mu poda­ři­lo zápas s Veve oto­čit, i když pro­hrá­val 1:0. Chilli dosta­la vol­ný los, což si mys­lím, že byla v tom­to pří­pa­dě nevý­ho­da, pro­to­že nezku­si­la tuto dráhu s míč­ky, a tak v semi­fi­ná­le nesta­či­la na Johy. Druhé semi­fi­ná­le už bylo vyrov­na­něj­ší a Vladimir v něm pro­ti Veronice zví­tě­zil jen těs­ně. Vlastně jsem čekal, že vyhra­je Veronika, pro­to­že jí to šlo skvě­le a Vladimír se na začát­ku dost trá­pil. Ale vždyc­ky si najde způ­sob, jak vyhrát. Ve finá­le to neby­lo těs­né a Vladimír zís­kal čtvr­tou imu­ni­tu v řadě.

SK-50. díl

Na samém začát­ku Veve pře­mýš­lí o tom, že v ali­an­ci vypad­ne z prv­ní troj­ky, ale na jejím mís­tě bych si to roz­mys­lel. Proč? Protože tohle je od Vladimira jen tak­tic­ký tah a dostat ji do finá­le mu dává dal­ší bonus před poro­tou, že měl sil­né spo­je­nec­tví s někým, od koho by to neče­ka­li. Celkově je jas­né, že kdo chce vyhrát, musí Vladimira vyho­dit. Jak jsme se blí­ži­li k due­lu, Chilli zkou­še­la všech­no mož­né, od urov­ná­ní vzta­hu s Johy až po lha­ní Xenii. Xenia se nene­cha­la nachy­tat a dodr­že­la doho­du, ale řek­la, že na příští kme­no­vé radě půjde po Vladimírovi, pokud nebu­de mít náhr­del­ník imu­ni­ty. Ale víme, že on je ten, kdo roz­hod­ně nevy­pad­ne, pro­to­že i když nezís­ká indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu, má tu skry­tou a na příští kme­no­vé radě ji může vyu­žít napo­sle­dy.

Na kme­no­vé radě bylo živo, a to nejen kvů­li pís­ni od Chilli. Když už jsme u toho, oprav­du se mi to líbi­lo. Těsně před hla­so­vá­ním jsme však vidě­li Johy, jak se ptá Xenie, zda je doho­da uza­vře­na. Ten jí řekl, že ano, tak­že pak nemá smy­sl dávat hlas Braňovi. V tom vidí­me, že Johy je nejis­tá, a nevím, jest­li je to pro její dal­ší hru dob­ré. Hlasování vynes­lo do due­lu Veroniku a Vladimír si vybral Chilli. Takže oče­ká­va­ná dvo­ji­ce v due­lu a čekal jsem, že Veronika vyhra­je. To se nesta­lo a podru­hé za sebou vyhrá­la Chilli, což mě na dru­hou stra­nu také potě­ši­lo, pro­to­že hrá­la víc než Veronika a jako jedi­ná má vět­ší šan­ci roz­ví­řit vody na dal­ších kme­no­vých radách.

Závěr: Tento díl byl pro mě vel­mi pří­jem­ným pře­kva­pe­ním v tom, že mís­to kla­sic­ké odmě­ny jsme dosta­li kme­no­vou radu. A i když to na posled­ní díl nemá, byl také zvlášt­ní a zaslou­ží si 9/10. Doufám, že tak­to bude­me pokra­čo­vat až do kon­ce.


Fotka od Lutz DieckmannPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,05756 s | počet dotazů: 8139 | paměť: 77394 KB. | 24.05.2024 - 02:47:24