Kritiky.cz > Recenze knih > Horečka nad ránem

Horečka nad ránem

325964003 3224970777814728 7547497888417070648 n 1
325964003 3224970777814728 7547497888417070648 n 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud milu­je­te sen­ti­men­tál­ní roman­tic­ké pří­běhy se šťast­ným kon­cem, kde v hlav­ní roli má vel­ká a nehy­nou­cí lás­ka, tak si urči­tě pře­čtě­te kni­hu „Horečka nad ránem“ a kdo ví, tře­ba roz­pá­lí i vaše srd­ce....

U téhle kni­hy jsem si skvě­le oddych­la, tako­vá dojem­ná, mís­ty i dost vese­lá, roman­tic­ká loves­to­ry, za kte­rou sto­jí vel­mi bláz­ni­vý nápad, díky kte­ré­mu moh­li dva mla­dí lidé pro­žít vel­kou lás­ku na celý život. A nej­ú­směv­něj­ší na tom všem je, že je sku­teč­ně napsá­na dle sku­teč­né udá­los­ti, dle rodin­né­ho pří­bě­hu rodi­čů samot­né­ho auto­ra.

Jak už jsem před­zna­me­na­la výše, hlav­ní­mi hrdi­ny jsou mla­dič­tí rodi­če auto­ra Pétera Gárdose. Mladý, ble­dý, vyhub­lý a bez­zubý Miklós pře­žil ve svých jed­n­a­dva­ce­ti letech hrů­zy kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra i stras­tipl­nou ces­tu do Švédska, kde se měl doko­na­le zota­vit.

Bohužel se ve zdra­vot­nic­kém zaří­ze­ní z úst samot­né­ho pri­má­ře Svenssona dozví­dá, že mu zbý­vá tak maxi­mál­ně půl roku živo­ta, neboť mu plí­ce poma­lu a jis­tě začí­na­jí vypo­ví­dat služ­bu. Mohlo by se zdát, že mla­dý muž bude rezig­no­vat a čekat na smrt, ale to by nebyl Miklós.

Ten na tuto zprá­vu zare­a­gu­je vel­mi pra­po­div­ným způ­so­bem. Rozhodl se totiž zjis­tit si jmé­na všech svých kra­ja­nek z rod­né­ho kra­je, kte­ré se stej­ně jako on dosta­ly do Švédska a všem těm dámám napsat dopis.

V zásil­ce bylo sto sedm­náct žen­ských jmen a adres. Otec držel v rukou poš­tov­ní adre­sy sto sedm­nác­ti mla­dých žen, paní a dívek, do nichž se v nej­růz­něj­ších nemoc­nič­ních bará­cích po celém Švédsku sna­ži­li vdech­nout život.

Co si mla­dý Miklós vzal do hla­vy, to i udě­lal. Odpovědi na sebe nene­cha­ly dlou­ho čekat a při­šlo jich hned něko­lik.

Primář nechá­pal. Neměl ani poně­tí, co s touhle zápla­vou dopi­sů zamýš­lí, ale sna­ží se dávat naje­vo pocho­pe­ní, konec­kon­ců pře­ce mlu­vil s odsou­zen­cem na smrt. A co na to Miklós? 

„Před dvě­ma týd­ny jsem se infor­mo­val o všech ženách v celém Švédsku, kte­ré se naro­di­ly v Debrecíně a oko­lí a teď se tady léčí. Do tři­ce­ti let věku. Hledám ženu a chci se ože­nit. 

A tu ženu sku­teč­ně našel. Byla jí osm­nác­ti­le­tá Lili Reichová, a i když Miklósovi zbý­va­lo jen pár měsí­ců živo­ta, nevá­hal, vrh­nul se do milost­né­ho dopi­so­vá­ní si s nezná­mou dív­kou. Podaří se jim spo­lu setkat, a co víc, spo­jit i své živo­ty dohro­ma­dy? S jaký­mi pro­blémy se budou na ces­tě za spo­leč­ným štěs­tím muset potý­kat? Bude jim osud naklo­něn a dovo­lí jim více času než jen pou­hý půl rok? Splní Miklós svůj slib, že sku­teč­ně neze­mře, i když lékař­ské pro­gnó­zy tomu vůbec nena­svěd­ču­jí?....

Kniha je skvě­le napsa­ná, pro­lo­že­ná milost­ný­mi dopi­sy dvo­ji­ce, z kte­ré lze vyčíst nejen něhu, tou­hu, poro­zu­mě­ní, ale i přá­ní najít něko­ho, s kým budou navzá­jem pro­po­je­ni, jeden pro dru­hé­ho dýchat.... tako­vá lás­ka, kte­rá se jen těž­ko hle­dá, a nalé­zá pou­ze jed­nou za život.

Navíc sil­né „milost­né“ pou­to je umoc­ně­no nepře­jí­cím osu­dem, těž­kou nemo­cí s fatál­ní­mi násled­ky, na poza­dí pová­leč­né Evropy, odkud dýchá jinak chlad, bez­na­děj, zou­fal­ství, ale i nadě­je na lep­ší zítř­ky.

Horečku nad ránem jsem pře­čet­la jed­ním dechem a urči­tě se k ní někdy zas vrá­tím. Příběh, jež neu­ra­zí niko­ho a kaž­dé­mu ote­vře jeho srd­ce a uká­že, na čem v živo­tě oprav­du zále­ží, při­po­me­nout si ony sku­teč­né hod­no­ty živo­ta, jako je lás­ka, odda­nost, zdra­ví, tuž­by, přá­ní.....

Na co? Proč? Proč tuhle lás­ku, pře­krás­nou ve své zdr­žen­li­vos­ti a tak povzná­še­jí­cí ve všech svých nemotor­nos­tech, proč tuhle lás­ku, kte­rá i po půl­sto­le­tí pro­sví­tá skrz řád­ky, necha­li pros­tě zmi­zet? Procházel-li vztah mých rodi­čů čas od času něja­kou kri­zí - a proč by také nepro­chá­zel, v kaž­dém man­žel­ství je tako­vých chví­lích spous­ta - ‚proč nikdy neroz­vá­za­li onu hed­váb­nou šňůr­ku drží­cí svaz­ky dopi­sů, aby z nich na obra­nu načer­pa­li novou sílu? 

Horečka nad ránem

Napsal: Péter Gárdos

Z maďar­ské­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­žil : Jiří Zeman

Vydalo nakla­da­tel­ství Plus v Praze roku 2016 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 183

ISBN: 978-80-259-0591-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Zlomené pero-nádherný román z válečného období17. listopadu 2023 Zlomené pero-nádherný román z válečného období Máte rádi romány z válečného prostředí? Chcete si přečíst silný a nezapomenutelný příběh? Sabine Ebertová si pro vás připravila román s názvem Zlomené pero, který se vám rozhodně bude […] Posted in Recenze knih
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
  • Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce19. srpna 2023 Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce Kniha s názvem Daniela mě zaujala a říkala jsem si, o čem asi bude. Po jejím přečtení musím říci, že mě nesmírně překvapila v dobrém slova smyslu. Román vydalo nakladatelství Pointa v […] Posted in Recenze knih
  • Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války7. srpna 2023 Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války Hledáte zajímavý příběh pro své děti? Chcete jim vysvětlit problematiku života Židů za druhé světové války a nevíte jak na to? Kathy Kacer je kanadská spisovatelka, která se zaměřuje na […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové30. července 2023 Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové Milujete romány Kataríny Gillerové? Hledáte příjemné letní čtení ze života? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho vstřebávat. […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch14. srpna 2021 BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bolesti, odhodlání a velké moci odpouštět, je kniha od Jessicy Koch "Blízko obzoru", tou pravou pro […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62601 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69587 KB. | 07.12.2023 - 08:17:54