Kritiky.cz > Články > Inkluzivní speciální pedagogika – komplexní pohled

Inkluzivní speciální pedagogika – komplexní pohled

20221212 122350
20221212 122350
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

PhDr. Josef Slowík, Ph.D., spe­ci­ál­ní peda­gog, půso­bí na Pedagogické fakul­tě ZČU v Plzni. Zaměřuje se pře­de­vším na počí­ta­čo­vou lite­ra­tu­ru a vzdě­lá­vá­ní lidí s hen­di­ke­pem.

Podotýká, že během posled­ních dvou dese­ti­le­tí se inklu­ze sta­la jed­ním z nej­ví­ce dis­ku­to­va­ných a záro­veň nej­kon­tro­verz­něj­ších témat. Představuje model soci­ál­ní­ho sou­ži­tí vychá­ze­jí­cí z vel­mi zře­tel­ných filo­zo­fic­kých zákla­dů, jejichž jádro tvo­ří pře­svěd­če­ní, že kaž­dý, kdo nále­ží do urči­té sku­pi­ny, tam musí být při­jí­mán jako ostat­ní. Z roz­dí­lů se máme učit a být obo­ha­co­vá­ni. Postoje oko­lí k ori­gi­na­li­tě kaž­dé­ho člo­vě­ka mají význam­ný dopad na kva­li­tu soci­a­li­za­ce kaž­dé­ho z nás. Inkluze sou­vi­sí s anti­dis­kri­mi­nač­ním hnu­tím ve spo­leč­nos­ti a tak­to ori­en­to­va­né ško­ly mohou slou­žit jako jeden z nej­e­fek­tiv­něj­ších nástro­jů k potí­rá­ní roz­li­šo­vá­ní a vylu­čo­vá­ní pohla­ví, bar­vy ple­ti i soci­ál­ní­ho půvo­du.

Důraz na začle­ňo­vá­ní zesí­lil s pří­cho­dem 21. sto­le­tí. Inkluzivní filo­zo­fie však má šan­ci pro­sa­zo­vat se pou­ze ve svo­bod­ném spo­le­čen­ském pro­stře­dí a v plu­ra­lit­ní kul­tu­ře, jeli­kož pou­ze tam může být roz­ma­ni­tost vítá­na a pozi­tiv­ně oce­ňo­vá­na.

Autor se věnu­je pří­stu­pu spo­leč­nos­ti k lidem s odliš­nos­tí v his­to­ric­kém kon­tex­tu i sou­čas­nos­ti. Dále zkou­má spo­ji­tost mezi inklu­ziv­ní a spe­ci­ál­ní peda­go­gi­kou. Připomíná, že inte­gra­ci zne­vý­hod­ně­ných jedin­ců zmi­ňu­je už Jan Amos Komenský, jenž píše, že by z výu­ky neměl být vylou­čen žák s poma­lej­ším způ­so­bem uče­ní. Mezi základ­ní výcho­dis­ka dnes pat­ří vzá­jem­né při­je­tí a začle­ňo­vá­ní do komu­ni­ty, spo­lu­prá­ce žáků, rodi­čů i vyu­ču­jí­cích, důraz na vzdě­lá­vá­ní všech stu­den­tů spo­leč­ně s jejich vrs­tev­ní­ky i v pro­stře­dí míst­ní spo­leč­nos­ti.

Kniha se zabý­vá spe­ci­ál­ní peda­go­gi­kou v soci­ál­ních služ­bách, ve zdra­vot­nic­tví i věz­ni­ci a spe­ci­fic­ký­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi i jejich dia­gnos­ti­kou. Zdůrazňuje význam arte­te­ra­pie, muzi­ko­te­ra­pie, ergo­te­ra­pie, dra­ma­te­ra­pie či napří­klad her­ní tera­pie. Osvětluje pod­půr­ná opat­ře­ní ve vzdě­lá­vá­ní i orga­ni­za­ci škol­ní­ho vyu­čo­vá­ní. Zkoumá při­je­tí osob s těles­ným nebo zdra­vot­ním posti­že­ním, ome­ze­ním zra­ko­vé­ho nebo slu­cho­vé­ho vní­má­ní, hlu­cho­sle­po­tou, dětí s naru­še­nou komu­ni­kač­ní schop­nos­tí, men­tál­ním či psy­chic­kým posti­že­ním, sní­že­nou soci­ál­ní při­způ­so­bi­vos­tí a pří­pra­vu peda­go­gů pro inklu­ziv­ní vzdě­lá­vá­ní.

Velmi zají­ma­vá odbor­ná pub­li­ka­ce, jež sro­zu­mi­tel­nou for­mou mapu­je tuto pro­ble­ma­ti­ku a nabí­zí uce­le­ný pohled na ni i nové pří­stu­py.

 

Autor: Josef Slowík

Název: Inkluzivní spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka

Datum vydá­ní: 11. 5. 2022

Nakladatelství: Grada

ISBN: 978-80-271-3010-8

Formát: 144×207 mm

Počet stran: 240 stran

Hodnocení: 85 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30966 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71625 KB. | 14.06.2024 - 19:19:24