Kritiky.cz > Festivaly > Interaktivní Rocky Horror Picture Show se na konci ledna vrátí do Aera

Interaktivní Rocky Horror Picture Show se na konci ledna vrátí do Aera

Otrly
Otrly
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ovacemi ve sto­je a nad­še­ný­mi ohla­sy oce­ni­li v lis­to­pa­du divá­ci his­to­ric­ky prv­ní čes­ké uve­de­ní fil­mu Rocky Horror Picture Show s tzv. sha­dow­cas­tem, tedy živým pře­hrá­vá­ním sním­ku před plát­nem. Za nastu­do­vá­ním před­sta­ve­ní Rocky Horror Picture Show při pří­le­ži­tos­ti výro­čí 40 let od jeho vzni­ku sto­jí orga­ni­zač­ní tým a přá­te­lé Festivalu otr­lé­ho divá­ka. „Shadowcast k Rocky Horror Picture Show je zatím nej­vel­ko­le­pěj­ším poči­nem Festivalu otr­lé­ho divá­ka a dou­fá­me, že si vybu­du­je sta­bil­ní věr­né pub­li­kum,” říká Antonín Tesař, reži­sér sha­dow­cas­tu a jeden ze stá­lých dra­ma­tur­gů Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Unikátní inter­ak­tiv­ní před­sta­ve­ní se v sobo­tu 23. led­na ve 20:30 mimo­řád­ně vrá­tí do kina Aero.

Podívejte na ukáz­ku z lis­to­pa­do­vé pre­mi­é­ry Rocky Horror Picture Show v kině Aero:

https://www.youtube.com/watch?v=3DDVRTvvZ8g

Jiří Flígl jako mimozemšťan Frank-N-Furter, foto: Lucie Illesová
Jiří Flígl jako mimo­zemšťan Frank-N-Furter, foto: Lucie Illesová

Od pro­pa­dá­ku ke kul­tu

Rocky Horror Picture Show je fil­mo­vou adap­ta­cí obskur­ní­ho muzi­ká­lu a při svém prv­ním uve­de­ní před 40 lety zou­fa­le pro­padlo. Široké pub­li­kum zůsta­lo teh­dy lhos­tej­né vůči poku­ši­tel­ské­mu vyprá­vě­ní, kde vystu­pu­jí s nakaž­li­vým elá­nem ztvár­ně­né posta­vy jako poťouch­lí mimo­zemš­ťa­né z pla­ne­ty Transsexuál v gala­xii Transylvánie, šíle­ný bon­vi­ván­ský vědec, jeho ado­ni­sov­ský výtvor či slušňác­ký snou­be­nec­ký pár, kte­rý hrou osu­du pad­ne do tenat nestoud­nos­ti. Až poz­dě­ji během půl­noč­ních pro­mí­tá­ní začal sní­mek sbí­rat zástu­py uhra­nu­tých kon­ver­ti­tů. Z odvá­za­né atmo­sfé­ry těch­to pro­jek­cí se zro­di­la tra­di­ce inter­ak­tiv­ní­ho zapo­je­ní pub­li­ka a pře­de­vším sha­dow­cas­tu.

Mimo jiných před­nos­tí a uni­ká­tů se Rocky Horror Picture Show pyš­ní rekor­dem coby film nejdéle se drží­cí v dis­tri­buci. To je dané prá­vě tím, že sha­dow­cas­ty pořá­da­né v řadě zemí svě­ta nejsou oje­di­ně­lou zále­ži­tos­tí, nýbrž pra­vi­del­ně pořá­da­ný­mi hap­pe­nin­gy,“ říká před­sta­vi­tel transse­xu­ál­ní­ho mimo­zemš­ťa­na Franka-N-Furtera Jiří Flígl.

„Po zra­lé úva­ze jsme usou­di­li, že patr­ně nej­lep­ší a roz­hod­ně nej­zá­bav­něj­ší způ­sob jak se zba­vit pře­by­teč­ných vánoč­ních kil bude tro­cha toho zdra­vé­ho pohy­bu na vyso­kých pod­pat­cích, v kor­ze­tech a pod­vaz­cích po pódiu naše­ho oblí­be­né­ho kina,“ uvá­dí na pra­vou míru zámě­ry pořa­da­te­lů před­sta­vi­tel slušňác­ké­ho Brada Majorse Petr Šaroch.

Již 12. roč­ník pře­hlíd­ky pokles­los­ti, nevku­su, bra­ku a zába­vy za hra­ni­cí tuc­to­vos­ti, Festival otr­lé­ho divá­ka, se usku­teč­ní v Aeru od 8. do 13. břez­na 2016. Hlavní téma fes­ti­va­lu letos zní „Nákaza“ a Rocky Horror Picture Show se na něm pro­mí­tat nebu­de.

Vstupenky je mož­né zakou­pit na poklad­nách kin Aero, Světozor a Oko nebo onli­ne na www.kinoaero.cz. Telefonické rezer­va­ce na tel. 608 33 00 88 / po-pá 10-17h.

Více infor­ma­cí na:

www.kinoaero.cz

www.otrlydivak.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45847 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71971 KB. | 19.04.2024 - 17:50:43