Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Bells (S08E05) - největší bitva o Královo přístaviště je za námi

The Bells (S08E05) - největší bitva o Královo přístaviště je za námi

Hra01
Hra01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak se blí­ží posled­ní díl (20.května), tak  začí­na­jí fanouš­ci deba­to­vat nad tím, jest­li je posled­ní sezó­na tím nej­hor­ším nebo nej­lep­ším, co nám tvůr­ci seri­á­lu dali.

Můj sou­kro­mý názor je skr­ze pozi­tiv­ní. Předchozí sezó­nu jsme měli před dvě­ma lety a tvůr­ci se roz­hod­li, že veš­ke­ré pení­ze utra­tí ve dvou ulti­mat­ních bitvách. První bitvu jsme měli ve tře­tím díle (Zimohrad vs. Zimní král) a dru­hou máme v před­po­sled­ním díle, ten­to­krát o Královo pří­sta­viš­tě.

Po před­cho­zích dílech víme, jak to s Králem Severu a Daenerys Targaryen je a kdo všech­no ví, že její mile­nec je vlast­ně oprav­do­vý král. Víme také, kdo už všech­no kolem Dračí krá­lov­ny zemřel, a že to jsou hlav­ně lidé, kte­ré měla ráda.

Víme také o tom že krá­lov­na Cersei Lannister ve svém krá­lov­ství vlád­ne pev­nou rukou a že hod­lá obě­to­vat své pod­da­né, aby zůsta­la u moci.

V dneš­ním díle se koneč­ně dozví­me, jak stá­va­jí­cí krá­lov­na skon­čí. Ale dozví­me se mno­ho dal­ších věcí, kte­ré nám odká­žou na prv­ní sérii a věci, kte­ré se sta­ly před začát­kem vyprá­vě­ní. Důležitá je smrt prv­ní­ho Targaryenského krá­le a jeho výrok: „spal­me je všech­ny“.

Hra02

Nesmíme zapo­me­nou i na Cleganebowl, kte­rý se oče­ká­val. Souboj mezi Gregore Cleganem a jeho bra­t­rem Sandore Cleganem je hard­co­re řež­bou, mezi Ohařem a Horou, kte­rá nemá obdo­by. Tím, že se stal star­ší bra­tr „zom­bie“, tak jeho „nesmr­tel­nost“ je vel­ké sous­to i pro tak vel­ké­ho rytí­ře, jako je Ohař.

Dále se dozví­me, jak je to mezi Cersei a Jaime. Jejich shle­dá­ní v Rudé baš­tě je oprav­du plné lás­ky a „krá­lo­kat“ si uvě­do­mí, že ve spo­leč­nos­ti jeho oprav­do­vé lás­ky (ne Brienne to není) musí i zemřít.

Nesmíme zapo­me­nout i na Ariu, kte­rá má svůj úkol jas­ný, odškr­tá­vat si svůj seznam postup­ně po kous­ku.  Ale během bitvy, kte­rá se v Králově pří­sta­viš­ti ode­hrá­vá, se postup­ně změ­ní z „Ženy bez jmé­na“ zno­vu na nejmlad­ší dědič­ku Starků. Činy její budou­cí krá­lov­ny a veš­ke­ré utr­pe­ní kolem ní ji pozna­me­ná a mož­ná se roz­hod­la, že se vdá a rad­ši bude klid­nou lady Gendryho, kte­rý z roz­hod­nu­tí krá­lov­ny zdě­dil zámek svých před­ků.

Jon se také zúčast­ní bitvy u Králova pří­sta­viš­tě, ale na roz­díl od své tety nezdě­dil pova­hu svých oprav­do­vých před­ků a doká­že být spra­ved­li­vý a netou­ží po moci a po trů­nu. V kli­du by mu sta­čil sever a jeho rodi­na spo­lu s „Divokými“, kte­ří mu dlu­ží hod­ně živo­tů a jako jeden z mála krá­lů, kte­ří v celé říši seri­á­lu Hra o trů­ny jsou, nesto­jí o bohat­ství a nad­vlá­du nad celým svým živo­tem a celou zemí.

HRa03

Také Tyrion se urči­tě v posled­ním díle roz­hod­ne, při kom bude stát. Jedná se o sice bra­t­ra té nejz­lej­ší sest­ry, ale sám dob­ře ví, že vlád­nu­tí není o tom, že se lidé musí krá­lov­ny bát. Několikrát mu během seri­á­lu šlo o život, a tak se během své­ho puto­vá­ní postup­ně změ­nil od div­né­ho „sexuch­ti­vé­ho“ skře­ta do rozum­né­ho rád­ce, kte­rý doká­že správ­ně pora­dit. Jde ale jenom to, jest­li jej jeho krá­lov­na poslech­ne.

Už nebu­du popi­so­vat dal­ší posta­vy, kte­ré v před­po­sled­ním díle uvi­dí­me a jak je celá bitva o Královo pří­sta­viš­tě změ­ní, pokud to pře­ži­jí. Spíše napíšu, jaký jsem měl pocit z epi­zo­dy. Celý díl je pros­tě nářez, věnu­je­me se důle­ži­tým posta­vám, kte­ré mají hlav­ní slo­vo v oko­lí krá­lo­ven.

Je jas­né, jak bitva o hlav­ní síd­lo krá­lů skon­čí, Daenerys se pou­čí ze svých chyb a o posled­ní­ho draka nepři­jde, a tak jsou na kon­ci dílu kar­ty jas­ně roz­dá­ny, aby se v koneč­ném dílu celé­ho seri­á­lu oprav­du roz­hod­lo, kdo ješ­tě zemře a kdo vlast­ně bude vlád­nout celé­mu krá­lov­ství.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29357 s | počet dotazů: 269 | paměť: 75061 KB. | 24.04.2024 - 02:11:29