Kritiky.cz > Recenze knih > JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER

JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER

Padrino
Padrino
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaroslav Kmenta zís­kal v roce 2010 pres­tiž­ní cenu Karla Havlíčka Borovského za pří­nos inves­ti­ga­tiv­ní žur­na­lis­ti­ce. Je auto­rem cel­kem jede­nác­ti knih, mezi jiný­mi i pub­li­ka­cí Český špi­on Erwin van Haarlem či Svědek na zabi­tí.

Této audi­ok­ni­ze pro­půj­čil svůj hlas Pavel Rímský, člen Divadla na Vinohradech a zná­mý dabin­go­vý herec.

Z celé nahráv­ky je znát, že Jaroslav Kmenta věno­val stu­diu mate­ri­á­lů i sepsá­ní díla mno­ho času. Žádná věta není zby­teč­ná, vše má význam a je pro­myš­le­no do nejmen­ších detai­lů. Autor mís­ty citu­je poli­cej­ní zázna­my i pře­pi­sy roz­ho­vo­rů mezi akté­ry pří­bě­hu, kte­rý je jako vystři­že­ný z romá­nu o zahra­nič­ní mafii. Přesto je to sku­teč­nost, a to dosti tem­ná a šoku­jí­cí.

Kniha se sklá­dá z úvo­du, osmi kapi­tol a dvou epi­lo­gů, z nichž prv­ní shr­nu­je názo­ry  jed­no­ho z účast­ní­ků děje na nasta­lou situ­a­ci, a dru­hý vysvět­lu­je dří­ve zmi­ňo­va­né kau­zy. Dílo odkrý­vá stin­né strán­ky i neka­lé prak­ti­ky pou­ží­va­né zejmé­na po roce 1989. Je psá­no drs­ně, úder­ně a nic neza­ml­ču­je.

Při posle­chu není mož­no se nudit. Děj je pou­ta­vý a napí­na­vý až do posled­ní chví­le. Jednotliví účast­ní­ci pří­bě­hu jsou popsá­ni struč­ně a tak věro­hod­ně, že sami bez náma­hy vstu­pu­jí do poslu­cha­čo­vy fan­ta­zie. Dialogy půso­bí auten­tic­ky vhod­ně vole­nou hovo­ro­vou češ­ti­nou s občas­ný­mi vul­ga­rismy, slan­gismy i pře­pi­sy hovo­ru cizin­ců, což slou­ží k vět­ší plas­tič­nos­ti postav.

Známý novi­nář pří­běh zpra­co­val uvě­ři­tel­ně a bez příkras. Hrdinové jsou popsá­ni jako lidé mají­cí své sla­bos­ti a ide­á­ly. Je mož­né s nimi nesou­hla­sit, odsu­zo­vat je, ale záro­veň je také tro­chu chá­pat.

Přestože se jed­ná o lite­ra­tu­ru fak­tu, celý pří­běh je zachy­cen belet­ris­tic­kou for­mou a poslu­chač snad­no vplu­je do děje, jenž je kru­tý, ale prav­di­vý. Vystupuje zde vět­ší množ­ství osob, epi­zod­ních i těch s roz­ho­du­jí­cím vli­vem na celý pří­běh. Jak se říká, život sám píše ty nej­vět­ší romá­ny. Jednotlivé kapi­to­ly sle­du­jí jed­ná­ní lidí, sou­vi­se­jí­cích s hlav­ním hrdi­nou pub­li­ka­ce.

Hlas Pavla Rímského se k tomu­to dru­hu lite­ra­tu­ry hodí a - dle mého názo­ru - vkus­ně dokres­lu­je celé pro­stře­dí i zamě­ře­ní díla.

Tuto audi­ok­ni­hu bych urči­tě dopo­ru­či­la k posle­chu. Vnáší svět­lo do kauz, kte­ré zazní­va­ly z tele­viz­ní­ho zpra­vo­daj­ství minu­lých let, shr­nu­je všech­ny dostup­né pra­me­ny a spo­ju­je je v uce­le­ný pohled na éru pod­ni­ká­ní po roce 1989 i na ile­gál­ní obcho­dy před Sametovou revo­lu­cí.

Hodnocení: 75%


Autor:Jaroslav Kmenta
Interpret:Pavel Rímský

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nejlepší filmy první poloviny roku 200419. března 2005 Nejlepší filmy první poloviny roku 2004 Podle Martina Náhlovského (!)Leden > Pán prstenů: Návrat krále V prvním měsíci roku 2004 nebylo zaznamenáno žádné velké překvapení. Snímky, u nichž se očekávala vysoká kvalita, svou […] Posted in Články
  • Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek10. září 2018 Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek Krom Addamsovi rodiny, kde debutovala Christina Ricci, televizním fanouškům nesmí uniknout několik dalších filmů. Čeká nás první Rambo, ve kterém ještě Sylvester Stallone nebyl "polobůh" a […] Posted in TV Tipy
  • Soldier, The (2007)16. ledna 2012 Soldier, The (2007) Válečný krátkometrážní snímek, který je malou ochutnávkou toho, co přijde na filmovou scénu příští rok. 19. června 1944: Ve druhé světové válce má dojít k zásadnímu zlomu. Spojenci […] Posted in Horory
  • Zápisník Na výlet! - Zápisník Na výlet do každého batohu!13. května 2019 Zápisník Na výlet! - Zápisník Na výlet do každého batohu! „Prostoje“ při čekání na prohlídku, jízdě vlakem nebo posezení na zahrádce restaurace, když se chcete občerstvit, můžete svým dětem při rodinných výletech ukrátit. Na mladší školáky by […] Posted in Recenze knih
  • Anihilace | Annihilation14. března 2018 Anihilace | Annihilation Před dvěma dny se do nabídky Netflixu i u nás dostal další očekávaný snímek - novinka Alexe Garlanda Anihilace na motivy stejnojmenné knihy Jeffa VanderMeera. Během krátké doby se tak […] Posted in Filmové recenze
  • Vdovský důchod5. října 2016 Vdovský důchod Je opravdu potřeba, abyste se o téhle záležitosti dozvěděli více, protože byste takhle mohli zbytečně přijít peníze. Pokud chcete vyplnit žádost, tak je potřeba jít na okresní správu […] Posted in Domácí rady
  • Pokračování The Outer Worlds je prý předprodukci, uvádí...14. října 2020 Pokračování The Outer Worlds je prý předprodukci, uvádí... Pokračování The Outer Worlds je prý předprodukci, uvádí datový analytik Daniel Ahmad na svém Twitter účtu Posted in Krátké herní aktuality
  • Pixies - Beneath the Eyrie (2019)31. prosince 2019 Pixies - Beneath the Eyrie (2019) Legendární Pixies vydávájí třetí album po svém reunionu. Deska Beneath the Eyrie mi ze všech těch nových alb přijde jako nejlepší i s vědomím toho, že hodnotit hudební návrat […] Posted in Hudební recenze
  • Zastav a nepřežiješ 28. července 2007 Zastav a nepřežiješ 2 Mark Neverldine a Brian Taylor, tito dva pánové se dali jednoho krásného dne dohromady a pod jejich osobitým pohledem na ztvárnění akčního filmu vznikla roku […] Posted in Recenze
  • Pumpkinhead: Ashes to Ashes (2006)2. června 2017 Pumpkinhead: Ashes to Ashes (2006) Bunt Wallace se nepoučil a nyní se i on sám stává terčem samotného démona pomsty.  V jednom americkém zapadákově dojde k hotovému pozdvižení. Díky svědectví […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69767 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71999 KB. | 21.02.2024 - 08:38:13