Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ještě nejsem, kým chci být - dokument o Libuši Jarcovjákové

Ještě nejsem, kým chci být - dokument o Libuši Jarcovjákové

Photo © Libuše Jarcovjáková
Photo © Libuše Jarcovjáková
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pln nad­še­ní a fil­mo­vých zážit­ků se vra­cím ze své­ho krát­ké­ho tří­de­ní­ho poby­tu na fes­ti­va­lu v Karlových Varech. V něko­li­ka násle­du­jí­cích člán­cích bych vám rád před­sta­vil něko­lik sním­ků, kte­ré mě zau­ja­ly, a dodal Vám tak důvod k jejich návštěvě. Festival nám letos jako již oby­čej­ně nabí­dl vel­kou spous­tu sním­ků a mě samot­né­ho až pře­kva­pi­lo, jak málo z nich bylo čes­kých. Ovšem není bez zají­ma­vos­ti, že dva ze sním­ků, kte­ré mě zau­ja­ly, vychá­zí prá­vě z tuzem­ské pro­duk­ce. A ten, co bych chtěl popsat níže, není vyjím­kou.

Nyní již ale zpát­ky k fil­mu, o kte­rém tu chci dneska psát. Měl jsem tu mož­nost jej vidět na svě­to­vé pre­mi­é­ře ve Velkém sále, což je dost mož­ná způ­so­be­no tím, že se jed­ná o doku­men­tár­ní sní­mek, pro­čež fron­ta na něj neby­la až tak dlou­há. Film Ještě nejsem, kým chci být je živo­to­pis­ným fil­mem o živo­tě před­ní čes­ké foto­gra­f­ky Libuše Jarcovjákové. Její mnoh­dy neleh­ké osdy nám pak zpro­střed­ko­vá­vá vychá­ze­jí­cí hvězda čes­ké doku­men­tár­ní ško­ly Klára Tasovská. Ta je autor­kou fil­mů jako Pevnost, Nic není jako dřív (za ten zís­ka­la nomi­na­ci na lva) nebo při­spě­la do série Gottland. V tom­to svém posled­ním fil­mu se mož­ná popr­vé dostá­vá k žán­ru por­trétu a mys­lím, že si jej adap­tu­je pří­mo geni­ál­ně.

Libuše Jarcovjáková jakož­to dlou­ho­le­tá foto­gra­f­ka má totiž samo­zřej­mě boha­tý foto­gra­fic­ký archiv. Ten sám o sobě je uni­kát­ní vizu­ál­ní doku­men­ta­cí její­ho živo­ta, kte­rá nám umož­ňu­je nahléd­nout do i 20 let sta­rých vzpo­mí­nek. K tomu reži­sé­r­ce ješ­tě zpřístup­ni­la své déní­ko­vé zázna­my, pro­čež jsme zís­ka­li i fone­tic­ký záznam udá­los­tí její­ho živo­ta. Tasovská pak oba tyto zdro­je pro­po­ju­je a při­ná­ší nám film v žán­ru still image cine­ma. Jedná se tedy o film tvo­ře­ný pou­ze ze sta­tic­kých fotek, spo­je­ných dohro­ma­dy pomo­cí vel­mi dob­ré stři­ho­vé mon­tá­že. Tento je typic­ký zejmé­na pro krat­ší avant­gard­ní sním­ky, za všech­ny bychom moh­li zmí­nit tře­ba prvo­ti­nu Geroge Lucase „Look at life“. Tasovská zde ale tuto meto­du pou­ží­vá na více než hodi­no­vé sto­pá­ži a trou­fám si tvr­dit, že to vůbec neva­dí. Spíše nao­pak, neotře­lým sty­lem doká­že autor­ka chy­tit divá­ko­vu pozor­nost a v momen­tě, kdy cítí, že by jej již zájem mohl opouš­tět, drob­nou změ­nou ve stři­ho­vé sklad­bě jej opět při­táh­ne k plát­nu. Pochválit a zmí­nit je pak zapo­tře­bí i vel­mi dob­rý soun­d­track. Jedinou věcí, kte­rou bych fil­mu vyt­kl je ten námět. Protože lidí, kte­ří žili v této době a mají boha­tý foto­gra­fic­ký archiv budou desít­ky, ne - li pří­mo niž­ší stov­ky... tak je otáz­kou, proč by byl zrov­na ten­to pohled na svět něčím zají­ma­vý... Nicméně vzhle­dem k tomu, že film jako celek vypa­dá napros­to nád­her­ně, dá se i toto autor­ce odpus­tit.

Jako celek bych ten­to doku­ment ke zhléd­nu­tí dopo­ru­čil. Tam je všech­no, nápa­di­tý vizu­ál, při­ja­tel­ný zvuk a v rám­ci mož­nos­tí i zají­ma­vý a sil­ný pří­běh. Hlavní cena fes­ti­va­lu z toho asi nebu­de, nicmé­ně něja­ká ta nomi­na­ce na lva by z toho být urči­tě moh­la.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […] Posted in Recenze knih
  • Hobit: Neočekávaná cesta14. listopadu 2022 Hobit: Neočekávaná cesta Hobit: Neočekávaná cesta je dobrodružný film z roku 2012, který natočil Peter Jackson podle scénáře Fran Walshové, Philippy Boyensové, Jacksona a Guillerma del Tora na motivy románu Hobit […] Posted in Speciály
  • Umění skrývat pravdu...31. července 2016 Umění skrývat pravdu... Je chybou myslet si, že nasloucháme jen našima ušima. Je mnohem důležitější naslouchat myslí, očima, tělem a srdcem. Pokud opravdu nechcete pochopit druhého člověka, nebudete nikdy […] Posted in Domácí rady
  • Chicken Mystake game22. března 2023 Chicken Mystake game Už jste slyšeli o této doslova vypečené hře, která si získala tisíce fanoušků ve světě? Že ne? Tak čtěte. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online […] Posted in Ze života
  • Beneath Loch Ness (2001)6. prosince 2011 Beneath Loch Ness (2001) Legenda ožívá a má hlad. Case pracuje na vykopávkách v Africe. Jednoho dne dostane příkaz od svého sponzora, že musí neprodleně odjet do Skotska k jezeru Loch Ness. Zde se připojí k […] Posted in Horory
  • Freddy vs Jason – Všechno špatně!!!19. října 2004 Freddy vs Jason – Všechno špatně!!! Kde jsou ty časy opravdových a pořádných Nočních můr?Já vím. Uznávám, že mé recenze nebývají zrovna nejoptimističtější, ale já za to zkrátka nemůžu. Mám prostě jen smůlu na ne zrovna […] Posted in Filmové recenze
  • Snowboarďáci28. prosince 2004 Snowboarďáci Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva obyčejní šestnáctiletí kluci.Jejich životní touhy se omezují na to udržet si rekord v herních automatech a sbalit co nejlepší holky.A této […] Posted in Filmové recenze
  • Tým The Initiative nabírá 16 nových zaměstnanců, kteří...26. srpna 2020 Tým The Initiative nabírá 16 nových zaměstnanců, kteří... Tým The Initiative nabírá 16 nových zaměstnanců, kteří mají zkušenosti z Respawn, Crystal Dynamics, Naughty Dog, Bungie a Activision. Studio, jenže je součástí Xbox Game Studios má prý […] Posted in Krátké herní aktuality
  • #2005: Stranger Things 1: Druhá strana24. června 2019 #2005: Stranger Things 1: Druhá strana Stranger Things 1: Druhá strana (Stranger Things: The Other Side)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Souborně vyšel komiks poprvé v roce […] Posted in Recenze komiksů
  • Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer21. prosince 2020 Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začínám mít pocit, že mi už dnešní doba začíná dost lézt na mozek. Celé dny pouze jen pracuji nebo čtu, nic mezi tím. Blogu se opět […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52346 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71929 KB. | 22.07.2024 - 22:49:23