Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti

Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti

Photo © Discovery Networks / Getty images
Photo © Discovery Networks / Getty images
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokument „Johnny vs. Amber: Od lás­ky k nená­vis­ti“ slib­ně lákal na nej­pou­ta­věj­ší oka­mži­ky soud­ní­ho pro­ce­su včet­ně roz­ho­vo­rů a repor­tá­ží z toho­to pří­pa­du, kte­rý doslo­va šoko­val celý svět. 43 minut dlou­hý doku­ment však nepři­ne­sl žád­né dal­ší šoku­jí­cí pře­kva­pe­ní, jak by se moh­lo zdát, a kte­ré bychom již dří­ve neza­zna­me­na­li v samot­ných médi­ích.

Na začát­ku to byla prav­dě­po­dob­ně lás­ka na prv­ní pohled, vel­ká a oprav­do­vá, kte­rá se po vel­mi kra­tič­ké době zvrh­la v nási­lí a hoř­kou nená­vist.

Dokument pou­ze v názna­cích mapu­je počát­ky zro­du této nové lás­ky, drob­né krůč­ky vedou­cí k uza­vře­ní man­žel­ství a jeho násled­ném roz­pa­du; a pře­váž­ně se zamě­řu­je na závě­reč­ný pro­ces, kte­rý nako­nec ame­ric­ký herec Johnny Depp vyhrál a díky tomu­to vítěz­ství očis­til svou pověst „holly­wo­od­ské­ho násil­ní­ka“.

Prostřednictvím toho­to sním­ku měl divák mož­nost nahléd­nout pří­mo do soud­ní síně a podrob­ně si vyslech­nout z úst nej­bliž­ších osob Johnnyho Deppa nebo ze stra­ny práv­ních exper­tů a přá­tel Heardové, jak moc bylo jejich man­žel­ství pro­ble­ma­tic­ké. Samozřejmě nechy­bě­ly ani nechut­né pikant­nos­ti v podo­bě exkre­men­tů v poste­li nebo uříz­nu­té­ho prs­tu či taj­ných nahrá­vek.

Je smut­né, že oba pro­ta­go­nis­té se nebá­li a na veřej­nos­ti pro­pí­ra­li své špi­na­vé prádlo, pro­to­že moc dob­ře vědě­li, že v sáz­ce je hod­ně tj. jejich budou­cí kari­é­ry. Kdo pro­hra­je, ten si už jen těž­ko škrt­ne ve fil­mo­vé bran­ži. Naopak kdo vyhra­je, tomu bude prav­dě­po­dob­ně opět Hollywood ležet u nohou…

A můj vlast­ní dojem? Zbytečně nato­če­ný doku­ment a obrov­ská ztrá­ta času, neboť jak jsem psa­la na začát­ku, vše již bylo něko­li­krát pro­pí­rá­no v medi­ích a sní­mek prak­tic­ky nepři­ne­sl nic nové­ho a zají­ma­vé­ho, co bychom nevě­dě­li nebo již nevi­dě­li. Dokument byl tedy vel­kým zkla­má­ním.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70876 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72086 KB. | 16.04.2024 - 18:50:49