Kritiky.cz > Recenze knih > Cesta z těsta - čtyři roční období v kuchyni

Cesta z těsta - čtyři roční období v kuchyni

0066524612 A101C0N0000195 cesta z testa velka
0066524612 A101C0N0000195 cesta z testa velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vou kuchař­ku, ve kte­ré může­te vařit a péct z dostup­ných suro­vin? Zajímá vás, jak jde celý rok a kte­ré recep­ty jsou typic­ké pro dané roč­ní obdo­bí? Tak prá­vě Vám je urče­na báječ­ná kuchař­ka s názvem Cesta z těs­ta, jejíž autor­kou je Petra Burianová, kte­rá se sta­la vítězkou 1.řady tele­viz­ní sou­tě­že ama­tér­ských peka­řů a cuk­rá­řů Peče celá země. 

Hned na začát­ku kni­hy nalez­ne­te něko­lik infor­ma­cí, proč vlast­ně kni­ha vznik­la a jakou ces­tu od prvo­po­čát­ku k ní autor­ka Petra Burianová měla. Dále podě­ko­vá­ní všem, co se něja­kým způ­so­bem na pří­pra­vě kni­hy podí­le­li. Pak už v kni­ze násle­du­jí jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí s růz­ný­mi recep­ty a boha­tou foto­ga­le­rií jed­not­li­vých dob­rot. Každý recept je detail­ně roze­psa­ný. Najdete zde infor­ma­ce o veli­kos­ti dané­ho výsled­ku, suro­vi­ny, kte­ré bude­te na jeho výro­bu potře­bo­vat a přes­ný postup. Na kon­ci kaž­dé­ho recep­tu najde­te tip, jak daný pokrm vylep­šit, či ozvlášt­nit.

Jaké recep­ty může­te oče­ká­vat? Co dob­ré­ho si může­te uva­řit či upéct?

Typické jar­ní recep­ty jako je: tře­ný berá­nek, maza­nec, jidá­še, Boží milos­ti, jar­ní dort a nejen to, pomo­cí nichž může­te při­ví­tat svát­ky jara. Co by vám tak moh­lo při­jít k chu­ti v létě? Především sme­ta­no­vý koláč s brosk­ve­mi, domá­cí hous­ky, napa­ře­né kned­lí­ky s ostru­ži­na­mi, bubla­ni­na s výbor­ným sezón­ním ovo­cem či zape­če­ný angrešt se sme­ta­nou. Výborné pod­zim­ní recep­ty vám budou vonět po švest­kách či jabl­kách. Co si tak upéct plně­ný jabl­ko­vý koláč, švest­ko­vé roz­pe­ky, povidla nebo likér z bezi­nek? Co vás zahře­je v zimě? Určitě to bude zim­ní dort, závin z piv­ní­ho těs­ta, ale pře­de­vším se při­pra­ví­te na advent­ní čas v podo­bě vánoč­ky, linec­kých kole­ček, sádlo­vých dutých cuk­ro­ví nebo s žlout­ko­vý­mi měsíč­ky.

Kdo má rád pra­nos­ti­ky a řídí se jimi, urči­tě si při­jde na své a v kni­ze ho bude bavit lis­to­vat.

„Na sva­té­ho Matouše - kaž­dý jabl­ko se ukou­še.“

Svatý Matouš má v září prá­ce nad hla­vu. Podle pra­nos­tik dohlí­ží na poča­sí, aby vše pěk­ně dozrá­lo, tak­že bar­ví jablíč­ka dočer­ve­na. Občas mu to kazí jen sva­tá Ludmila, kte­rá deš­těm obmy­la, ale žád­né jabl­ko svá­ru mezi nimi urči­tě nepa­nu­je. Původní odrů­dy jablek mají pře­krás­né názvy. Znáte tře­ba babič­či­no jabl­ko, broskvo­vé, kože­né, pláňa­ta, hed­váb­ná, kyse­lá­če, stop­ká­če, želez­ňá­ky, miku­láš­ky a jiné?

V kni­ze pře­va­žu­jí krás­né čes­ké a sta­ré recep­ty. 80 nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­po­u­ží­va­něj­ších recep­tů po celý rok.

Víte, co ješ­tě v kni­ze nalez­ne­te? Zajímavosti z mno­ha oblas­tí. Především, jak se vyrá­bí perout­ky z husí­ho peří, tra­di­ce vče­lař­ství, jak vypa­da­ly dožín­ky, co lze vyro­bit ze šus­tí, his­to­rie per­ní­kář­ství i infor­ma­ce o papí­ro­vém folk­ló­ru paní Vránové.

V kni­ze se sna­ží autor­ka pou­ží­vat suro­vi­ny, kte­ré ros­tou kolem nás, i když pro někte­ré recep­ty si zašla a inspi­ro­va­la se za hra­ni­ce­mi naší země.

Kuchařka mně zau­ja­la od prv­ní strán­ky. Jelikož jsem Petru sle­do­va­la již ve zmi­ňo­va­né sou­tě­ži, s oče­ká­vá­ním jsem vyhlí­že­la její kuchař­ku. Rozhodně spl­ni­la moje oče­ká­vá­ní. Jsem vel­kou milov­ni­cí vaře­ní a peče­ní. Hned jsem se v kuchař­ce našla a vyzkou­še­la něko­lik osvěd­če­ných recep­tů pod­le paní Petry. Rozhodně nezkla­ma­la a moc jsem si peče­ní uži­la. Velké plus dávám této kuchař­ce za to, že obsa­hu­je řadu zají­ma­vos­tí ze živo­ta lidí. Ať jsou to Dožínky, his­to­rie per­ní­kář­ství nebo jak vyro­bit perout­ky z husí­ho peří. Kuchařka je dopl­ně­na boha­tou foto­ga­le­rií, ze kte­ré se vám budou sbí­hat sli­ny.

Ukázka z kni­hy:

Abyste měli skvě­lý domov, nepo­tře­bu­je­te stov­ky designo­vých doplň­ků. On koli­krát hrnek po babič­ce nebo vlast­no­ruč­ně vyši­tý sáček na chléb udě­lá mno­hem více tep­la a rados­ti. Vystupme z mate­ri­a­lis­tic­ké­ho a kon­zum­ní­ho svě­ta, zastav­me se a vní­mej­me oby­čej­nost, poezii a jed­no­du­chost živo­ta, To je totiž, co je a bude čím dál vzác­něj­ší.

Perník má vel­mi sta­ro­by­lý původ. Pečivo z medu a mou­ky totiž zna­li již v antic­kém Římě. V Čechách se pod­le písem­ných pra­me­nů per­ní­ká­ři usa­di­li už ve 14. sto­le­tí. V tom­to obdo­bí byly per­ní­ky luxus­ním zbo­žím, kte­ré se dostá­va­lo na stůl pou­ze v nej­bo­hat­ších domác­nos­tech. Perníkáři nej­pr­ve tva­ro­va­li per­ní­ky z vol­né ruky a poz­dě­ji zača­li pou­ží­vat dře­vě­né for­my s reli­éf­ní řezbou.

Několik slov u autor­ce:

Petra Burianová má práv­nic­ké vzdě­lá­ní. Žije na stat­ku na Vysočině, vycho­vá­vá s man­že­lem 5 dětí a řadu let se věnu­je lido­vým řemes­lům. V roce 2020 se sta­la vítězkou 1.řady tele­viz­ní sou­tě­že ama­tér­ských peka­řů a cuk­rá­řů. Ve své tvor­bě uplat­ňu­je lás­ku k folklo­ru a je nad­še­nou pro­pa­gá­tor­kou lido­vých tra­dic a řeme­sel, kte­ré i vyu­ču­je a zazna­me­ná­vá.

Autor: Petra Burianová

Foto: Jakub Jacko, Ladislav Kucharský

Žánr: moder­ní kuchař­ka

Vydáno: 2020, CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 279

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-3346-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53875 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71735 KB. | 14.07.2024 - 13:47:31