Kritiky.cz > Recenze knih > DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.

DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.

med1 e1549775564380
med1 e1549775564380
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro všech­ny milov­ní­ky medu je tato kni­ha „Medová kuchař­ka“ s více než 160 recep­ty jako děla­ná. Kromě autor­kou vyzkou­še­ných recep­tů na vel­ké množ­ství dob­rot, kde je z jed­nou slo­žek ingre­di­en­cí prá­vě „med“.

Co všech­no může­te v kni­ze nalez­nout? To jak si vyro­bit domá­cí medo­vi­nu, ochu­ce­né medy, per­níč­ky, zmrz­li­nu, šun­ku, dže­my, želé, liké­ry, kara­mel­ky, bonbó­ny, medo­vé a oříš­ko­vé tyčin­ky a fla­pjacky, vánoč­ní cuk­ro­ví, polév­ky s medem, maso­vé a bez­ma­sé pokr­my s medem, pří­lo­hy s medem, mouč­ní­ky a dezer­ty, poma­zán­ky a omáč­ky s medem, salá­ty a salá­to­vé záliv­ky a nej­růz­něj­ší nápo­je.

A pro­to­že nejen jíd­lo, ale i péče o vlast­ní tělo je vel­mi důle­ži­tou sou­čás­tí naše­ho živo­ta, může­te v  závě­ru kni­hy nalézt pár nápa­dů na vyu­ži­tí medu v domá­cí kos­me­ti­ce včet­ně něko­li­ka recep­tů na domá­cí medo­vou kos­me­ti­ku.

Kromě toho autor­ka neza­po­mně­la při­dat i něko­lik tipů na výle­ty do vče­lař­ských muzeí a seznam dopo­ru­če­ných kon­tak­tů, pokud bys­te se náho­dou roz­hod­li stát se začí­na­jí­cím vče­la­řem a obsta­rat si i vlast­ní včel­stvo.

O samot­ném medu se v kuchař­ce dozví­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí napří­klad to, jak med dělí­me na dvě základ­ní sku­pi­ny - kvě­to­vý a medo­vi­co­vý, a pak ješ­tě na smí­še­ný obsa­hu­jí­cí oba dru­hy dohro­ma­dy.

Ale i to, že u jed­nodru­ho­vých medů závi­sí na umís­tě­ní jed­not­li­vých včel­stev na růz­ných sta­no­viš­tích v urči­tý čas s urči­tý­mi kve­tou­cí­mi poros­ty. Jen pak se může­te těšit na jeden z nich jako je napří­klad med řep­ko­vý, lipo­vý, aká­to­vý, pohan­ko­vý, mali­no­vý, dubo­vý, kašta­no­vý, tymi­á­no­vý, vře­so­vý, manu­ko­vý. Každý z tako­vých medů ihned pozná­te dle jejich kon­krét­ní bar­vy, chu­ti a vůně.

Autorka neza­po­mněl zabrou­sit i tak tro­chu do his­to­rie medu a před­sta­vit nám důle­ži­tá jmé­na osob, jež se v minu­los­ti zabý­va­li zpra­co­vá­ním medu a odká­zat nás na jed­not­li­vé his­to­ric­ké kni­hy a sta­ro­dáv­né recep­ty, u nichž nesmí samo­zřej­mě chy­bět i odkaz s pří­sluš­nou strán­kou v dané kni­ze.

Sami se pře­svěd­čí­te o tom, že medo­vé kuchař­ky nejsou nic nové­ho pod slun­cem, a že samot­ní vče­la­ři sbí­ra­li, vymýš­le­li a zkou­še­li roz­ma­ni­té recep­ty s medem a expe­ri­men­to­va­li tak, aby moh­lo vznik­nout spous­tu skvě­lých recep­tů, jež jsou i sou­čás­tí této kni­hy.

Jednotlivé recep­ty v kníž­ce jsou  nade­psá­ny názvem v bar­vě per­ní­ku spo­lu s uve­de­ním výčtu jed­not­li­vých suro­vin a vel­mi struč­ným postu­pem ve vět­ši­ně pří­pa­dů zahr­nu­tým do jed­no­ho sou­vis­lé­ho tex­tu bez odstav­ců.

Umístění recep­tů je vel­mi jed­no­tvár­né a nepře­hled­né. Já osob­ně bych uví­ta­la uve­de­ní kaž­dé­ho recep­tu na jed­nu stra­nu včet­ně kon­krét­ní foto­gra­fie, neboť tak­to je to pou­hý výčet a pře­pis recep­tů, a pro mě nijak zvlášt­ně a ani pou­ta­vě seřa­ze­né.

Je to receptář psa­ný tak, jak jed­not­li­vé recep­ty při­šly pod ruku s mír­nou sna­hou je seřa­dit a roz­tří­dit do jed­not­li­vých kapi­tol pod­le toho o jaký recept se jed­ná. Recepty jsou pro mě dost nepře­hled­né a čas­to se v tex­tu ztrá­cím.

Autorka si moh­la více pohrát s cel­ko­vou úpra­vou kni­hy, takhle půso­bí, že byla psa­ná v rych­los­ti na kole­nou.

Jednotlivé kapi­to­ly nejsou oddě­le­ny samo­stat­nou strán­kou, jsou jen nade­psá­ny a hned záhy na to násle­du­je foto­gra­fie nebo popis dal­ší­ho nové­ho recep­tu.

Fotografie nema­jí moc vel­kou kva­li­tu, a v něko­li­ka pří­pa­dech jsou roz­ma­za­né. To jak jsem byla s kni­hou v prv­ní oka­mžik, když jsem spat­ři­la její krás­ně pou­ta­vou a pro­pra­co­va­nou obál­kou nad­še­ná, o to vět­ší zkla­má­ní mě čeka­lo uvnitř kni­hy. Za mě jen recep­ty sesbí­ra­né a pře­psa­né do kni­hy, jen občas dopl­ně­né o postře­hy či drob­né rady autor­ky.

DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA

Napsal: Petra Rubášová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-264-2059-0

Počet stran: 134


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55396 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71849 KB. | 28.02.2024 - 06:13:38