Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kořist (Crawl) – Recenze – 50%

Kořist (Crawl) – Recenze – 50%

koC599istrecenzefilm
koC599istrecenzefilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Floridu sužu­je obří huri­kán a pět­a­dva­ce­ti­le­té Haley (Kaya Scodelario) ani její sestře nebe­re jejich otec (Barry Pepper) tele­fon. Haley se za ním pro­to vydá­vá do jeho bytu v již eva­ku­o­va­né a uza­vře­né oblas­ti, leč nachá­zí ho až v jejich opo­dál sto­jí­cím starém rodin­ném domě, kon­krét­ně v poma­lu se zatá­pě­jí­cím skle­pě, zra­ně­né­ho a v bez­vě­do­mí. A spo­lu s ním i něko­lik ali­gá­to­rů, kte­rým sil­né deš­tě roz­vod­ni­ly neda­le­kou rezer­va­ci, a kte­ří hrdi­nům nedo­vo­lí jen tak ode­jít.
 
Kořist (Crawl) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz


Původem fran­couz­ský reži­sér Alexandre Aja popr­vé vešel v mezi­ná­rod­ní zná­most díky sérii explo­a­tač­ních horo­rů (Noc s nabrou­še­nou břitvou, Hory mají oči), kte­rou zavr­šil sním­kem Piraňa 3D, což bylo dost při­hlouplé béč­ko s dement­ní­mi dia­lo­gy, leč s řadou nápa­di­tých scén zamě­ře­ných pře­de­vším na extrém­ně bru­tál­ní krva­vé orgie, během nichž byli lidé cupo­vá­ni na kusy žra­vý­mi piraňa­mi, pří­pad­ně mrza­če­ni jiný­mi způ­so­by. Později se poku­sil i o pár ambi­ci­óz­něj­ších, váž­něj­ších fil­mů se zře­tel­něj­ším pře­sa­hem (Rohy, Devátý život Louise Draxe).
Nyní se však Alexandre Aja vra­cí do kin se sním­kem Kořist, kte­rý je spíš návra­tem k žán­ru, v němž se pohy­bo­va­la i Piraňa 3D, ako­rát tedy s ali­gá­to­ry a bez tře­tí­ho roz­mě­ru. Oproti Pirani 3Dje však Kořist mno­hem umír­ně­něj­ší co do bru­ta­li­ty (něja­ké ote­vře­né zlo­me­ni­ny či ukous­nu­té kon­če­ti­ny fanouš­ky toho­to typu fil­mů roz­há­zí jen těž­ko) a nao­pak se sna­ží zaujmout i pra­cí s posta­va­mi a jejich jakž­takž pro­pra­co­va­nou psy­cho­lo­gií. Kromě toho se Kořist bere vel­mi váž­ně – zce­la jí chy­bí jaký­ko­li humor a odmyslíme-li si pís­nič­ku dopro­vá­ze­jí­cí závě­reč­né titul­ky, tak i nad­hled. Avšak nic z toho jí její béč­ko­vou auru stej­ně neod­pá­ře.
Gradace pří­bě­hu je při­tom ješ­tě doce­la sluš­ná – co začí­ná jako nahá­něč­ka s pře­rost­lý­mi ješ­těr­ka­mi v zato­pe­ném skle­pě (kde při­jde vel­mi vhod, že hlav­ní hrdin­ka je záro­veň sho­dou okol­nos­tí pro­fe­si­o­nál­ní plav­ky­ně), se poz­dě­ji pře­sou­vá i do jiných loka­cí, při­čemž hrdi­no­vé kaž­dou chví­li nara­zí na pří­slib v podo­bě něja­ké­ho bez­peč­né­ho úkry­tu či rekvi­zi­ty, jež by jim moh­la pomo­ci v obra­ně pro­ti zuři­vým pre­dá­to­rům. Každý tako­vý pří­slib je jim ale vzá­pě­tí ode­přen, pří­pad­ně se změ­ní okol­nos­ti, kdy jeho vyu­ži­tí již pozbý­vá smy­sl, a film v tom­to zvlá­dá být dosta­teč­ně invenč­ní a napí­na­vý.
Kořist (Crawl) – Recenze

Občas se do pří­bě­hu vlo­ží i něja­ké okra­jo­vé ved­lej­ší posta­vy, kte­ré pocho­pi­tel­ně slou­ží pře­de­vším jako poten­ci­ál­ní ali­gá­to­ří potra­va, na roz­díl od dvo­ji­ce hlav­ních hrdi­nů, kte­ří jsou nao­pak vel­mi život­ní, na pomě­ry dob­ro­druž­né­ho thrille­ru s kro­ko­dý­ly i rela­tiv­ně pro­kres­le­ní, a jejichž vzá­jem­né­mu vzta­hu a moti­va­cím je věno­vá­no nemá­lo času. Postavy otce a dce­ry k sobě totiž tvá­ří v tvář nebez­peč­né situ­a­ci zno­vu nachá­ze­jí ztra­ce­né pou­to, naru­še­né před urči­tou dobou odcho­dem Haley a její sest­ry z rodin­né­ho hníz­da a násled­ným roz­vo­dem rodi­čů, na což je upo­mí­ná­no jak loka­cí domu, kde obě dív­ky vyrůs­ta­ly, tak hrdin­či­nou záli­bou v pla­vá­ní, kte­rá ji s otcem vždy spo­jo­va­la a dodnes spo­ju­je.
Přesto je poměr­ně nesnad­né s obě­ma hrdi­ny plně sou­cí­tit a fan­dit jim, neb jejich fyzic­ká výdrž je až pode­zře­le vyso­ká vzhle­dem k nej­růz­něj­ším zra­ně­ním, jež v prů­bě­hu fil­mu utr­ží. Když posta­va otce bez obtí­ží pocho­du­je po obou nohách, přes­to­že mu z jed­né z nich ješ­tě nedáv­no trče­la obna­že­ná zlo­me­ná kost, půso­bí to pře­ci jen poně­kud pode­zře­le, byť u toho dotyč­ný sem tam zaúpí. Realističnost a plnou věro­hod­nost snad neče­ká nikdo, ale dělat z hrdi­nů super­hr­di­ny igno­ru­jí­cí vět­ši­nu svých trž­ných ran pár sekund po jejich vzni­ku, je vylo­že­ně kon­tra­pro­duk­tiv­ní.
Snímku Kořist nelze ode­přít kon­zis­tent­ní tem­po, zábav­nou akci a napě­tí, kte­ré z něj děla­jí uspo­ko­ji­vou žánro­vou podí­va­nou na jed­no pou­ži­tí. Jinak ale pla­tí, že v plném roz­le­tu fil­mu brá­ní zby­teč­ná sna­ha o seri­óz­nost, neu­mož­ňu­jí­cí mu nad­sa­dit krva­vé scé­ny, cel­ko­vě při­dat na otáč­kách a pový­šit v rám­ci žán­ru na výraz­něj­ší úro­veň. Vážnou tvář si totiž sní­mek udr­žet nedo­ká­že, ať už kvů­li řadě rea­li­zač­ních sla­bin, holly­wo­od­sky před­ví­da­tel­né­mu finá­le či pro­va­ře­né­mu námě­tu hodí­cí­mu se na pozd­ně večer­ní vysí­lá­ní něja­ké komerč­ní tele­viz­ní sta­ni­ce.


Podívejte se na hodnocení Kořist na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59109 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71936 KB. | 25.07.2024 - 15:12:52