Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Král Artuš

Král Artuš

ka
ka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle kdy­si dané­ho dědič­né­ho sli­bu muse­li rytí­ři kula­té­ho sto­lu 15 let slou­žit Římu. Příběh začí­ná prá­vě po uply­nu­tí této doby, kdy se Artuš se s vými rytí­ři vra­cí do pev­nos­ti, aby od řím­ské­ho vyslan­ce pře­vzal lis­ti­ny, zajiš­ťu­jí­cí jim svo­bo­du.

Po 15 letech bojů pro Řím, kte­rý ani není jejich vlast­ní zemí, toho mají v cel­ku dost a kaž­dý si plá­nu­je novou budouc­nost. U řím­ské­ho vyslan­ce je ale čeká nejed­no pře­kva­pe­ní. V prv­ní řadě se dozví, že se Řím, pod tla­kem Sasů, vzdá­vá neu­dr­ži­tel­né­ho brit­ské­ho úze­mí, tedy toho, za co nema­lou část živo­ta bojo­va­li. Druhým pře­kva­pe­ním je ješ­tě jeden úkol, kte­rý musí spl­nit, než dosta­nou od Říma svo­bo­du. Je potře­ba vysvo­bo­dit budou­cí­ho řím­ské­ho bis­ku­pa z obklí­če­ní sas­ký­mi voj­sky.

Na brit­ském úze­mí ale půso­bí ješ­tě jed­na sku­pi­na lidí - tzv. mod­ří. Modří jsou původ­ní­mi oby­va­te­li Británie, kte­ří se odmít­li pod­vo­lit Římu a pod vede­ním čaro­dě­je Merlina (Stephen Dillane) žijí tak tro­chu par­ty­zán­ským živo­tem. Při svém posled­ním taže­ní Artuš osvo­bo­dí z řím­ské­ho zaje­tí krás­nou Guinevere (Keira Knightley), kte­rá pat­ří k mod­rým a díky ní se v závě­reč­né bitvě spo­jí rytí­ři kula­té­ho sto­lu a mod­rý­mi, aby úze­mí, kte­ré se Římané roz­hod­li uvol­nit Sasům, zůsta­lo svo­bod­né.

Král Artuš byl uvá­děn do kin s tím, že se jed­ná o uve­de­ní legen­dy na pra­vou míru pod­le sku­teč­ných his­to­ric­kých zázna­mů. Po shléd­nu­tí fil­mu mohu s čis­tým svě­do­mím říci, že neu­stá­lím zdů­raz­ňo­vá­ním toho­to fak­tu si tvůr­ci jen obha­ju­jí své změ­ny pro­ti kla­sic­ké legen­dě. Místo uve­de­ní legen­dy na pra­vou míru tak vzni­ká jen zase tro­chu jinak poja­tá legen­da.

Bitvy při­jdou na řadu až ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu, ta prv­ní část je spí­še tako­vé vyprá­vě­ní. Celkově je zde mož­ná méně akč­ních a bojo­vých scén, než by se dalo čekat, zato jsou však reál­něj­ší a pře­hled­něj­ší než tře­ba v Troji nebo Pánovi Prstenů.

Výraznějšími posta­va­mi jsou pou­ze Artuš (Clive Owen), Guinevere (Keira Knightley) a veli­tel sas­kých vojsk. Merlin se obje­vu­je pou­ze oje­di­ně­le a vět­ši­nou jsou to sta­tic­ké scé­ny, ve kte­rých se nic nedě­je. Rytíři kula­té­ho sto­lu rov­něž nejsou pří­liš vykres­le­ni. Kromě sira Lancelota (Ioan Gruffudd), jehož dět­ství je pro­bí­rá­no v úvo­du, se o nich v pod­sta­tě nic nedo­ví­me. Podobně jako ve fil­mu Troja, byly i zde vyne­chá­ny jaký­ko­li nad­při­ro­ze­nos­ti či magie. Slavný meč Excalibur tak neda­ly Artušovi žád­né víly, ale vytá­hl ho z otco­va hro­bu, do kte­ré­ho byl zabod­nu­tý.

Přiznám se, že jsem si od toho­to fil­mu mno­ho nesli­bo­val, a tak jsem byl nako­nec mile pře­kva­pen (na roz­díl od jiných :-). Není to nic svě­to­bor­né­ho, ale urči­tě to není tako­vá kata­stro­fa, jak někte­ří popi­su­jí. Prostě lep­ší prů­měr.


Photo © Buena Vista International


Podívejte se na hodnocení Král Artuš na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!9. května 2020 Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit.Snad nikoho neurazím a nedotknu se jeho citů, když řeknu, že tento film je absolutní pič…..! Poslední dobou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a […] Posted in Filmové premiéry
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže6. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže je americký fantasy film z roku 2006. Jedná se o druhý díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta14. listopadu 2022 Hobit: Neočekávaná cesta Hobit: Neočekávaná cesta je dobrodružný film z roku 2012, který natočil Peter Jackson podle scénáře Fran Walshové, Philippy Boyensové, Jacksona a Guillerma del Tora na motivy románu Hobit […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa13. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na konci světa Piráti z Karibiku: Na konci světa je americký výpravný fantasy film režiséra Gorea Verbinského z roku 2007, třetí díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Truhla mrtvého […] Posted in Speciály
  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta20. listopadu 2021 Hobit: Neočekávaná cesta Peter Jackson se vrátil do Středozemě a je to shledání krásné a dojemné, nad kterým budou intelektuálové remcat. Byla to – vlastně ještě pořád je – filmová událost roku 2012. Každý, kdo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Creed: Cesta na vrchol – Přenos žezla od otce k synovi ve světě boxu18. ledna 2024 Creed: Cesta na vrchol – Přenos žezla od otce k synovi ve světě boxu Donnie Johnson (Michael B. Jordan) vlastní jménem Adonis Creed, se jednoho dne rozhodne zahodit nadějnou kariéru ve financích a následovat odkaz svého otce, jedné z největších boxerských […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bastard – dánský levoboček poráží Jana Žižku17. ledna 2024 Bastard – dánský levoboček poráží Jana Žižku O tom, že dánská kinematografie je TOP, ví Filmfanatic už skoro dekádu. Ne všechny tamní kousky jsem sice stihl zrecenzovat, ale u Bastarda nehodlám udělat tu chybu, že vám ho zatajím. On […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02924 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72107 KB. | 24.02.2024 - 19:20:52