Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)

Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)

RobinNahl
RobinNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na svě­tě je mno­ho chlap­ců a dívek, kte­ří mají kama­rá­dy. Ale ne všich­ni mají tako­vé kama­rá­dy, jako má malý chla­pec Kryštůfek Robin. Ten se kaž­dou vol­nou chví­li vydá­vá za svý­mi přá­te­li, kte­rý­mi nejsou děti, ale zví­řát­ka. Navíc neži­jí v našem svě­tě, ale ve svě­tě, do kte­ré­ho se Kryštůfek dostá­vá díky díře ve stro­mu. Jeho nej­vět­ším kama­rá­dem je Medvídek Pú, Prasátko, oslík, Ijáček a Tygr. Čas ale neú­pros­ně běží a nad­chá­zí smut­ný den, kdy se musí Kryštůfek roz­lou­čit se zví­řát­ky, aby se mohl vydat do dal­ší eta­py živo­ta. Slibuje ale, že na zví­řát­ka neza­po­me­ne a že se jed­nou vrá­tí. Přání je jed­na věc, ale dru­há věc je sku­teč­nost a rea­li­ta. Někdy totiž sku­teč­ný svět pře­vá­ží nad přá­ním a člo­věk může zapo­me­nout na své přá­te­le. Čas ale utí­ká vel­mi rych­le, a tak se Medvídek Pú jed­no­ho dne ocit­ne ve svě­tě Kryštůfka Robina a jejich hle­dá­ní po ztra­ce­ných přá­te­lích může začít.

Scénář fil­mu napsa­li Alex Ross Perry (Zlatá střed­ní ces­ta), Tom McCarthy (Spotlight) a Allison Schroeder (Skrytá čís­la). Každý z nich má zku­še­nos­ti z psa­ní scé­ná­řů pro růz­né fil­my a spo­leč­ně napsa­li scé­nář o Kryštůfkovi Robinovi. Jeho pří­běh je zají­ma­vý, ode­hrá­vá se ale ve dvou časo­vých rovi­nách. Dospělý se v tom sice ori­en­tu­je, ale dítě může mít tro­chu zma­tek ve stří­dá­ní časů.

Snímek reží­ro­val Marc Forster, kte­rý má zku­še­nos­ti z natá­če­ní dob­ro­druž­ných a akč­ních fil­mů (Hledání Země Nezemě, Quantum of Solace). Toho oslo­vi­li scé­náris­té a on jejich nabíd­ku při­jal. V dět­ství totiž hra­né fil­my spo­leč­nos­ti Disney zbož­ňo­val a také věřil, že nato­čí umě­lec­ký, zábav­ný a nad­ča­so­vý sní­mek.

Důležitým aspek­tem fil­mu je jeho vizu­ál­ní strán­ka. Diváci mohou vidět Stokorcový les, kde je Kryštůfek se svý­mi kama­rá­dy. Toto pro­stře­dí hle­da­li auto­ři vel­mi inten­ziv­ně, nako­nec natá­če­li v lese Ashdown Forrest a v par­ku ve Windsoru. Zároveň hle­da­li ruš­né uli­ce Londýna, kte­ré by výraz­ně kon­tras­to­va­li s pří­ro­dou. Našli sedm­náct hlav­ních loka­cí, z nichž řadu tvo­ři­ly lon­dýn­ské uli­ce a význam­ná mís­ta. Na nich se také obje­vi­ly reál­ná vozi­dla z dané­ho obdo­bí a stov­ky sta­tis­tů v dobo­vých kos­tý­mech.

Do hlav­ní role Kryštůfka Robina tvůr­ci obsa­di­li ang­lic­ké­ho her­ce Ewana McGregora, kte­rý se do pově­do­mí divá­ků zapsal sním­ky Trainspotting, Moulin Rouge, ad. Ve svých fil­mech zahrál roman­ti­ky, tak i drs­ňá­ky. Role Kryštůfka Robina byla pří­le­ži­tos­tí, jak si zahrát ve fil­mu pro děti a jeho par­ťá­ky jsou Medvídek Pú a jeho kama­rá­di. Jeho tvář navíc skvě­le odpo­ví­dá dospě­lé­mu Kryštůfkovi, a odrá­ží se v ní i duše dítě­te.

Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou i kos­týmy, kte­ré skvě­le dotvá­ře­jí cel­ko­vou atmo­sfé­ru. Jejich autor­kou je Jenny Beavan, kte­rá již obdr­že­la Oskara za film Šílený Max: Zběsilá ces­ta. S his­to­ric­kou atmo­sfé­rou ladí a scé­ny dotvá­ří i hud­ba z pera Jona Briona a Geoffa Zanelliho,

Film je dob­ro­druž­ný, mlá­de­ži pří­stup­ný. Nevýhodou ale je, film je v ang­lic­kém zně­ní s čes­ký­mi titul­ky, kte­ré si nemo­hou pře­číst mlad­ší děti a ani rodi­če jim je nemo­hou stí­hat pře­číst. Snímek má ale své kouz­lo, děti urči­tě zaujmou mlu­ví­cí zví­řát­ka a dospě­lí mohou hle­dat ve fil­mu drob­ná pona­u­če­ní. Filmový scé­nář je vytvo­řen na námět kníž­ky pro děti od A.A.Milneho, ale je pro všech­ny věko­vé kate­go­rie.

Hodnocení: 80 %


Podívejte se na hodnocení Kryštůfek Robin na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48544 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72300 KB. | 22.05.2024 - 16:02:09