Kritiky.cz > Recenze knih > Jak ovládnout své emoce – zlepšete svůj život

Jak ovládnout své emoce – zlepšete svůj život

20230620 131455
20230620 131455
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ovládnout emo­ce by se jis­tě hodi­lo kaž­dé­mu. I z toho­to důvo­du jsem se začet­la do pub­li­ka­ce Thibauta Meurisse, jež sli­bu­je pozi­tiv­něj­ší pro­ží­vá­ní kaž­dé­ho dne. Musím se při­znat, že mi chví­li trva­lo se kni­hou pro­kou­sat, ale poved­lo se, a musím říci, že neli­tu­ji. Na prv­ní pohled sice vše půso­bí jako suchý návod, ale nako­nec je text zají­ma­věj­ší, než se původ­ně zdá­lo.

Autor dopo­ru­ču­je pře­číst bro­žu­ru celou a násled­ně ji pro­zkou­mat na mís­tech, kte­rá čte­ná­ře oslo­ví a zají­ma­jí. Zkrátka není jen na jed­no pře­čte­ní, a to je dob­ře. Mnoho lidí, stej­ně jako já, má spí­še sklo­ny k nega­ti­vi­tě, což je může brz­dit v osob­ním i pra­cov­ním živo­tě.

Emoce roz­ho­du­jí o kva­li­tě naší exis­ten­ce a ovliv­ňu­jí všech­ny jeho strán­ky. Pomocí růz­ných cvi­če­ní může­me postup­ně zís­ká­vat nad nimi vlá­du a zlep­šit svůj život. Zjistíme, jak s nimi pra­co­vat a smě­ro­vat je k obra­zu své­mu.

Jak měnit emo­ce změ­nou své­ho cho­vá­ní nebo pro­stře­dí? Jak se vypo­řá­dat s nega­tiv­ní­mi emo­ce­mi? Jak je pou­ží­vat k růstu? To, i mno­ho dal­ší­ho, se zde dozví­me.

Kdykoli zkou­ší­me něco nové­ho, pro­ží­vá­me úzkost, jeli­kož se bojí­me nezná­ma. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů se jed­ná o strach ima­gi­nár­ní. Obavy i jiné emo­ce exis­tu­jí pou­ze v naší mys­li. Lidé jsou schop­ni dosáh­nout nejdi­vo­čej­ších cílů prá­vě pro­to, že jsou ochot­ni opus­tit svou kom­fort­ní zónu. Dalším pro­blé­mem bývá pro­kras­ti­na­ce, jež je rov­něž emo­ci­o­nál­ní zále­ži­tos­tí. I toto otá­le­ní lze vyu­žít. Lze jej pře­ko­nat pomo­cí šest­nác­ti jed­no­du­chých kro­ků. Lidé se čas­to potý­ka­jí i s nedo­stat­kem moti­va­ce. V tom­to pří­pa­dě je důle­ži­té znát své sil­né strán­ky a vědět, co nás pohá­ní kupře­du.

Autor krok za kro­kem učí čte­ná­ře mít se rád, což je zákla­dem spl­ně­ní všech přá­ní. Publikace napo­mů­že roz­klí­čo­vat emo­ce a poskyt­ne nástro­je potřeb­né k tomu, abychom je zača­li lépe ovlá­dat, jeli­kož prá­vě ony roz­ho­du­jí o kva­li­tě živo­ta. Přínosná je i cvi­čeb­ni­ce s množ­stvím zají­ma­vých úko­lů.

Autor: Thibaut Meurisse

Název: Jak ovlád­nout své emo­ce

Nakladatelství: GRADA Publishing, a. s.

Počet stran: 216

Rok vydá­ní: 2022

ISBN:  978-80-271-3779-4

Hodnocení: 70 %

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95758 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69388 KB. | 03.12.2023 - 09:47:22