Kritiky.cz > Recenze knih > Logopedie pro nejmenší - zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči

Logopedie pro nejmenší - zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči

0046092185 logopedie pro nejmensi a101f0f16848 v
0046092185 logopedie pro nejmensi a101f0f16848 v
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hrátky se slo­vy, decho­vá a arti­ku­lač­ní cvi­če­ní, prá­ce s rytmem, určo­vá­ní dél­ky slov, počá­teč­ních hlá­sek, bás­nič­ky s pohy­bem, pís­nič­ky, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, pojme­no­vá­ní obráz­ků, to vše pat­ří k prá­ci uči­tel­ky s dět­mi v mateř­ské ško­le. Již od útlé­ho věku si s dět­mi poví­dá­me, vše pojme­no­vá­vá­me, uka­zu­je obráz­ky, dává­me jim  ten správ­ný mluv­ní vzor. 

Pracovní sešit plný her, dopl­ňo­va­ček barev­ných obráz­ků a úko­lů bude vaše děti bavit.

Tato logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka obsa­hu­je řadu pou­ta­vých barev­ných, ale i čer­no­bí­lých obráz­ků. Je boha­tě ilu­stro­va­ná. Najdete zde decho­vá a arti­ku­lač­ní cvi­če­ní, vyt­les­ká­vá­ní dél­ky slov, roz­ví­jí zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, gra­fo­mo­to­ri­ku, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, časo­prosto­ro­vé před­sta­vy, co je na obráz­ku nesmy­sl­né, napo­do­bit zvu­ky zví­řat i růz­ných čin­nos­tí (LearnEasy24). Naučí se mno­ho dět­ských pís­ni­ček, díky kte­rých roz­ví­jí smy­sl pro ryt­mus, melo­dii i slov­ní záso­bu. Děti vyprá­ví, co je na obráz­ku, učí se pře­mýš­let, logic­ky mys­let, určo­vat zdrob­ně­li­ny, pozná­vat bar­vy základ­ní, odvo­ze­né i geo­me­t­ric­ké tva­ry, základ­ní předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, hle­dat roz­dí­ly, co je správ­ně a co je špat­ně (Peter Rabbit stre­am onli­ne). Děti si při těch­to čin­nos­tech upev­ní ale i schop­nost sou­stře­dit se, soci­ál­ní návy­ky, ale dokon­čit úkol, což je nesmír­ně důle­ži­té pro dal­ší život dítě­te.

Jsou to úžas­né kni­hy, se kte­rý­mi běž­ně pra­cu­ji ve své pra­xi ve škol­ce a jsem s nimi veli­ce spo­ko­je­ná. Určitě bych je dopo­ru­či­la jak začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­něj­ším, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce a chtě­jí svo­ji prá­ci obo­ha­tit.

Kniha je urče­na dětem již od 2 let, rodi­čům, uči­tel­kám v mateř­ských ško­lách, pro logo­pe­dy i logo­pe­dic­ké asi­s­ten­ty. Věřím, že si kaž­dý si zde najde to své, co potře­bu­je prá­vě pro svou prá­ci  s dět­mi, ať už je to kde­ko­li.

Publikaci bych dala spe­ci­ál­ní plus za to, že je urče­na dětem již od 2 let. Řada logo­pe­dic­kých pří­ru­ček je vět­ši­nou pro děti star­ší. Takto může­te s dět­mi nená­sil­nou for­mou tré­no­vat správ­nou mlu­vu. Děti si to vůbec neu­vě­do­mu­jí, jsou nad­še­ní a ani jim nepři­jde, že se něco učí.

Autor: Irena Šáchová

Ilustrace: Martin Růžek

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 48

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-253-4140-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80628 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71804 KB. | 17.07.2024 - 18:02:20