Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%

louskacek a ctyri rise the nutcracker and the fou
louskacek a ctyri rise the nutcracker and the fou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sou­ro­zen­cům pře­dá jejich otec před­čas­ně dár­ky, kte­ré jim plá­no­va­la dát k Vánocům jejich nedáv­no zesnu­lá mat­ka. Klářiným dár­kem je zamče­ná skříň­ka, k níž ale chy­bí klíč – ten má zís­kat jako dárek až na vánoč­ním ple­se, jehož se s rodi­nou účast­ní, avšak těs­ně než jej uko­řis­tí, pro­jde skrz dve­ře do pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství, v němž její mat­ka kdy­si zastá­va­la pozi­ci krá­lov­ny, což z Kláry činí prin­cez­nu. Království sestá­vá z krá­lov­ské­ho palá­ce a čtyř říší (říše kvě­tin, sně­ho­vých vlo­ček, slad­kos­tí a zába­vy), jimž by měli svor­ně vlád­nout jejich čty­ři regen­ti (mimo jiné Keira Knightley). Regentka říše zába­vy (Helen Mirren) se však po krá­lov­ni­ně odcho­du vzbou­ři­la, ode­šla od ostat­ních a nyní ze své zpus­to­še­né země zaná­ší spo­lu se svou myší armá­dou do zbyt­ku krá­lov­ství strach. A prá­vě v jejím drže­ní se oci­tá Klářin klíč…

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

Louskáček je posta­va z pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu Louskáček a Myší král (1816) němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ernsta T. A. Hoffmana, kte­rý poz­dě­ji pře­vy­prá­věl Alexandre Dumas star­ší ve své kni­ze Louskáček (1844). Obě díla pak poslou­ži­la v roce 1892 ke vzni­ku diva­del­ní­ho bale­tu, k němuž slo­žil hud­bu Petr Iljič Čajkovskij – a někte­ré jeho sklad­by či melo­die jsou dodnes vše­o­bec­ně zná­mé i mimo balet­ní kru­hy:

Film Louskáček a čty­ři říše je novou pohád­kou stu­dia Disney, kte­rá je adap­ta­cí původ­ní Hoffmanovy povíd­ky, až na to, že její děj byl zásad­ně změ­něn. Samozřejmě byly zacho­vá­ny mno­hé moti­vy, posta­vy a námět, vše ostat­ní si ale fil­ma­ři při­způ­so­bi­li k obra­zu své­mu, při­čemž výsle­dek půso­bí z hle­dis­ka pří­bě­hu jako zim­ní vari­a­ce na Burtonovu Alenku v říši divů. Vizuálně zas sní­mek odpo­ví­dá Disneyho nověj­ším hra­ným pře­dě­láv­kám jeho ani­mo­va­ných kla­sik, jako byla Popelka nebo Kráska a zví­ře.

Na výsled­né podo­bě děje se nicmé­ně pode­psa­lo to, že film začal reží­ro­vat nej­pr­ve Lasse Halström (Pravidla moštár­nyPsí poslá­ní), leč v prů­bě­hu natá­če­ní pro­duk­ci opus­til a nahra­dil ho Joe Johnston (Jurský park 3Captain America: První Avenger) a spo­lu s nimi se vymě­ni­li i sce­náris­té. Následkem toho film obsa­hu­je řadu postav a ele­men­tů, ze kte­rých pří­mo čiší, že měly mít původ­ně něja­kou zásad­něj­ší roli, leč zby­la z nich ohlo­da­ná a nesmy­sl­ná tor­za.

V původ­ní pohád­ce je napří­klad Louskáček hrač­kou, kte­rou hlav­ní hrdin­ka (v kníž­ce se jme­nu­je Marie) dosta­ne k Vánocům – jde o lous­ká­ček na oře­chy ve tva­ru vojá­ka s vel­ký­mi zuby. Když pak Marie usne pod vánoč­ním strom­kem, Louskáček oži­je, pro­ve­de ji kou­zel­nou zemí, s její pomo­cí a s pomo­cí ostat­ních hra­ček pora­zí pro­rad­né­ho Myšího krá­le a nako­nec se změ­ní ve sku­teč­né­ho člo­vě­ka a s Marií se ože­ní. Ve fil­mu nic z toho není – Klára potká Louskáčka popr­vé až v té kou­zel­né zemi, udě­lá si z něj osob­ní stráž a to je celé, tak­že vůbec není zřej­mé, proč se film jme­nu­je po něm, tedy kro­mě toho, že jde o popu­lár­ní znač­ku. Všichni ho oslo­vu­jí „Louskáčku“, aniž by měl vel­ké zuby a aniž by coko­li louskal (a hra­je ho čer­noš­ský herec Jayden Fowora-Knight).

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze

A dala by se nalézt spous­ta dal­ších podiv­nos­tí:

  • Postava, kte­rou hra­je Helen Mirren, se jme­nu­je Perníkářka, ovšem aniž by měla coko­li spo­leč­né­ho s per­ní­kem.
  • Krátce po vstu­pu Kláry do krá­lov­ství jí jsou před­sta­ve­ny dvě kome­di­ál­ní posta­vy hrad­ních stráž­ců, kte­ří se pak náhod­ně mih­nou jen v dal­ších dvou krát­kých scé­nách, ale ani v těch neu­dě­la­jí ani neřek­nou nic zají­ma­vé­ho nebo pod­stat­né­ho. Obecně jsou zce­la zby­teč­ní.
  • Co se pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství týče, tak vět­ši­na fil­mu se ode­hrá­vá jen v krá­lov­ském palá­ci a ve zde­vas­to­va­né říši zába­vy. Ve zby­lých třech říších hlav­ní hrdin­ka strá­ví nanej­výš pár vte­řin. Dva méně výraz­ní ze čtyř regen­tů (tedy ne Keira Knightley ani Helen Mirren) jsou zby­teč­ní a pří­bě­hu v ničem nepři­spí­va­jí.
  • Myši se ve fil­mu umí pohy­bo­vat v hej­nech a slo­žit tak ze svých těl jed­nu vel­kou myš, což je doce­la půso­bi­vý nápad, ale je to bohu­žel nepří­liš vyu­ži­to.
  • V jed­nu chví­li je hlav­ní hrdin­ka spo­lu s dal­ší­mi posta­va­mi uvěz­ně­na ve věži, v níž jejich věz­ni­tel zapo­mněl ote­vře­né okno a dlou­hý pro­vaz…

A pak ješ­tě jed­na zásad­ní věc. Obyvatelé pohád­ko­vé­ho krá­lov­ství prav­dě­po­dob­ně vznik­li tím způ­so­bem, že Klářina mat­ka (kte­rá se vyzna­la ve fyzi­ce, mecha­ni­ce před­mě­tů a vyna­lé­zá­ní, což po ní Klára zdě­di­la) sestro­ji­la vyná­lez, kte­rý umí zvět­šo­vat a oži­vo­vat panen­ky a vojáč­ky (a z myší na klí­ček dělat oprav­do­vé myši). Píšu prav­dě­po­dob­ně, pro­to­že ve fil­mu to není řeče­no a ani nazna­če­no a jde čis­tě o mou inter­pre­ta­ci na zákla­dě moti­vů, kte­ré se ve sním­ku vysky­tu­jí. Každopádně nefun­gu­je inter­pre­ta­ce Alenky v říši divů, a sice že se to vše hlav­ní hrdin­ce jen zdá, nebo že si to před­sta­vu­je, pro­to­že o exis­ten­ci krá­lov­ství ví kro­mě Kláry ješ­tě její strý­ček (Morgan Freeman), což je posta­va z reál­né­ho svě­ta. O tom, jak vznik­lo to krá­lov­ství (jest­li ho tře­ba stvo­řil ten strý­ček ve svých hodi­nách, což by doce­la dáva­lo smy­sl), ve fil­mu nepad­ne ani slo­vo.

Každopádně je doce­la pro­blém, když se v pohád­ko­vém svě­tě s něja­kou tako­vou­to pozo­ru­hod­nou myto­lo­gií ode­hrá­vá něja­ký pří­běh, aniž by však padla byť jedi­ná zmín­ka o té myto­lo­gii. Takhle totiž divá­ko­vi nezbý­vá než si zby­teč­ně lámat hla­vu napří­klad nad tím, proč se po krá­lov­ském palá­ci válí kra­bi­ce s myš­ka­mi na klí­ček, když nejsou k niče­mu vyu­ži­ty. Místo toho fil­ma­ři ser­ví­ru­jí rela­tiv­ně stan­dard­ní fan­ta­sy pohád­ku o tom, jak se hlav­ní hrdin­ka sna­ží nasto­lit v krá­lov­ství mír, zís­kat klíč k dár­ku od mat­ky a nau­čit se věřit v sebe sama.

Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze Pochválit lze tvůr­ce ale­spoň za to, že se úspěš­ně poku­si­li nato­čit to všech­no tak, aby to bylo audi­o­vi­zu­ál­ně oprav­du hezouč­ké. Pohádkové exte­ri­é­ry jsou sice na sto honů plně digi­tál­ní, ale všech­no je krás­ně barev­né a tri­ky jsou per­fekt­ní. Výprava byla evi­dent­ně vel­mi náklad­ná, kos­týmy jsou úžas­né, stej­ně tak zají­ma­vý make-up sty­li­zo­va­ných pohád­ko­vých postav. Hudba Jamese Newtona Howarda je skvě­lá a výbor­ně variu­je to, co slo­žil pro balet Čajkovskij. I ten balet je pří­tom­ný, když se během oslav pří­cho­du Kláry do krá­lov­ství ode­hra­je na její počest balet­ní před­sta­ve­ní. Naopak z her­ců je dob­rá ako­rát Mackenzie Foy v hlav­ní roli, všich­ni ostat­ní jsou totiž zají­ma­ví spíš svým vze­zře­ním než herec­kým výko­nem. Morgan Freeman a Helen Mirren jsou navíc ve fil­mu bohu­žel sotva pár minut.

Obrazově a hudeb­ně jde tudíž o veli­ce pří­jem­ný záži­tek, i magicky-vánoční atmo­sfé­ra je vyda­ře­ná a je vidět, že film stál dost peněz. Jen je ško­da, že všech­ny ty pro­střed­ky, prá­ce a kre­a­ti­vi­ta byly vlo­že­ny do nepří­liš nápa­di­té­ho, mimo­řád­ně div­ně vysta­vě­né­ho a rela­tiv­ně tuc­to­vé­ho pří­bě­hu, kte­rý obsto­jí jen jako napa­rá­dě­ná pohád­ka pro malé děti, kte­ré nad tím urči­tě nebu­dou tolik pře­mýš­let, a bude jim sta­čit, že v tom je hod­ně barev a roz­to­mi­lých myši­ček.

P.S. Film je uvá­děn do kin s titul­ky i s dabin­gem (3D ver­ze pou­ze s dabin­gem). Dabing je vcel­ku dob­rý, až na posta­vu Keiry Knightley, kte­rá je namlu­ve­ná fis­tu­lí. On sice exis­tu­je důvod, proč tomu tak je, ale to úpl­ně nezmír­ňu­je to, že dá prá­ci to vydr­žet.

P. P. S. Oficiálně jsem to nikde nena­šel, ale leda­cos by nasvěd­čo­va­lo tomu, že film je ve sku­teč­nos­ti POKRAČOVÁNÍM té původ­ní Hoffmanovy pohád­ky, niko­li její adap­ta­cí. Např. Klářina mat­ka se jme­nu­je Marie - stej­ně jako hlav­ní hrdin­ka v Hoffmanově kni­ze. To by asi leda­cos vysvět­lo­va­lo, ako­rát je tedy zřej­mě potře­ba znát tu kni­hu...


Podívejte se na hodnocení Louskáček a čtyři říše na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23863 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71775 KB. | 14.07.2024 - 13:04:41