Kritiky.cz > Recenze knih > Zmizelá škola-výborná kniha pro všechny zlobivé děti

Zmizelá škola-výborná kniha pro všechny zlobivé děti

A10110F0008379 Zmizela skola
A10110F0008379 Zmizela skola
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi dob­ro­druž­ství? Chtěli jste někdy, aby vaše ško­la zmi­ze­la? Kniha Zmizelá ško­la vás poba­ví, potě­ší a vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Daniela Krolupperová si pro vás při­pra­vi­la opět humor­ný pří­běh pro všech­ny ško­lá­ky. 

Ondra cho­dí do 1.třídy a ne vždy ho ško­la baví. Přál by si, aby ško­la zmi­ze­la. Jednoho dne potká čer­nok­něž­ní­ka Zlobyráda. A ten mu jeho přá­ní spl­ní a ško­la oprav­du zmi­zí. Jenže jiné paní uči­tel­ky je začnou učit ve sta­nech, v mís­tech, kde oprav­do­vá ško­la stá­la. Nakonec ale zjis­tí, že i ve ško­le je zába­va, že je zde mno­ho zají­ma­vých věcí, ale pře­de­vším hod­ně kama­rá­dů, se kte­rý­mi je pros­tě legra­ce. Ondra vyhle­dá čer­nok­něž­ní­ka Zlobyráda v par­ku a pro­sí ho, ať ško­lu vrá­tí zpát­ky. Ten mu ale řek­ne, že to jen tak nejde. Ondra se se svým kama­rá­dem Kryštofem oci­tá v pohád­ko­vé zemi a musí při­jít na kloub, jak zachrá­nit jejich ško­lu, aby se zno­vu i s panem škol­ní­kem a uči­tel­ka­mi vrá­ti­la zase zpát­ky. Podaří se mu to?

Čeká vás cel­kem 16 kapi­tol na 52 stra­nách plné zába­vy a dob­ro­druž­ství pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Knihu oce­ní i uči­tel­ky základ­ních škol, kte­ré si s dět­mi chtě­jí číst něco zábav­né­ho, dále pro rodi­če prv­ňáč­ků, ale i pra­ro­di­če. Kniha se bude roz­hod­ně líbit i dětem, kte­rým mož­ná ško­la neu­ča­ro­va­la, neba­ví je tam cho­dit, mož­ná jim nejde čte­ní i psa­ní a napa­da­jí stej­né myš­len­ky jako Ondru. Tato kni­ha by jim měl být nápo­moc­na se těch­to poci­tů zba­vit.

Kniha je nád­her­ná. Autorka i ilu­strá­tor­ka si daly zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu oku, ale i dospě­lé­mu. Kniha Zmizelá ško­la je vel­mi vtip­ný pří­běh, kte­rý mě moc zau­jal. Už ta myš­len­ka, kdy si žák základ­ní ško­ly pře­je, aby ško­la zmi­ze­la. Když se tak sta­ne, nedo­mýš­lí důsled­ky své­ho cho­vá­ní, zjis­tí, že ško­la nako­nec je, ale mís­to ní jsou děs­né sta­ny. Dobrodružná záplet­ka, v níž autor­ka líčí ces­tu Kryštofa a Ondry do zemi pohá­dek, kdy chtě­jí svůj čin napra­vit, je báječ­né. Určitě se při ní bude­te mož­ná tro­chu bát, ale urči­tě se zasmě­je­te. Obrázky Evy Pekárkové jsou tro­chu stra­ši­del­né, ale jinak se mně moc líbí.

Několik slov o autor­ce:

Daniela Krolupperová je čes­ká spi­so­va­tel­ka dět­ských knih a pře­kla­da­tel­ka ze sever­ských jazy­ků. Narodila se 31. říj­na 1969 v Praze. Píše kni­hy nej­růz­něj­ších žánrů pro děti všech věko­vých kate­go­rií a mno­hé z jejích titu­lů zís­ka­ly oce­ně­ní.

Vystudovala norš­ti­nu s fin­šti­nou na filo­so­fic­ké fakul­tě Univerzity Karlovy v Praze. Poté stu­do­va­la na lido­vé vyso­ké ško­le v Norsku žur­na­lis­ti­ku a jazy­ky na uni­ver­zi­tách. V Helsinkách a Oslu. Při stu­diu pra­co­va­la jako redak­tor­ka zahra­nič­ní redak­ce v tis­ko­vé agen­tu­ře ČTA. Od ukon­če­ní stu­dia pra­cu­je jako pře­kla­da­tel­ka a tlu­moč­ni­ce ve svo­bod­ném povo­lá­ní.

Žije v Praze a má tři dce­ry. Velkou záli­bu vždyc­ky nalé­za­la ve spor­tu. V dět­ství řadu let závod­ně pla­va­la, nyní ráda cvi­čí aero­bik, v zimě jez­dí na běž­kách a v létě téměř neslé­zá z kola. Mezi její kni­hy pat­ří Draka je lep­ší pozdra­vit aneb O eti­ke­tě, Zločin na Starém Městě praž­ském, Zákeřné keře, Bubáček, Past na koru­nu, Rybí sli­by, Mizející hmy­zí­ci a mno­ho dal­ších kní­žek. Pro men­ší děti např. Sedmilhář Josífek, Policejní kře­ček, Kouzelná aktov­ka či Atlas stra­ši­del.

Kniha je urče­na pro děti od 9 let.

Ukázka z kni­hy:

Po chví­li se rodi­če pře­ce jen tro­chu vzpa­ma­to­va­li. Usoudili, že se zmi­ze­ním ško­ly bude tře­ba něco udě­lat. Tatínek dvoj­čat Rybínových ode­šel na rad­ni­ci, aby tu záha­du ozná­mil sta­ros­to­vi. Babička tře­ťá­ka Kolomazníka posla­la vnu­ka pro obec­ní­ho stráž­ní­ka pana Vorážku.

Ten střelhbi­tě při­spě­chal. Byl zmi­ze­ním ško­ly zdě­še­ný stej­ně jako ostat­ní rodi­če. Ale pro­to­že byl obec­ní stráž­ník, pře­ko­nal ohro­me­ní a zahá­jil, že ško­la zmi­ze­la napros­to beze stop! Nezbývalo než při­vo­lat detek­ti­vy z Prahy.

Potom při­bě­hl sta­ros­ta. Pečlivě se roz­hlí­žel, ale když ško­lu nikde nevi­děl, vrá­til se na rad­ni­ci. Šel tele­fo­no­vat na Úřad pro mimo­řád­né zále­ži­tos­ti. Tam už si budou vědět rady, říkal si v duchu. Tam to vyře­ší. Ale kam budou cho­dit děti do ško­ly? To nevě­děl nikdo.

Rodiče ješ­tě chví­li zma­te­ně postá­va­li na novém tráv­ní­ku.

Vypadali zasko­če­ně. Bylo toho na ně pros­tě moc. Na tako­vé podiv­nos­ti neby­li zvyklí. Ondra zasle­chl jed­no­ho tatín­ka, jak si pro sebe brumlá: „No, pro­sím, ško­la! Kdyby tak mís­to ní rad­ši zmi­zel finanč­ní úřad!“ Jenomže to se měl tenhle tatí­nek v par­ku dob­ře dívat po kame­nech! Takhle čer­nok­něž­ní­ka pře­hlé­dl a jeho přá­ní zůsta­lo nespl­ně­né.

Záhada se zmi­ze­lou ško­lou se rych­le roz­křik­la.

Autor: Daniela Krolupperová

Ilustrace: Eva Sýkorová-Pekárková

Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti, pohád­ky

Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha, 2.vydání v Albatrosu, 2024

Počet stran: 52

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-07270-8

Knihu může­te kou­pit zde:

Zmizelá ško­la | Albatrosmedia.cz

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57696 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72126 KB. | 19.04.2024 - 19:09:38