Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Mad Max (XBOX ONE)

Mad Max (XBOX ONE)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Mad Max nebo­li šíle­ný Max se vydá­vá pro­žít své dob­ro­druž­ství pod­le své fil­mo­vé před­lo­hy, kde si zahrál hvězd­ný herec Mel Gibson. Budete bráz­dit píseč­né duny a sna­žit se pře­žít v době, kdy nej­cen­něj­ší je voda, ben­zín a dal­ší potřeb­né věci k pře­ži­tí.

vlcsnap-2016-08-25-20h23m48s101vlcsnap-2016-08-25-20h05m00s667

Max má za úkol plnit růz­né úko­ly, tedy vět­ši­nou se jed­ná, o dojdi a zabij nebo dojdi a při­nes, pří­pad­ně dojeď. Tento ste­re­o­typ, ale hře vůbec neva­dí, pro­to­že pro­stře­dí i když není zrov­na zele­né, je úžas­né se bro­dit v pís­ku. Ve hře nebu­de­te jenom cho­dit, ale bude také jez­dit. Pokud si pone­chá­te vozi­dlo, kte­ré Vám bude k dis­po­zi­ci, bude­te mít i par­ťá­ka, kte­rý se posta­rá o říze­ní během Vašeho sou­stře­dě­ní se při ostře­lo­vá­ní pro­tiv­ní­ků. Tento par­ťák Vám také doká­že vozi­dlo opra­vit, pokud si však ukrad­ne­te jiné vozi­dlo, bude­te jej ovlá­dat sami, a to by se při někte­rých pře­střel­kách moh­lo vym­stít.

vlcsnap-2016-08-25-20h07m00s623vlcsnap-2016-08-25-20h20m06s819

Své vozi­dlo i Maxe si může­te postup­ně vylep­šo­vat. Čím více šro­tu, kte­rý nalez­ne­te, posbí­rá­te, tím více her­ních peněz dosta­ne­te, pro­blém však je, že samot­né sbí­rá­ní lze usku­teč­nit pou­ze ve ved­lej­ších misích, tak­že za toto jedi­né hře str­há­vá­me na hod­no­ce­ní. Max samo­zřej­mě zís­ká­vá zku­še­nos­ti postup­ným plně­ním úko­lů. V boji nej­ví­ce stej­ně oce­ní­te samot­né Maxovi pěs­ti, sluš­ný arze­nál, tady neče­kej­te, nejed­ná se o žád­nou pro­pra­co­va­nou stří­leč­ku, ale o odde­cho­vou hru, kte­rá Vám poskyt­ne vše, co potře­bu­je­te, boj, jízdu a kochá­ní se pouš­tí s náde­chem krás­né­ho fil­mo­vé­ho pří­bě­hu, kte­rý Vás nebu­de nudit.

vlcsnap-2016-08-25-20h21m13s361vlcsnap-2016-08-25-20h22m14s853

Ovládání hry je jed­no­du­ché až ste­re­o­typ­ní, občas rady při hra­ní vadí a tak, když už si zvyk­ne­te, co a jak máte dělat, je mož­nost si toto zjed­no­du­še­ní vypnout. Graficky je sice hra troš­ku zasta­ra­lej­ší, ale pořád se jed­ná o kul­tov­ní hru, kte­rá snad nikdy neze­stár­ne. Od tvůr­ců máte přes­ně nalaj­no­vá­no, kam se může­te pohy­bo­vat nebo kam sko­čit, tak­že se roz­hod­ně v pouš­ti neztra­tí­te, ale mož­ná nám nedá­vá spát, jest­li to tak tro­chu hře neuško­di­lo.

vlcsnap-2016-08-25-20h23m06s764vlcsnap-2016-08-25-20h22m35s080

Hra sice nevy­ni­ká žád­ný­mi před­nost­mi, ale jed­ná o nestár­nou­cí hru, kte­rá nás bude vždyc­ky bavit. Nehledě na to, že nabí­zí více, jak 40 hodin hra­ní s ved­lej­ší­mi mise­mi sáh­ne po ní neje­den hráč a urči­tě nebu­de zkla­ma­ný.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry

Datum vydá­ní: 1. 9. 2015

Jazyk: ang­lic­ký

Žánr: akč­ní

Multiplayer:  NE

Výrobce: Warner Bros Interactive

Hodnocení: 80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83549 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71517 KB. | 25.06.2024 - 21:28:39