Kritiky.cz > Recenze knih > Malované pranostiky

Malované pranostiky

Pranostiky
Pranostiky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chtěli bys­te, aby vaše děti vyrůs­ta­ly s pově­do­mím o tom, jak žili jejich před­ko­vé v sou­la­du s pří­ro­dou? Slýchají vaše děti od babi­ček sem tam něja­kou pra­nos­ti­ku a mají pro­blém s jejím poro­zu­mě­ním? Určitě pomů­že kníž­ka Dany Votavové Malované pra­nos­ti­ky. Spojuje hra­vé oma­lo­ván­ky, kte­ré si děti mohou vyma­lo­vat niko­li pod­le před­lo­hy, ale pod­le vlast­ní fan­ta­zie, s nauč­nou slož­kou – kaž­dý obrá­zek se vzta­hu­je k něja­ké pra­nos­ti­ce. Její význam navíc autor­ka vždy vysvět­lí tak, aby byla sro­zu­mi­tel­ná i před­ško­lá­kům. Právě pro ně a děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku je bro­žo­va­ná pub­li­ka­ce urče­ná.

„I v dneš­ní moder­ní době, kdy vyu­ží­vá­me dlou­ho­do­bé před­po­vě­di poča­sí, si ale­spoň může­me před­sta­vit, jaké to bylo dří­ve, před mno­ha lety, kdy byli lidé odká­zá­ni jen na pozo­ro­vá­ní pří­ro­dy a sle­do­vá­ní změn v ní,“ uvá­dí Dana Votavová a vysvět­lu­je: „V kaž­dém pří­pa­dě si pra­nos­ti­ky zaslou­ží oprášit a při­po­me­nout. Tato kníž­ka vám o nich hod­ně pro­zra­dí. Poznáte jak ty zná­mé, tak ty opo­mí­je­né nebo mož­ná i zapo­me­nu­té. Všechny ale roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní“.

Omalovánky s pra­nos­ti­ka­mi jsou v kníž­ce roz­dě­le­ny pod­le roč­ních obdo­bí, logic­ky se začí­ná jarem.  Na začát­ku kaž­dé­ho roč­ní­ho obdo­bí autor­ka zařa­di­la pra­nos­ti­ky „vše­o­bec­né“, váží­cí se k celé­mu obdo­bí nebo jed­not­li­vým měsí­cům, poté pra­nos­ti­ky řadí pod­le data.
Jedna z prv­ních jar­ních pra­nos­tik, se kte­rou se děti set­ka­jí, je: „Teplý bře­zen roze­hře­je vče­lám srd­ce.“ Autorka ji vysvět­lu­je tak­to: „V břez­nu se poma­lu otep­lu­je a prv­ní drob­né kvít­ky sně­že­nek, ble­du­lí či kro­ku­sů si pro­rá­že­jí udusa­nou půdou ces­tu ke slu­neč­ním paprs­kům. Na výslu­ní kolem cest žlu­tě sví­tí léči­vý pod­běl, na vět­vích jívy vyku­ku­jí kočič­ky a láka­jí pil­né včel­ky k jar­ní hos­ti­ně.
Hezkou srp­no­vou, pro mě nezná­mou pra­nos­ti­ku „Ať si kdo chce, co chce říká, v srpnu ješ­tě do ryb­ní­ka,“ vysvět­lu­je Dana Votavová: „V srpnu už voda na kou­pá­ní bývá chlad­něj­ší, pro­to­že s pří­cho­dem svát­ku sva­té Anny (26. čer­ven­ce) se říka­lo, že rána už jsou chlad­ná. Pokud jsou dny ješ­tě tep­lé a tep­lo­ta pří­jem­ná, mohou se lidé kou­pat celý srpen.“
Další opět pro mě nezná­má pra­nos­ti­ka „Přichází zajíc již v pro­sin­ci do zahra­dy, nasta­ne tuhá zima vša­dy,“ je vysvět­le­na tak­to: „Lesní zví­řa­ta hle­da­jí­cí potra­vu – srny, zají­ci a ostat­ní – při­chá­ze­jí čas­to až k lid­ským obyd­lím. Podle pra­nos­ti­ky to zna­me­ná blí­ží­cí se tuhou zimu.“

Sympatické je, že autor­ka pra­nos­ti­kám podří­di­la i pro­ve­de­ní obráz­ků – zachy­cu­jí pří­ro­du, čes­ké zvy­ky, zví­řa­ta, jsou jed­no­du­ché, a při­tom v dět­ských očích láka­vé k vybar­ve­ní. Některé jsou z čás­ti vyma­lo­va­né, což vůbec neva­dí, nao­pak to pro­bou­zí fan­ta­zii.

V tom­to pří­pa­dě je znát, že autor­kou je peda­gož­ka, kte­rá s dět­mi pra­cu­je jak při škol­ní, tak vol­no­ča­so­vé peda­go­gi­ce.

„Koloběh živo­ta se neu­stá­le opa­ku­je, ale záro­veň s sebou při­ná­ší vždy něco nové­ho. Stejně jako před­cho­zí gene­ra­ce i my obdi­vu­je­me roz­ma­ni­tost pří­ro­dy, její jedi­neč­nost a krá­su, čer­pá­me z ní zku­še­nos­ti, pou­če­ní a inspi­ra­ci. A díky tomu také vznik­ly Malované pra­nos­ti­ky,“ říká autor­ka v závě­ru kni­hy.

Doporučuji vyma­lo­vá­vat pas­tel­ka­mi, fixy by se moh­ly pro­pí­jet.


  • Malované pra­nos­ti­ky
  • Autor: Dana Votavová
  • Vydal: Bambook, Grada Publishing a.s.
  • Počet stran: 76
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz se sle­vou za 151 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89915 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71654 KB. | 14.07.2024 - 19:52:43