Kritiky.cz > Recenze knih > Malý Mikuláš - Původní komiks

Malý Mikuláš - Původní komiks

DSC 0239 1
DSC 0239 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malý Mikuláš je kluk k neza­pla­ce­ní. Nejen že je zví­da­vý a aktiv­ní, ale doká­že kolem sebe vytvo­řit akč­ní atmo­sfé­ru plnou humo­ru a ješ­tě svým duchov­ním otcům doká­že zajis­tit slá­vu i pení­ze. Když se v roce 1955 obje­vil prv­ní komik­so­vý pří­běh malé­ho klu­ka se jmé­nem Mikuláš, netu­šil kari­ka­tu­ris­ta Jean-Jacques Sempé a spi­so­va­tel a scé­náris­ta René Goscinny, že je ten­to malý nepo­sed­ný chla­pec pro­sla­ví po celém svě­tě. Komiksové pří­běhy Mikuláše, kte­ré se ode­hrá­va­ly na plo­še dva­nác­ti obráz­ků, vychá­ze­ly nejdří­ve v týde­ní­ku Le Moustique a poz­dě­ji v neděl­ní­ku Sud-Ouest Dimanche ve for­mě krát­kých tex­tů psa­ných Goscinnym s ilu­stra­ce­mi od Sempého. První pří­běh v této podo­bě vyšel 29. břez­na 1959. Následovaly dal­ší pří­běhy v kniž­ní ver­zi. Mikuláš měl a má stá­le u malých i vel­kých čte­ná­řů úspěch, pro­to­že pří­běhy vychá­ze­jí z běž­né­ho živo­ta, zachy­cu­jí lid­ské vzta­hy a lehce kari­ku­jí lid­ské nešva­ry. Jsou čti­vě napsa­né a pře­de­vším jsou plné las­ka­vé­ho humo­ru v tex­tu i v kresbě.  Oba auto­ři své řemes­lo doko­na­le ovlá­da­jí a spo­leč­ně vdech­li život dět­ské­mu hrdi­no­vi, kte­rý se sna­ží vyznat ve slo­ži­tém svě­tě.

Knížka Malý Mikuláš původ­ní komiks obsa­hu­je 28 komik­so­vých pří­bě­hů tak, jak za sebou postup­ně vychá­ze­ly. Doplňují je dva krát­ké pří­běhy s čer­no­bí­lý­mi ilu­stra­ce­mi Sempého. I když se jed­ná o počá­tek dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ce, má hlav­ní hrdi­na již svůj výraz, pří­běhy jsou hra­vé a mají poin­tu. Výrazným pro­ti­hrá­čem Mikuláše je nej­čas­tě­ji jeho sna­ži­vý otec, kte­rý  při svém vycho­va­tel­ském půso­be­ní  a při řeše­ní banál­ních život­ních pro­blé­mů doká­že před Mikulášem ztra­tit část ze své důle­ži­tos­ti dospě­lé­ho men­to­ra a cho­vá se sám jako malé dítě. Mikuláš se však nesta­ví do role posmě­váč­ka, ale hle­dá vlast­ní ces­tu a pona­u­če­ní do živo­ta. Autoři se sice malič­ko stre­fu­jí do výchov­ných metod dospě­lých vycho­va­te­lů, ať už jsou to rodi­če, sou­sed či před­sta­vi­te­lů růz­ných povo­lá­ní, ale v pod­sta­tě je to humor las­ka­vý. Mikuláš komen­tu­je nebo pozo­ru­je situ­a­ci z pohle­du malé­ho dítě­te s nai­vi­tou i jis­tým pocho­pe­ním pro sla­bos­ti a nedo­ko­na­los­ti dospě­lých.

Kouzlo komik­su i psa­ných tex­tů obou auto­rů je v tom, že se v nich pro­po­ju­jí zku­še­nos­ti skvě­lých pozo­ro­va­te­lů běž­né­ho živo­ta se schop­nost­mi tyto zku­še­nos­ti zpra­co­vat do komik­su nebo tex­tu s ilu­stra­ce­mi tak, že vznik­nou pří­běhy sro­zu­mi­tel­né a vtip­né pro čte­ná­ře jaké­ho­ko­liv věku.

Kniha je dopl­ně­na o vel­mi struč­ný živo­to­pis obou auto­rů a jejich bib­li­o­gra­fii, kte­rá jen doka­zu­je šíři jejich talen­tu. Knihu z fran­couz­ské­ho ori­gi­ná­lu vyda­né­ho v roce 2017 pře­lo­ži­la Kristýna Brunclíková. Příběh „Kolo“ a „Na plá­ži je to sen­zač­ní“ jsou v pře­kla­du Tamary Sýkorové.

Využití zob­ra­ze­ní vel­ké­ho množ­ství drob­ných posta­vi­ček Mikuláše a jeho kama­rá­du na před­sád­kách kni­hy pova­žu­ji za výbor­ný nápad. Jsou pro­ve­de­né netra­dič­ně v čer­ve­né bar­vě, kte­rá je v odstí­nu lehce tlu­me­ném, přes­to jsou drob­né posta­vič­ky čitel­né i v detai­lech a při­ta­hu­jí na sebe pozor­nost. A to je také jed­na z vlast­nos­tí, pro jsou kres­by Sempého i po mno­ha letech stá­le obdi­vu­hod­né.

Hodnotím 80 %


Originální název:

Le Petit Nicolas (1959)

Žánr:
Literatura světová, Komiksy, Pro děti a mládež
Vydáno: 2018, Albatros
Počet stran: 48
Ilustrace/foto: Jean-Jacques Sempé
Vazba kni­hy: pev­ná / váza­ná
ISBN: 978-80-00-05097-3

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,19729 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71711 KB. | 19.06.2024 - 00:36:47