Kritiky.cz > Recenze knih > Martina Formanová nelakuje jen narůžovo

Martina Formanová nelakuje jen narůžovo

DSC 0573
DSC 0573
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po smr­ti man­že­la se Martina Formanová pus­ti­la opět do psa­ní. Kniha „Nalakuj to narů­žo­vo“ vznik­la na zákla­dě dení­ko­vých zázna­mů z obdo­bí mezi srp­nem 2018 až led­nem 2020, kte­ré zachy­cu­jí těž­ké obdo­bí vyrov­ná­ní se smr­tí man­že­la Miloše Formana a násled­nou samo­tou. Je to také obdo­bí vzpo­mí­nek na dět­ství a dospí­vá­ní, bilan­co­vá­ní a sna­hy nalézt ztra­ce­nou radost ze živo­ta. S lás­kou a poro­zu­mě­ním vzpo­mí­ná na chví­le strá­ve­né s man­že­lem, kte­ré­ho obdi­vu­je nejen jako uzná­va­né­ho uměl­ce, ale také jako part­ne­ra a otce dětí. Oceňuje také jeho schop­nost komu­ni­ko­vat s lid­mi bez ohle­du na jejich spo­le­čen­ské posta­ve­ní a pro­fe­si. A jest­li byl Miloš zábav­ný a zají­ma­vý spo­leč­ník, pak Martina doká­za­la být dobrou pozo­ro­va­tel­kou a o svých poci­tech i zážit­cích umí dob­ře vyprá­vět. Píše o sobě i o čle­nech své rodi­ny, vzpo­mí­ná na setká­ní pra­cov­ní nebo čis­tě přá­tel­ská pose­ze­ní. Dokáže se kri­tic­ky podí­vat také sama na sebe a „hec­nout se“, když se zapí­še do lek­cí pro začí­na­jí­cí stand-up komi­ky a začí­ná vystu­po­vat před divá­ky. I když tako­vá vystou­pe­ní pozvol­na nalé­za­jí v České repub­li­ce své poslu­cha­če a lek­ce nej­spíš ješ­tě nikdo nena­bí­zí, je patr­né, že to vyža­du­je nejen schop­nost vyja­d­řo­vat se a poba­vit pub­li­kum, ale pře­de­vším dobrou pří­pra­vu pře­dem.

Martina své vypra­věč­ské schop­nos­ti neza­pře, o tom svěd­čí již něko­lik úspěš­ných knih a tato není výjim­ka. Umí se for­mu­lo­vat věty bez zby­teč­ných kudr­li­nek a mís­to roz­vláč­né­ho tex­tu volí struč­něj­ší a vtip­ný popis. Umí si také udě­lat legra­ci sama ze sebe a sna­ží se vidět s nad­hle­dem. Autorka neza­tí­ži­la text depre­sí ani trud­no­my­sl­nos­ti, ačko­liv se dotý­ká smut­né sku­teč­nos­ti a byla psa­ná v jejím neleh­kém život­ním obdo­bí. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak urput­ně se pouš­tí do psa­ní knih, scé­ná­řů nebo vlast­ních vystou­pe­ní.  Knihu zakon­či­la tref­ně poznám­kou z úno­ra 2021, kdy plá­no­va­ným cestám a plá­nům zame­zi­la bez­peč­nost­ní opat­ře­ní pro­ti COVID - 19, kte­rá nene­chá­vá vyznít závěr pesi­mis­tic­ky a při­po­mí­ná život­ní krédo:nalakuj to na růžo­vo.

Kniha je dopl­ně­na foto­gra­fie­mi Miloše Formana i ze spo­leč­ných setká­ní, kde jsou zachy­ce­ny oso­by spří­z­ně­né vaz­bou rodin­nou nebo přá­tel­skou. Oceňuji, že Martina vybra­la čas­to moment­ky při­bli­žu­jí­cí poho­do­vou atmo­sfé­ru urči­té doby a mís­ta. Výběr sku­pi­no­vých foto­gra­fií však mohl být peč­li­věj­ší a jejich množ­ství nahra­ze­no vět­ším for­má­tem.

I když se Martina pohy­bo­va­la a pohy­bu­je čas­to ve spo­leč­nos­ti lidí, kte­ré vět­ši­na oby­va­tel u nás zná spíš jen z tele­viz­ní obra­zov­ky, kina nebo inter­ne­tu, nepři­ná­ší její text bul­vár­ní sen­za­ce. Líbí se mi, že se sna­ží zachy­tit zají­ma­vé i běž­né situ­a­ce a pre­zen­tu­je své poci­ty a názo­ry. Tak jsem text vní­ma­la já. Martina nemá exis­tenč­ní sta­ros­ti a její pohled na život se může něko­mu zdát, že je vzdá­le­ný od pro­blé­mů zaměst­na­né ženy v „čes­ké kot­li­ně“. Domnívám se však, že to není na ško­du. Kniha nechá­vá nahléd­nout do sou­kro­mí man­žel­ky  uzná­va­né­ho reži­sé­ra a oce­ní ji pře­de­vším ženy, bez ohle­du na věk, kte­ré baví sle­do­vat svět kolem sebe a občas si při tom na nos nasa­dí růžo­vé brý­le.

Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Prostor v roce 2021.

Hodnotím 60 %


Foto: Nakladatelství pro­stor & Karololína Černá


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
  • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
  • House of the Dragon - Regent (S02E05)16. července 2024 House of the Dragon - Regent (S02E05) V minulém díle byla bitva a co se má tedy čekat v nejnovějším? Zase dialogové „porno“, kde se přeživší potýkají s následky bitvy. Je vidět, že se rozhodli dělat některé díly výplňové, […] Posted in TV Recenze
  • Viděl jsem Vlny, měli byste taky?16. července 2024 Viděl jsem Vlny, měli byste taky? Jestli se o nějakém filmu na KVIFFu nesly téměř až magické zvěsti, byly to rozhodně Vlny. I proto bylo možné jen pár dní po světové premiéře vidět na pokladnách cedule, které dopředu […] Posted in Filmové recenze
  • Rod Draka - Série 2 - Regent15. července 2024 Rod Draka - Série 2 - Regent Po smrti Rhaenys se království zmítá ve smutku a nejistotě. Rhaenyra čelí svým omezením v čase války, zatímco Daemon sní o královské moci. Malá rada volí nového regenta a městské brány se […] Posted in Spoilery
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pořád jsem to já - 75 %15. července 2024 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01)14. července 2024 Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01) Adaptace knižní série "Píseň ledu a ohně" do podoby televizního seriálu přinesla mnoho změn a úprav. Následující text se zaměřuje na specifické odchylky a nesrovnalosti mezi knihami a […] Posted in Zajímavosti
  • Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy14. července 2024 Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy Pohádkový poklad, neohrožení hrdinové, dechberoucí příroda a nezapomenutelná hudba. Film „Poklad na Stříbrném jezeře“ z roku 1962, inspirovaný knihou Karla Maye, se stal klasikou […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46413 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71873 KB. | 18.07.2024 - 17:27:46