Kritiky.cz > Recenze knih > MEDICÍNA ÚŽASNÁ I DĚSIVÁ. Přelomové i nejdrsnější léčebné postupy

MEDICÍNA ÚŽASNÁ I DĚSIVÁ. Přelomové i nejdrsnější léčebné postupy

medicina
medicina
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha „Medicína úžas­ná i děsi­vá. Přelomové i nej­drs­něj­ší léčeb­né postu­py“ od auto­rů Johna Farndona s ilu­stra­ce­mi od Venitie Dean nahlo­do­la nejen mojí zvě­da­vost, ale zís­ka­la si mě i pro krás­ně barev­ně zpra­co­va­nou obál­ku kni­hy. 

Publikace je roz­dě­le­na do čtyř pře­hled­ných vět­ších kapi­tol s názvy: Věda a nevi­di­tel­ní nepřá­te­lé, Smrtelné nemo­ci na svě­tě, Podivná a děsi­vá léč­ba, Zvláštní a úžas­ná medi­cí­na. V závě­ru samo­zřej­mě nechy­bí ani závě­reč­ná fak­ta, slov­ní­ček a rejstřík.

V prv­ní čás­ti „Věda a nevi­di­tel­ní nepřá­te­lé“ máme mož­nost se blí­že sezná­mit s nevi­di­tel­ný­mi nepřá­te­li jako jsou mik­ro­by, viry, bak­té­rie, hou­by, a hlav­ně odkud se berou, jaký vliv a dopad mají na lid­ský orga­nis­mus, a jaká one­moc­ně­ní mohou vyvo­lat

V dru­hé čás­ti „Smrtelné nemo­ci na svě­tě“ nahléd­ne­me pod rouš­ku tajem­ství hned něko­li­ka zákeř­ným nemo­cem, jež ztrp­čo­va­ly život nejen našim před­kům v his­to­rii, ale někte­ré z mála se dotý­ka­jí i nás v dneš­ní uspě­cha­né době.

Do hle­dáč­ků auto­rů se tak dosta­ly straš­li­vé nemo­ci jako je malárie, jus­ti­ni­án­ský mor, „čer­ná smrt“ či mor, dýmě­jo­vý mor, tuber­ku­ló­za, pra­vé nešto­vi­ce, skvr­ni­tý tyfus, cho­le­ra, žlu­tá zim­ni­ce či špa­něl­ská chřip­ka,

Na strán­kách kni­hy je názor­ně zma­po­vá­na celá his­to­rie těch­to one­moc­ně­ní, jejich pro­je­vů, a jak se s nimi lidé sna­ži­li důmy­sl­ný­mi až děsi­vý­mi způ­so­by vypo­řá­dat a vymý­tit je ze svých kaž­do­den­ních živo­tů. A prá­vě na toto vše pak skvě­le nava­zu­je tře­tí kapi­to­la „Podivná a děsi­vá léč­ba“.

Když jsem lis­to­va­la prá­vě tou­to kapi­to­lou, musím podotknout, že jsem moc ráda, že žiji v dneš­ní době, neboť někte­ré zob­ra­ze­né a hlav­ně popsa­né léčeb­né postu­py dle mého názo­ru na nemoc­ném lec­kdy napácha­ly více škod než užit­ku.

Některé z léčeb­ných metod jsou úsměv­né, z jiných nao­pak běhá mráz po zádech. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů se však  „lékaři-řezníci“ nebá­li řezat, sekat, vrtat, šít, nata­ho­vat, pouš­tět žilou, vyku­řo­vat, baň­ko­vat či při­klá­dat pija­vi­ce. Podivných metod je v této kni­ze popsá­no hned něko­lik, i s tím kdy se jaká meto­da uplat­ňo­va­la, a co měla za cíl léčit.

A co by to bylo za léče­ní, kdy­by se ve stře­do­vě­ku neza­ča­ly obje­vo­vat i prvé nemoc­ni­ce urče­né pře­váž­ně pro chudé a otro­ky. A věz­te, že po pro­stu­do­vá­ní této pod­ka­pi­to­ly bude kaž­dý z čte­ná­řů děko­vat za to, jaké moder­ní nemoc­ni­ce v dneš­ní době máme, a jaká pro­fe­si­o­nál­ní zdra­vot­nic­ká péče je nám nemoc­ným posky­to­vá­na.

Mě osob­ně asi nej­ví­ce oslo­vi­la posled­ní kapi­to­la „Zvláštní a úžas­ná medi­cí­na“, jež se zamě­řu­je na per­lič­ky v oblas­ti medi­cí­ny, jako byla např. sta­ro­vě­ká medi­cí­na, dále na odkrý­vá­ní zákla­dů, na nichž sto­jí tra­dič­ní čín­ská medi­cí­na, či jaké kouz­lo nao­pak při­ná­ší zele­ná medi­cí­na a síla byli­nek a mno­ho dal­ší­ho.

V závě­ru kni­hy pak může­te najít suma sumá­rum v obráz­ko­vém pře­hle­du jed­not­li­vé pří­rod­ní zabi­já­ky, a děsi­vá fak­ta z oblas­tí jako jsou hrůz­né pří­zna­ky, na před­pis, kru­tí léka­ři a odol­né bak­te­rie.

Obrázková kni­ha „Medicína úžas­ná i děsi­vá“ je urče­ná pře­váž­ně pro nejmen­ší čte­ná­ře, kte­ří se bojí cho­dit k léka­ři, neboť po pro­lis­to­vá­ní a pře­čte­ní těch­to strá­nek budou rádi, že tyto doby jsou tytam, a že na ně nao­pak v ordi­na­ci čeká usmě­va­vá paní dok­tor­ka či dok­tor, aniž by šel hned řezat nebo pouš­tět žilou.... 

Publikace na svých 96ti stra­nách pře­dá­vá vel­mi prak­tic­ké a uce­le­né infor­ma­ce napsa­né vel­mi jed­no­du­chým sty­lem s výta­hem jen těch nej­dů­le­ži­těj­ších infor­ma­cí urče­ných pro malé čte­ná­ře tak, aby si udě­la­li věro­hod­nou před­sta­vu o tom, jak se kdy­si léči­lo. 

K roz­ví­je­ní před­sta­vi­vos­ti jim navíc doko­na­le poslou­ží vel­mi barev­ně a do detai­lů pro­pra­co­va­né ilu­stra­ce od Venetie Dean. Kniha je, ať už po vizu­ál­ní strán­ce, tak i co se týče pod­nět­ných infor­ma­cí, skvě­le zpra­co­va­ná.

 

MEDICÍNA ÚŽASNÁ I DĚSNÁ

Napsal: John Farndon

Ilustrace: Venitia Dean

Vydala: Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2024

Počet stran: 96

ISBN: 978-80-271-3739-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,62028 s | počet dotazů: 8206 | paměť: 75682 KB. | 21.07.2024 - 19:11:22