Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.

StarWar1
StarWar1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ BITEVNÍ LODĚ, KTERÉ ZAHÁJILY ÚPLNOU OBCHODNÍ BLOKÁDU MALÉ PLANETY NABOO. ZATÍMCO REPUBLIKOVÝ KONGRES VEDE O TĚCHTO DRAMATICKÝCH UDÁLOSTECH ZDLOUHAVÉ ROZPRAVY. NEJVYŠŠÍ KANCLÉŘ TAJNĚ VYSLAL DVA RYTÍŘE JEDI, OCHRÁNCE MÍRU A SPRAVEDLNOSTI V GALAXII, ABY KONFLIKT ZAŽEHNALI.

https://web.archive.org/web/20070611044533im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super24/skryta_hrozba00.jpg A tak se Qui-Gon Jinn a jeho učed­ník Obi-Wan Kenobi, dva rytí­ři řádu Jedi, vydá­va­jí na pla­ne­tu Naboo zabrá­nit oné inva­zi. Jenomže co čert nechtěl – drti­vý útok je již v plném prou­du a oba Jediové mají co dělat, aby ale­spoň zachrá­ni­li panov­ni­ci Amidalu. Při napí­na­vém úni­ku se však porou­chá krá­lov­ni­na kos­mic­ká loď a naši přá­te­lé jsou nuce­ni nou­zo­vě při­stát na poušt­ní pla­ne­tě Tatooine. Zde potká­vá Qui-Gon malé­ho chlap­ce Anakina Skywalkera, jehož maji­te­lem je vši­vý obchod­ník a zná­mý sáz­kař Watto. Jelikož je Anakin vyu­če­ným opra­vá­řem a vyzná se téměř ve všech stro­jích, slí­bí našim hrdi­nům, že jim pomů­že s opra­vou krá­lov­ské vesmír­né lodě. Nejdříve však musí pod­stou­pit těž­kou zkouš­ku v podo­bě závo­du hyperrych­lých kluzá­ků, kte­rý roz­hod­ne o jeho dal­ší budouc­nos­ti. Anakin samo­zřej­mě pora­zí všech­ny své sou­pe­ře, dokon­ce i vyso­ce favo­ri­zo­va­né­ho a nefér hra­jí­cí­ho Sebulbu, a výhrou je mu svo­bo­da a pár chech­tá­ků, potřeb­ných na kou­pi nových sou­čás­tek do lodi. Qui-Gon věří, že se v Anakinovi ukrý­vá veli­ká síla, a i přes pro­tes­ty ostat­ních Jediů jej začne cvi­čit. Vesmírné puto­vá­ní zave­de odváž­né rytí­ře až do galak­tic­ké­ho sená­tu, kde se krá­lov­na Amidala poku­sí při­mět čle­ny vlá­dy k pomo­ci ohro­že­né pla­ne­ty Naboo. Její sna­že­ní však vyzní mar­ně, a tak se vra­cí na rod­nou  https://web.archive.org/web/20070611044533im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super24/skryta_hrozba01.jpg pla­ne­tu, aby zde vyře­ši­la celou zapekli­tou situ­a­ci po svém... Jak jste si urči­tě všimli, pří­běh nových Hvězdných válek je veli­ce jed­no­du­chý, napsa­ný přes­ně tak, aby jej pocho­pi­li i mlad­ší divá­ci. George Lucas, otec celé série, nám pro­střed­nic­tvím nej­mo­der­něj­ší tri­ko­vé tech­no­lo­gie vyprá­ví pří­běh o deví­ti­le­tém chlap­ci Anakinovi, kte­rý se sta­ne již v útlém význam­nou posta­vou. Abych se ovšem jenom nepro­dí­ral samot­ným pří­bě­hem, jemuž nechy­bí urči­tá por­ce nai­vi­ty, omrk­ně­me Skrytou hroz­bu i z té dru­hé stra­ny. Ve fil­mu se obje­ví přes deva­te­náct set tri­ků, což je zatím nej­vět­ší počet, jaký byl ve fil­mu kdy pou­žit. Nejvíce stí­že­nou úlo­hu však měli samot­ní her­ci, kte­ří muse­li vět­ši­nu scén ode­hrát „se vzdu­chem“ nebo před mod­rým poza­dím. Jednotlivé kuli­sy a mimo­zem­ské bytos­ti, kte­ré by byly na sku­teč­né zho­to­ve­ní veli­ce nároč­né a náklad­né, byly potom těmi nej­lep­ší­mi holly­wo­od­ský­mi pro­gra­má­to­ry do fil­mu postup­ně impor­to­vá­ny. Rozpočet fil­mu tak při­šel pro­du­cen­ty na úcty­hod­ných 100 mili­ó­nů dola­rů a na Skryté hroz­bě je to roz­hod­ně znát. Do role Obi-Wana obsa­dil Lucas brit­ské­ho her­ce Ewana McGregora, kte­rý zazá­řil ve fil­mo­vé kome­dii Trainspotting, moud­ré­ho rytí­ře Qui-Gona si stři­hl velezku­še­ný Liam Neeson (na plát­ně ovšem podá­vá mrt­vý a nepře­svěd­či­vý výkon) a krá­lov­na Amidala byla udě­le­na osm­nác­ti­le­té Natalii Portmanové, kte­rá se obje­vi­la už ve fil­mu Leon, https://web.archive.org/web/20070611044533im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super24/skryta_hrozba02.jpg  kde hrá­la po boku fran­couz­ské­ho her­ce Jeana Rena. Rohatou mas­ku Dartha Maula si nao­pak navlé­kl Anthony Daniels a malé­ho Anakina, poz­děj­ší­ho Dartha Vadera, si zahrál Jake Lloyd, kte­ré­ho jste měli mož­nost zhléd­nout ve fil­mu Rolničky, kam se podí­váš. O hudeb­ní dopro­vod se opět posta­ral ostří­le­ný John Williams, kte­rý pra­co­val s Lucasem již na původ­ních Hvězdných vál­kách a jehož melo­die si dodnes pobru­ku­je neje­den fan­da Star Wars. Ovšem ani SW: Epizoda I, stej­ně jako mno­ho jiných sním­ků, není bez­chyb­ným fil­mem. Ba nao­pak... Titul George Lucase postrá­dá pro­myš­le­něj­ší pří­běh, lep­ší herec­ké výko­ny a hlav­ně atmo­sfé­ru původ­ních Hvězdných válek. Uznávaný reži­sér zřej­mě vsa­dil všech­ny své úspo­ry na nej­mo­der­něj­ší počí­ta­čo­vou tech­no­lo­gii a pev­ně dou­fal, že budou zmi­ňo­va­né nedo­stat­ky zastí­ně­ny beze­spo­ru skvě­lý­mi efek­ty... Těžce se ovšem zmý­lil a dopla­til na to. Na závěr této recen­ze bych měl snad ješ­tě při­po­me­nout, že v násle­du­jí­cích letech hod­lá Lucas nato­čit dal­ší dvě Epizody, kte­ré by měly nejen uzavřít celou ságu, ale také při­táh­nout divá­ky do kin a osvět­lit dal­ší okol­nos­ti, kte­ré jsou zarpu­ti­lým fanouškům Star Wars nezná­mé. Já jen upřím­ně dou­fám, že nebu­dou oba násle­du­jí­cí díly zalo­že­né jen na počí­ta­čo­vých tri­cích a budou obsa­ho­vat i tro­chu toho živo­ta.


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39217 s | počet dotazů: 247 | paměť: 73051 KB. | 14.06.2024 - 18:57:05