Kritiky.cz > Články > Spider-Man 2: V čem všem je lepší

Spider-Man 2: V čem všem je lepší

spidey001
spidey001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Jestli je ten­to film v něčem lep­ší, pak je to pří­běh,“ sou­dí vět­ši­na tvůr­ců při optá­ní, v čem Spider-Man 2 před­čí své­ho star­ší­ho před­chůd­ce. I když to zní div­ně vzhle­dem k hrubé­mu dějo­vé­mu násti­nu, jenž není pří­liš vzdá­len základ­ní­mu...Lepší pří­běh

„Jestli je ten­to film v něčem lep­ší, pak je to pří­běh,“ sou­dí vět­ši­na tvůr­ců při optá­ní, v čem Spider-Man 2 před­čí své­ho star­ší­ho před­chůd­ce. I když to zní div­ně vzhle­dem k hrubé­mu dějo­vé­mu násti­nu, jenž není pří­liš vzdá­len základ­ní­mu roz­vr­že­ní z prv­ní­ho Spideyho, nemá­me asi důvod fil­ma­řům nevě­řit. Samotný Sam Raimi si byl moc dob­ře vědom toho, že když divá­kům před­ho­dí pokra­čo­vá­ní liší­cí se od ori­gi­ná­lu pou­ze jiným pro­tiv­ní­kem, tak zřej­mě jen těž­ko zopa­ku­je úspěch z roku 2002, a pro­to se roz­ho­dl zamě­řit dru­hý díl více na pro­kres­le­ní jed­not­li­vých postav a co nej­věr­ně­ji vystih­nout změ­ny, kte­ré nasta­ly u ústřed­ních hrdi­nů za dobu dvou let.

A že to jsou změ­ny radi­kál­ní, o tom není žád­ných pochyb. Jen posuď­te sami: Peter Parker ztrá­cí sta­tus věč­ně našpr­ta­né­ho stu­den­ta a má vel­mi blíz­ko k vyha­zo­vu ze ško­ly, Mary Jane chce změ­nit způ­sob své­ho živo­ta, a pro­to se zasnu­bu­je se synem vyda­va­te­le bul­vár­ních novin Daily Bugle, Harry Osborn stá­le prah­ne po mstě za otco­vu smrt a záro­veň si poma­lu uvě­do­mu­je, že zdě­dil urči­té Goblinovy geny…

Jak lze z výše uve­de­né­ho vyčíst, máme se nač těšit, a když si k tomu při­poč­te­me „zapekli­té“ vzta­hy mezi tou­to tro­ji­cí (a neje­nom mezi ní), může­me oče­ká­vat jed­nu z nej­lé­pe pro­pra­co­va­ných komik­so­vých adap­ta­cí. Ambice sním­ku zaujmout po strán­ce pří­bě­ho­vé konec­kon­ců pod­tr­hu­jí jmé­na pode­psa­ná pod scé­ná­řem. Studio nijak nelel­ko­va­lo a s myš­len­kou pří­mé úmě­ry anga­žo­va­lo k fil­mu hned čty­ři scé­náris­ty, což je jev, kte­rý je i v Hollywoodu málo­kdy vída­ný. A kdo­pak si to zís­kal reži­sé­ro­vu důvě­ru při rea­li­za­ci dru­hé­ho Spideyho? Tak před­ně David Koepp, kte­rý napsal scé­nář pro prv­ní díl, dvo­ji­ce Alfred Gough a Miles Millar (kte­rá si Raimiho zís­ka­la akč­ní kome­dií Tenkrát na výcho­dě) a v nepo­sled­ní řadě Michael Chabon, vítěz Pulitzerovy ceny za nove­lu The Adventures of Kavalier and Clay, kte­rý jakož­to scé­náris­ta debu­to­val sním­kem Skvělí chla­pi.

Lepší zápo­rák

„Osobně si mys­lím, že máme i lep­ší­ho zápo­rá­ka. Octopus pod­le mě zkrát­ka na plát­ně vypa­dá líp. Tím nechci nijak sni­žo­vat William Dafoea, jeho Goblin byl bez chy­by, ale Octopus je lep­ší,“ říká na adre­su své­ho „pro­tiv­ní­ka“ Tobey Maguire. Ten, kdo měl tu mož­nost vidět ale­spoň trai­ler, mu jis­tě dá za prav­du.

Zelený Goblin jako tako­vý měl v jed­nič­ce dob­ré­ho před­sta­vi­te­le, nicmé­ně jeho kos­tým byl v něko­li­ka scé­nách hod­ně ome­zu­jí­cím fak­to­rem z hle­dis­ka pohy­bo­vé­ho. Právě v tomhle vidí svou výho­du Alfred Molina, herec cha­rak­te­ro­vě hlub­ších rolí a před­sta­vi­tel Dr. Octavia: „Willem Dafoe musel nosit mas­ku, já ne. Moje posta­va páchá zlo s odkry­tým hle­dím.“

Jestlipak se v sou­vis­los­ti s pokra­čo­vá­ním Spider-Mana spe­ku­lo­va­lo o něčem nej­ví­ce, pak to bylo obsa­ze­ní postu ústřed­ní­ho zápo­rá­ka. Raimi měl v této zále­ži­tos­ti jas­no a ve sna­ze posta­vit Peterovi do ces­ty něko­ho, ke komu by byl „cito­vě“ vázán, zvo­lil hrdi­nu, jenž na komik­so­vých strán­kách debu­to­val roku 1963. Což o to, že si vybral posta­vu, kte­rá v před­lo­ze jeho zámě­ru „osob­ní vaz­by“ plně odpo­ro­va­la, ve fil­mu lze všech­no změ­nit k obra­zu své­mu. Dr. Otto Octavius tak není v pokra­čo­vá­ní Spider-Mana jen lout­kou z povzdá­lí, ale posta­vou, kte­rá je Parkerovi hod­ně blíz­ká, podob­ně jako Green Goblin v prv­ním díle. Opomenutí jejich civil­ní zná­mos­ti by bylo z hle­dis­ka vta­že­ní do děje více než hloupým kro­kem vzad, a pro­to nebu­de­me ani ten­to­krát ušet­ře­ni vel­mi zají­ma­vých kon­fron­ta­cí jak na bojiš­ti, tak v mís­tech, kde se neřeč­ní pěst­mi, nýbrž slo­vy.

Přestože všich­ni, kte­ří se podí­le­li na natá­če­ní dru­hé­ho Spideyho, hod­no­tí Octopuse jako mno­hem lep­ší­ho zápo­rá­ka, těž­ko může­me pře­hléd­nout jeho úzkou spja­tost s posta­vou Green Goblina. Dr. Otto Octavius je podob­ným typem věd­ce, neřku­li tím stej­ným, pra­cu­je v týchž labo­ra­to­řích jako Norman Osoborn a k tomu vše­mu má i stej­nou záli­bu - vyna­lé­zá­ní dopo­sud nee­xis­tu­jí­cích vojen­ských sere­pe­ti­ček. Zatímco v jed­nič­ce se stal Harryho otec obě­tí léta­jí­cí­ho prk­na a zele­né­ho brně­ní (ale hlav­ně pod­lehl své roz­pol­ce­nos­ti), ve dvoj­ce si Octavius, dří­ve nor­mál­ní občan měs­ta ame­ric­ké­ho, vypěs­tu­je závis­lost v noše­ní čtyř­líst­ku mecha­nic­kých cha­pa­del.

Když si Willem Dafoe popr­vé navlé­kl kos­tým Green Goblina, neu­nik­ly svě­tu stíž­nos­ti na adre­su jeho malé při­způ­so­bi­vos­ti lid­ské­mu tělu. Alfred Molina byl toho­to pro­blé­mu omi­lost­něn a fil­ma­ři jej nenu­ti­li navléct se do žád­né­ho odleh­če­né­ho brně­ní. Možná i pro­to, aby si i on užil své malé stras­ti na ces­tě za hono­rá­řem, mu tri­ka­ři uštědři­li ránu ze zce­la jiné­ho soud­ku. Po natá­če­ní si tak Molina sice nestě­žo­val na žád­nou mas­ku a robo­tic­ký kos­tým, ale na boles­ti zad. A přes­to­že se tvůr­ci z dílen sna­ži­li, seč moh­li, imi­ta­ce mecha­nic­kých paží, ovlá­da­ných zhru­ba pat­nác­ti tech­ni­ky, snes­la na Molinova bed­ra tíhu v podo­bě čty­ři­ce­ti kilo­gra­mů.

Lepší hono­rář pro Tobeyho

Je zvlášt­ní, jaký kus ces­ty uči­nil Tobey Maguire od prv­ní­ho dílu. Zatímco v před­pro­duk­ci dva roky staré­ho Spider-Mana bylo jeho jmé­no neu­stá­le zavr­ho­vá­no a jedi­ný, kdo o něj jevil zájem, byl samot­ný Raimi, při rea­li­za­ci dvoj­ky se kar­ta obrá­ti­la. Už to nebyl Maguire, kdo musel stu­dio pře­svěd­čo­vat „podo­mác­ku“ nato­če­nou scén­kou s Elizabeth Dushkuovou, ale nyní padla řada na sku­pin­ku nej­vý­še posta­ve­ných zaměst­nan­ců z fil­mo­vé spo­leč­nos­ti Sony.

Jaké to je, když si člo­věk dik­tu­je své tem­po, o tom se Maguire pře­svěd­čil ješ­tě před plá­no­va­ným datem natá­če­ní. Nejprve zbrz­dil plá­ny stu­dia zpož­dě­ným dokon­če­ním dosti­ho­vé­ho dra­ma­tu Seabiscuit a poté uštědřil celé­mu štá­bu dal­ší ránu, kte­rou nemohl oče­ká­vat ani ten nej­skep­tič­těj­ší pesi­mis­ta. Když vám před­sta­vi­tel ústřed­ní role a jed­na z nej­vět­ších hvězd celé­ho fil­mu sdě­lí něko­lik měsí­ců před začát­kem natá­če­ní, že se na roli fyzic­ky necí­tí, když se ozvou prud­ké boles­ti zad záslu­hou vyhřez­lé plo­tén­ky, jen málo­kdo si doká­že před­sta­vit, jaký stres tím způ­so­bí reži­sé­ro­vi, pro­du­cen­tům a jiným…

Tobeyho pro­blémy se zády a nepří­z­ni­vé lékař­ské pro­gnó­zy při­nu­ti­ly stu­dio k hle­dá­ní plno­hod­not­né náhra­dy. Netrvalo dlou­ho a o něko­lik dní poz­dě­ji už bylo zná­mé jmé­no Maguirova nástup­ce. Tím se stal Jake Gyllenhaal, pří­tel Kirsten Dunstové.

Ve chví­li, kdy se svět dozvě­děl o tom­to radi­kál­ním zása­hu, vypuklo mezi vše­mi fan­dy a fanyn­ka­mi fil­mo­vé­ho Pavouka hoto­vé šílen­ství. Výtky ze všech stran, dáva­jí­cí důraz­ně naje­vo svou nespo­ko­je­nost s pře­ob­sa­ze­ním, se sice dlou­ho míje­ly svým účin­kem, ale nako­nec si TI, kte­ří zapl­ňu­jí kasy kin a činí holly­wo­od­ské bož­stvo šťast­ným, pře­ci jen vydu­pa­li své. A k tomu sta­či­lo málo - jed­na Maguirova schůz­ka s pro­du­cen­ty a jed­na kom­pro­mis­ní domlu­va uči­ně­ná na přá­ní Tobeyho dok­to­rů.

Maguire tak sice dosá­hl své­ho, ale to roz­hod­ně nezna­me­na­lo, že by byl za těch 17 mili­o­nů dola­rů ušet­řen tvr­dé pří­pra­vy na roli. Podobně jako před dvě­ma lety, i ten­to­krát se Tobey na dlou­hé dny zabyd­lel v posi­lov­ně. Přeci jen jeho tělo ztra­ti­lo během natá­če­ní Seabiscuitu potřeb­né pro­por­ce a jin­de zase nabra­lo nepo­třeb­né. „Cvičil jsem pod dohle­dem osob­ní­ho tre­né­ra, jedl jsem jenom to, co mi naser­ví­ro­val die­te­tik, a měl jsem k ruce instruk­to­ry bojo­vých umě­ní, jógy a gym­nasti­ky. Cvičil jsem šest dní v týd­nu, tři až čty­ři hodi­ny den­ně,“ říká s úsmě­vem před­sta­vi­tel pavou­čí­ho muže v roz­ho­vo­ru pro fil­mo­vý měsíč­ník Premiere.

Lepší roz­po­čet

Přestože tvůr­ci jako jeden muž svor­ně tvr­dí, že dru­hý Spider-Man není akč­něj­ší, ani vel­ko­le­pěj­ší než jeho star­ší brat­ří­ček, divák zna­lý věci se musí sám sebe ptát: KAM se tedy podě­lo těch nad­by­teč­ných šede­sát mili­o­nů dola­rů?

Světlo do této pro­ble­ma­ti­ky vná­ší samot­ný Raimi: „Film jako tako­vý není kla­sic­kým pokra­čo­vá­ním, kte­ré se sna­ží zastřít vypr­cha­lé kouz­lo záplet­ky znač­ným množ­ství akč­ních scén, ale kte­ré se pokou­ší vybrou­sit k doko­na­los­ti to, co bylo mís­ty hra­na­té v prv­ním díle.“ Podobně se k této otáz­ce sta­ví i Maguire: „Akční scé­ny jsou lep­ší a tri­ky pro­pra­co­va­něj­ší…“

Výše zmí­ně­né se vel­mi pěk­ně čte zejmé­na v pří­pa­dě tri­ků. Když totiž Peter Parker ská­kal v jed­nič­ce z jed­no­ho „bará­ku“ na dru­hý a obje­vo­val při­tom své nově naby­té super­schop­nos­ti, zřej­mě jsem nebyl sám, kdo si v tu chví­li vzpo­mněl na trha­vou (ale kdy­si famóz­ní) Zemanovu Cestu do pra­vě­ku. Místy zřej­má laci­nost spe­ci­ál­ních efek­tů byla jed­nou z mála čer­ných skvrn na jinak bez­chyb­ném zpra­co­vá­ní kul­tov­ní­ho komik­su, jak se ale zdá, dvoj­ka dá na podob­né „nedo­va­ře­nos­ti“ rych­lé zapo­me­nout. Hold… dvou­setmi­li­o­no­vý roz­po­čet (jiné zdro­je uvá­dí až 210 mil.) nej­draž­ší­ho fil­mu všech dob se musí někde pro­je­vit, a když už ne v navý­še­ném množ­ství akč­ních scén, tak ale­spoň ve zlep­še­ní jejich kva­li­ty.

Lepší dvoj­ka než jed­nič­ka

Může se to zdát jak­ko­li nepo­cho­pi­tel­né, ale dru­hý Spider-Man má nakro­če­no k tomu, aby poko­řil stín své­ho před­chůd­ce. A věř­te, nejde o žád­né opti­mis­tic­ké řeč­ně­ní do vět­ru - pod­le prv­ních ohla­sů se může­me údaj­ně těšit na mno­hem lep­ší film, než jakým byla jed­nič­ka, při­čemž prů­měr­né deva­de­sá­ti­pro­cent­ní hod­no­ce­ní hovo­ří samo za sebe…

Inu… už aby bylo 22. čer­ven­ce! 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #2124: Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdor8. června 2020 #2124: Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdor Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdorVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 7 až 12 série "Marvel Knights: Spider-Man" v nakladatelství […] Posted in Recenze komiksů
  • Od nápadu k podnikatelskému plánu26. listopadu 2017 Od nápadu k podnikatelskému plánu Máte skvělý nápad, jste přesvědčení, že by vám mohl vydělat peníze a uvažujete o tom, že začnete podnikat? Nebo jste zkušení podnikatelé a chcete svůj byznys dále rozvíjet?  Nebo o […] Posted in Recenze knih
  • Čajová směs na nespavost19. října 2010 Čajová směs na nespavost Na čajovou směs na nespavost budeme potřebovat tyto bylinky: 5 g kozlíkového kořene 15 g chmelových šistic 10 g třezalky 25 g levandulového květu 50 g prvosenkového květu Všechny bylinky […] Posted in Domácí rady
  • Praha v proměnách času2. února 2024 Praha v proměnách času Autor Petr Sojka věnoval svou čtvrtou knihu místům, které již v Praze nenajdeme a lidem, které nepotkáme. Stejně jako předchozí publikace oživuje autor příběhy, které jako redaktor […] Posted in Recenze knih
  • Infected (2013)22. května 2017 Infected (2013) Michael Madsen a William Forsythe si chtěli udělat hezký víkend se svými rodinami a přáteli. Jenže vypukne další nákaza, která promění lidi, ale i zvířata v krvelačné […] Posted in Horory
  • Cesta draka / Drak přichází24. února 2005 Cesta draka / Drak přichází Tang Lung (Bruce Lee) jede z Hong Kongu do Říma, kde má ochránit restauraci jedné krásné dámy před místní mafií, která chce restauraci převzít. Nejprve se mu to daří, pak mafie přitvrdí a […] Posted in Filmové recenze
  • Hugh Grant v romantické komedii Hudbu složil, slova napsal: Návrat vyhaslého idolu k hledání hitu28. března 2024 Hugh Grant v romantické komedii Hudbu složil, slova napsal: Návrat vyhaslého idolu k hledání hitu On je vyhaslá popová hvězda osmdesátých let a musí nutně napsat hit. Ona mu zalévá květiny a náhodou má básnické střevo. Může z toho být láska? Pokud jste už v životě viděli alespoň jednu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brazil13. prosince 2003 Brazil Kina jsou zahlcena sci-fi příběhy o Borzích, Mormonech, a dalších mimozemských bytostech. Futuristických vizích hi-tech společnosti jakožto správců galaxií a alternativních realit. Zcela […] Posted in Filmové recenze
  • Insidious (2010)6. února 2014 Insidious (2010) Když vaše duše opustí tělesnou schránku, není nikdy jisté, že se místo ní nevrátí něco z jiného „světa“… Manželé Lambertovi se společně se svými třemi […] Posted in Horory
  • A co teď?12. dubna 2019 A co teď? Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45741 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71507 KB. | 24.06.2024 - 01:41:08