Kritiky.cz > Recenze knih > Robert Galbraith: Ve službách zla

Robert Galbraith: Ve službách zla

VeSluzbachZla
VeSluzbachZla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nezapomenutelná dvo­ji­ce detek­tiv Cormoran Strike spo­leč­ně s asi­s­tent­kou Robin již potře­tí! Ve služ­bách zla je název, kte­rý tuto kni­hu vysti­hu­je doko­na­le. Robin totiž jed­no­ho dne dora­zí balí­ček a neskrý­vá se v něm jiné pře­kva­pe­ní než usek­nu­tá noha! Kdo může být tak kru­tý? Ale Strike má ze své boha­té minu­los­ti čty­ři tipy na pode­zře­lé a tak nevá­há ani chví­li a pouš­tí se do vyšet­řo­vá­ní. Zavražděné ženy s uříz­nu­tý­mi část­mi těla při­bý­va­jí a nebez­pe­čí vzrůs­tá. Do toho se Robin zane­dlou­ho vdá­vá a Strike má novou pří­tel­ky­ni. Jak tohle všech­no vyře­ší?

Vždycky, když se mi do rukou dosta­ne pořád­ná bichle, tak se zalek­nu. Ve služ­bách zla tomu neby­lo výjim­kou. Přestože vím, jak je autor­ka J. K. Rowlingová skvě­lou spi­so­va­tel­kou, tak se obá­vám nud­ných, dlou­hých a zby­teč­ných pasá­ží. Jak ráda bych napsa­la, že se tato kni­ha čte sama, že jsem se obá­va­la zby­teč­ně. Ale ouha! Bohužel se mé noč­ní múry sta­ly sku­teč­nos­tí a já se oprav­du mís­ty nudi­la a měla ten­den­ci kni­hu odlo­žit.

Největším (a mož­ná i jedi­ným, ale zato obrov­ským) mínu­sem je dél­ka kni­hy. Text do nece­lých šes­ti set stran bohu­žel Rowlingová neroz­vrh­la nej­lé­pe a já jsem si pří­běh uží­va­la až v jeho kon­ci. Když to tak spo­čí­tám, tak s kli­dem mohu tvr­dit, že zby­teč­ných je mini­mál­ně dvě stě stran. Nápad, vyprá­vě­ní, myš­len­ka, rozuz­le­ní – to má Rowlingová úžas­ně pro­myš­le­né do detai­lů. Ale při­jde mi, že si moc nedo­ká­za­la uspo­řá­dat udá­los­ti v kni­ze a nevě­dě­la, na co se více zamě­řit. A tak ská­ka­la od sou­kro­mých vzta­hů Robin a Strikea k tem­ným zvrh­los­tem přes ero­tic­ké klu­by až po krá­lov­skou svat­bu. Ale na dru­hou stra­nu je v této kni­ze smě­si­ce vše­ho, tak­že jsem si jis­tá, že se kaž­dé­mu něco zalí­bí. Ovšem musím podotknout, že mi ješ­tě vadi­lo obrov­ské množ­ství postav, kte­ré Rowlingová v kni­ze zvtár­ni­la. Samí pode­zře­lí, jejich zná­mí, Robinina rodi­na, poli­cej­ní důstoj­ní­ci, Strikeovo kama­rá­di… Je jas­né, že se v tom člo­věk hned ztra­tí. Nevím proč, ale Rowlingová zatím v kaž­dé detek­tiv­ce toto své pra­vi­dlo dodr­žu­je, přes­to­že nám čte­ná­řům tak zne­snad­ňu­je čte­ní. Výsledek byl logic­ky tako­vý, že jsem nevě­dě­la, kdo je kdo a někdy jsem se muse­la zasta­vit ve čte­ní, pro­mys­let, o koho se vlast­ně jed­ná a až potom jsem moh­la číst dál.

Ale abych jen nekri­ti­zo­va­la – záplet­ka a tem­né a zastra­šu­jí­cí téma bylo doko­na­lé! Doslova, jak název napo­ví­dá, si Rowlingová zahrá­va­la se zlem a děsi­vý­mi myš­len­ka­mi. Ona umí vyprá­vět oprav­du výbor­ně a se zlem roz­hod­ně nešet­ři­la, tak­že to dopadlo čas­to tak, že jsem se bála – jak o to, abych kni­hu vůbec zvlád­la dočíst a záro­veň mně pří­běh usvěd­čil v tom, čeho jsou lidé schop­ní. Je to smut­né, ale mys­lím si, že podob­né ohav­nos­ti už urči­tě někdo napáchal…

Robin se Strikem jsou už neroz­luč­nou dvoj­kou, díky kte­ré jsem u pří­bě­hu ráda vydr­že­la. V tom­to pří­bě­hu byl kla­den vel­ký důraz prá­vě na vztah mezi detek­ti­vem a asi­s­tent­kou, na jejich souzně­ní či hád­ky. Ačkoliv je kni­ha vět­ši­nou tem­ná a nevy­zpy­ta­tel­ná, tak jsem se díky této dvoj­ce čas­to vále­la smí­chy nad jejich tra­pa­sy, haš­te­ře­ním a doha­do­vá­ním. Ale záro­veň to byly běž­né udá­los­ti z nor­mál­ní­ho živo­ta a o to mě to víc bavi­lo. Za to palec naho­ru, koneč­ně jsem pocho­pi­la Strikovo chyt­ré myš­le­ní a Robininu urput­nou odhod­la­nost.

Závěr byl neče­ka­ný a jsem si jis­tá, že na pacha­te­le nikdo nepři­jde. Háček je totiž v tako­vé titěr­né malič­kos­ti, že by ji málem opo­me­nul i samot­ný Strike. A to už je co říct!

Ještě bych chtě­la pochvá­lit, jak Rowlingová doká­že nevi­di­tel­ně do pří­bě­hu zapo­jit pře­hléd­nu­tel­né důka­zy a před­mě­ty, kte­ré jsou ve sku­teč­nos­ti tak důle­ži­té. Tohle má zmák­nu­té na jed­nič­ku a o tom to její kouz­lo a spi­so­va­tel­ské umě­ní vlast­ně je – ona si pro­mys­lí malič­kos­ti, nedů­le­ži­té udá­los­ti a spo­jí to tak, že z toho vznik­ne úžas­né dílo, kte­ré má smy­sl a hloub­ku.

Kdybych své hod­no­ce­ní měla shr­nout do pár vět… Ve služ­bách zla je zatím nej­tem­něj­ší pří­pad, kte­rý sahá do lid­ských sla­bin, obav a posed­los­tí. Nechutné prak­ti­ky, při kte­rých jsem kři­vi­la obli­čej a stě­ží zvlád­la číst dál, kni­hu děla­jí zají­ma­vou, děsi­vou a kom­pen­zu­jí čti­vost spo­leč­ně s pro mě nud­ným zdrá­há­ním a nata­ho­vá­ním zby­teč­nos­tí. Strike s Robin jsou čím dál tím lep­ší a tak pokud se vám líbi­ly před­cho­zí detek­tiv­ky, urči­tě nebu­de­te zkla­má­ni. Pokud ale nemá­te rádi dras­tic­ké a nespra­ved­li­vé zachá­ze­ní s lid­mi, krev a občas bohu­žel i zdlou­ha­vé vyprá­vě­ní, kte­ré nako­nec k niče­mu neve­de, tak bych se radě­ji do kni­hy nepouš­tě­la.


 • Autor:Robert Galbraith (pseu­do­nym J. K. Rowlingové)
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní:02.05.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Robert Galbraith: Hedvábník9. června 2016 Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká že je zápletka tentokrát? Podivínský spisovatel Owen Quine se ztratí, a tak si jeho žena najme soukromého […] Posted in Recenze knih
 • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […] Posted in Recenze knih
 • BOX Bradavická knihovna9. prosince 2022 BOX Bradavická knihovna Úžasný box "Bradavická knihovna", které vydalo Nakladatelství  Albatros, by neměla chybět v žádné knihovničce knihomola či fanouška kouzelných příběhů ze světa Harryho Pottera.  Tento […] Posted in Recenze knih
 • Harry Potter a Fénixův řád20. března 2018 Harry Potter a Fénixův řád Harry Potter se opět nenudí. Poté, co se v Kvikálkově objeví Mozkomoři je Harry předvolán k disciplinárnímu řízení na Ministerstvu kouzel za porušení zákazu čar a kouzel nezletilých […] Posted in Recenze knih
 • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […] Posted in Recenze knih
 • V zajetí démonů15. prosince 2023 V zajetí démonů James Wan a jeho prokletý dům provětrá slabší žaludky lépe, než lecjaké projímadlo… Roku 1971 koupí Perronovi farmářskou usedlost od banky za své celoživotní […] Posted in Retro filmové recenze
 • Tunnel, The (2011)25. dubna 2014 Tunnel, The (2011) Co se skrývá v tunelech pod Sydney? Austrálie se potýká s největším úbytkem pitné vody ve své historii a proto se politici rozhodnou využít staré tunely pod Sydney k […] Posted in Horory
 • Žena v černém | The Woman in Black [60%]14. března 2012 Žena v černém | The Woman in Black [60%] Žena v černém http://www.csfd.cz/film/282928-zena-v-cernem/ http://www.imdb.com/title/tt1596365/   Woman in Black, The   Žena v čiernom Mládeži nevhodný do 12 […] Posted in Filmové recenze
 • Život Briana9. března 2022 Život Briana A vracíme se k seriálu Monty Python. Kdybych měl vybrat film, který mírně vyčnívá nad všemi jejich díly, byl by to asi Brian. Je svým způsobem geniální. Vrátit se do Judeje roku 33 po […] Posted in Retro filmové recenze
 • Breach (2020)8. července 2023 Breach (2020) Bruce Willis a Cody Kearsley budou muset bojovat na vesmírné lodi se smrtícím parazitem, který je zhoubou pro celé lidstvo…Zemi postihne nezastavitelná morová nákaza a lidstvo je na […] Posted in Horory

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41953 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72299 KB. | 22.05.2024 - 03:23:03