Kritiky.cz > Recenze knih > Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy

Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy

venkovske sidlo 1 dil
venkovske sidlo 1 dil
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh z váleč­né doby? Zajímají vás rodin­né ságy? Úvodní díl tri­lo­gie Venkovské síd­lo s názvem Zlaté časy vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi. Tak se pusť­te do čte­ní. 

Sedmdesátiletá Franciska se po pádu Berlínské zdi vra­cí do své­ho rod­né­ho pan­ství Dranitz ve východ­ním Německu, ve kte­rém před 1. svě­to­vou vál­kou i během ní žili. Za 2. svě­to­vé vál­ky jim bylo ode­brá­no a celá jejich rodi­na při­šla o svůj maje­tek a byla vyhná­na. Přišla o své dva bra­t­ry, otce i mat­ku. Vzpomínky na život na jejich pan­ství, na prv­ní vel­kou lás­ku Waltra Iversena, kte­ré­ho mu vza­la vál­ka. Společně se svou vnuč­kou Jenny, kte­rá poro­dí na pan­ství neman­žel­skou dce­ru dáva­jí zpět zni­če­né­mu Dranitzu to krás­né, co mu chy­bě­lo a co Němci vydran­co­va­li. Jedná se o těž­kou dobu, ale Franciska spo­leč­ně s Jenny i Mínou, jejich slu­žeb­nou, kte­rá při ní vždyc­ky stá­la, se dozví­dá, že Walter pře­ci jen za vál­ky neze­mřel. Jak to vlast­ně skon­čí? Unese Franciska tíhu své­ho osu­du? Jakou roli hrá­la v jejich vzta­hu její sest­ra Elfriede?

Rodinné ságy pat­ří mezi oblí­be­né čte­ní. Mě tato sága veli­ce zau­ja­la. Autorka má za sebou již úspěš­nou tri­lo­gii Panský dům, kte­rý jsem netr­pě­li­vě sle­do­va­la, až vyjde. Ne jinak tomu bude i u novin­ky Anne Jacobsové s tri­lo­gií Venkovské síd­lo.

Velice těž­ká váleč­ná i pová­leč­ná doba v sobě nese dost suro­vé­ho čte­ní, při kte­rém vám půjde mráz po zádech. Autorka tyto čás­ti líčí oprav­du bez ser­vít­ků. Dříve jsem romá­ny z dob 1. a 2. svě­to­vé vál­ky nevy­hle­dá­va­la. Postupem času, asi i věkem si k nim nachá­zím ces­tu. Tento román ve mě zane­chal oprav­du hlu­bo­ký dojem a už se moc těším na dal­ší část, kte­rá vyjde. Velice sil­ný pří­běh, kte­rý ve mě bude oprav­du hod­ně dlou­ho dozní­vat.

Autorka veli­ce dob­ře popi­su­je děj kni­hy. Jazyk je sro­zu­mi­tel­ný a veli­ce pří­jem­ný na čte­ní. Dějové linie se pro­lí­na­jí. Příběh stří­da­vě vyprá­ví něko­lik osud, kte­ré se nachá­zí v růz­ném čase. V roce 1939 až 1946 a dále v roce 1990 až 1991.

Román jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Dechberoucí čás­ti romá­nu vás stří­da­vě pře­ne­sou do minu­los­ti a hned do roku 1990. Zpočátku jsem měla pro­blém se začít, jeli­kož dějo­vé linie se rych­le stří­da­ly, i vypra­vě­či. Rychle jsem se ale dosta­la do děje, jeli­kož autor­ka veli­ce podrob­ně popi­so­va­la emo­ce kaž­dé posta­vy a ihned se vám vry­ly pod kůži. Román bych dopo­ru­či­la oprav­du všem, abychom si uvě­do­mi­li, v jaké žije­me době, co nám při­ná­ší za nesko­na­lý bla­hobyt a co vlast­ně pro­to tomu zna­me­na­la vál­ka. Tolik boles­ti, bez­na­dě­je, útrap a stra­chu, kte­rou muse­li všich­ni pro­ží­vat.

Velké pozi­ti­vum toho­to romá­nu spat­řu­ji v tom, že autor­ka část děje vyprá­ví způ­so­bem psa­né­ho dení­ku  Elfriede baro­ne­sy von Dranitz - sest­ry Francisky. Text je roz­čle­něn pod­le data a má jiný typ písma, než dal­ší část kni­hy.

Na titul­ní strán­ce kni­hy je opět dív­ka, kte­rá jde k roz­sáh­lé­mu pan­ství a nese kyti­ci z luč­ních kvě­tin. Působí na mě pří­jem­ný­mi poci­ty.

Autor: Anne Jacobsová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 342

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3775-5

Anne Jacobsová – uchvá­ti­la čte­ná­ře už svou tří­díl­nou rodin­nou ságou Panský dům, v níž vyprá­ví pří­běh jed­né boha­té němec­ké rodi­ny před 1. svě­to­vou vál­kou, během ní a v pová­leč­ných letech 1923 - 25, kte­rá se sta­la abso­lut­ním best­se­le­rem nejen u nás, ale i v mno­ha dal­ších zemích. Ve své nové tri­lo­gii Venkovské síd­lo autor­ka líčí osud jed­no­ho sta­ro­by­lé­ho pan­ské­ho síd­la a při­lehlé­ho stat­ku v seve­ro­vý­chod­ním Německu a při­bli­žu­je nám život­ní pří­běhy jeho oby­va­tel v těž­kých dobách 2. svě­to­vé vál­ky a po ní, až do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí.

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58846 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71807 KB. | 29.02.2024 - 06:43:05