Kritiky.cz > Recenze knih > DÍVKA BEZE JMÉNA

DÍVKA BEZE JMÉNA

DBJ
DBJ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dívka beze jmé­na je dal­ším pří­pa­dem ambi­ci­óz­ní poli­cist­ky Josei Quinnové, s kte­rou jsme se již dří­ve moh­li sezná­mit v prv­ním díle této série s názvem „Mizející dív­ky“, od celo­svě­to­vě uzná­va­né autor­ky detek­ti­vek Lisy Reganové.

Příběh „Dívka beze jmé­na“ se ode­hrá­vá v malém měs­teč­ku Denton mají­cí­ho roz­lo­hu při­bliž­ně 65 km², při­čemž mno­ho kilo­me­t­rů zabí­ra­jí nezkro­ce­né hory cen­t­rál­ní Pensylvánie, kde jsou širo­ko dale­ko jen kli­ka­té úzké sil­ni­ce, hus­té lesy a ven­kov­ské domy.

Hlavní hrdin­kou je sym­pa­tic­ká poli­cist­ka Josie Quinnová, tak tro­chu uma­nu­tá a tvr­do­hla­vá žena, kte­rá žije doslo­va svo­jí pra­cí. Když se do něče­ho pus­tí, nepo­le­ví do doby, dokud pří­pad sku­teč­ně nevy­ře­ší. Je to žena, kte­rá se niko­ho a niče­ho neza­lek­ne. Nemá strach ani z vel­mi vliv­ných a boha­tých lidí vyhro­žu­jí­cích ji sesa­ze­ním z funk­ce vedou­cí vyšet­řo­va­cí­ho tea­mu.

K ruce má své­ho dlou­ho­le­té­ho kole­gu, detek­ti­va Noaha Fraley a žen­skou posi­lu jmé­nem Gretchen. Gretchen Palme momen­tál­ně táh­ne na čty­ři­cet a před pří­cho­dem do Dentonu zastá­va­la pozi­ci detek­ti­va ve Philadelphii. Je ostří­le­ná, raci­o­nál­ní a pro oddě­le­ní před­sta­vu­je sku­teč­ný pří­nos v podo­bě dohle­dá­vá­ní stě­žej­ních infor­ma­cí k pří­pa­du. Všichni tři tvo­ří dob­ře sehra­ný team, jež se navzá­jem skvě­le dopl­ňu­je a kry­je záda.

Děj začí­ná v oka­mži­ku, kdy je Josie Quinnová při­vo­lá­na k pří­pa­du bru­tál­ně napa­de­né žer­ny, kte­rá sice není mrt­vá, ale pořád­ně zbi­tá a  v nemoc­ni­ci ze všech sil boju­je o život. Josie zjiš­ťu­je, že napa­de­nou obě­tí je striptér­ka Misty, milen­ka její­ho býva­lé­ho zesnu­lé­ho man­že­la Raye.

Zdá se, že nic už nemů­že být hor­ší...., ale­spoň do doby, než ve ved­lej­ší míst­nos­ti je obje­ve­na prázd­ná postýl­ka, nachys­ta­ný dět­ský pokoj a sto­py po vel­kém množ­ství krve...Indicie uka­zu­jí na to, že Misty stih­la před napa­de­ním poro­dit zdra­vé dítě. Kam ale novo­ro­ze­ně zmi­ze­lo? Kdo je odne­sl a hlav­ně proč?

Na mís­tě činu bohu­žel chy­bí sto­py, kte­ré by jim pomoh­li zmi­ze­ní novo­ro­zen­ce objas­nit a ale­spoň malin­ko nasmě­ro­vat na mís­ta, kde by jej moh­li pří­pad­ně hle­dat. Po dítě­ti jako by se úpl­ně sleh­la zem. Začíná doslo­va závod s časem o záchra­nu malé­ho dítě­te. Podaří se vyšet­řo­va­cí­mu týmu dítě najít a zachrá­nit?

Do celé­ho pří­pa­du však vstu­pu­je mla­dá nezná­má žena, jež je nale­ze­na v zakr­vá­ce­ném domě Josiinina snou­ben­ce Luka, co se také pohřešu­je. Mladá žena je vydě­še­ná k smr­ti, evi­dent­ně se něče­ho bojí, ale vyšet­řo­va­te­lům stá­le doko­la tvr­dí, že neví, kdo je a jak se v domě ocit­la.

Zdá se, že trpí dočas­nou ztrá­tou pamě­ti. Josie ji však vůbec nevě­ří. Kdo je ta záhad­ná žena? A proč spa­la v Lukově poste­li a měla na sobě jeho trič­ko? Trpí žena sku­teč­nou ztrá­tou pamě­ti ane­bo ji jen před­stí­rá, aby skry­la svo­jí vlast­ní identi­tu?

Je zřej­mé, že tyto dva záhad­né pří­pa­dy spo­lu něja­kým způ­so­bem sou­vi­sí, a je prá­vě na Josii a jejím tea­mu, aby vše objas­ni­la a uved­la na pra­vou míru.

Ač se na jed­nu stra­nu může zdát, že si dív­ka sku­teč­ně nic nepa­ma­tu­je, nezná svo­je vlast­ní jmé­no ani minu­lost, může zdá­ní kla­mat. V hlou­bi duše Josie spo­lu s Noahem tuší, že tady něco doslo­va nehra­je.... a počet mrtvých, nezná­mých stá­le neza­dr­ži­tel­ně při­bý­vá....

Podaří se vyšet­řo­va­cí­mu tea­mu najít nelí­tost­né­ho a bez­cit­né­ho vra­ha? Povede se jim najít a zachrá­nit malé dítě ane­bo radě­ji dají v sáz­ku jeho život, aby tak zachrá­ni­li spous­tu jiných? Vyřeší pří­pad včas, aniž by byl zma­řen dal­ší lid­ský život? Shledá se ješ­tě Josie se svým une­se­ným snou­ben­cem Lukem a malé dítě se svou mat­kou?

S „Dívkou beze jmé­na“ se doslo­va pono­ří­te do spo­leč­né­ho vyšet­řo­vá­ní zlo­či­nu, a sta­ne­te se tichým pozo­ro­va­te­lem, a krok za kro­kem se bude­te sna­žit při­jít na sku­teč­nou totož­nost nelí­tost­né­ho vra­ha. Postup vyšet­řo­va­cích metod a postup­né sklá­dá­ní důle­ži­tých indi­cií mají vel­mi zásad­ní vliv na děj pří­bě­hu, a když už se zdá, že jste mu na sto­pě, hned vás autor­ka z toho­to omy­lu vyve­de a odklo­ní na jinou sto­pu pří­pa­du.

V kni­ze je vel­ké množ­ství ved­lej­ších postav, hlav­ně nezná­mých mrtvých, jejichž iden­ti­ta je postup­ně odkrý­vá­na. Mě osob­ně se líbi­ly mezi někte­ré kapi­to­ly vlo­že­né útrž­ky ze zpra­vo­daj­ské­ho kaná­lu o „náhod­ných“ úmr­tích mla­dých lidí napříč celou Amerikou. Nic neří­ka­jí­cí útrž­ky mají zásad­ní rozuz­le­ní v závě­ru kni­hy a vy si pak bude­te doslo­va říkat, jak vše do sebe krás­ně zapa­dá.... Doporučuji pro­to tyto úryv­ky nevy­ne­chá­vat, a také číst.

Dívka beze jmé­na je vel­mi napí­na­vé čte­ní, a jen tak lehce se od něj neod­trh­ne­te. Možná bych já osob­ně ubra­la na obrov­ském množ­ství nale­ze­ných mrt­vol, jejichž pří­či­ny úmr­tí  byly občas pře­hna­ně pře­krou­ce­né a vykon­stru­o­va­né, ale jinak autor­ka odved­la pre­ciz­ní prá­ci a kni­ha při­ná­ší sku­teč­ný čte­nář­ský pro­ži­tek.

DÍVKA BEZE JMÉNA

Napsala: Lisa Regan

Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Cosmopolis

Praha 2021

Počet stran: 377

ISBN: 978-80-271-2445-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01895 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71871 KB. | 29.02.2024 - 23:21:51