Kritiky.cz > Recenze knih > MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu

MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu

364134749 10222307351784785 2583295745013534904 n
364134749 10222307351784785 2583295745013534904 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete-li řeše­ní háda­nek a odkrý­vá­ní tem­ných pravd, kde autor­kou před­klá­da­né indi­cie tak tro­chu zkres­lu­jí a odvá­dě­jí pozor­nost od hlav­ní­ho pode­zře­lé­ho, urči­tě si nenech­te ujít hvězd­ný debut Haeley Scrivenorové „Město špí­ny“.

Detektivní pří­běh se ode­hrá­vá v jed­nom malém a odlehlém měs­teč­ku v Austrálii, kde všich­ni oby­va­te­lé mají svá tem­ná tajem­ství... Každý z nich má pod neh­ty něja­kou tu špí­nu, co se sna­ží smýt a před svý­mi pozor­ný­mi sou­se­dy skrýt, ale ne vždy se jim to poda­ří....

Naše hlav­ní dějo­vá lin­ka se začí­ná odví­jet v oka­mži­ku, kdy na ces­tě ze ško­ly zmi­zí dva­nác­ti­le­tá dív­ka jmé­nem Esther a začne se pohře­šo­vat.

Vyšetřování se ují­má mla­dý detek­tiv ser­žant­ka Sarah Michaelsová, kte­rá si s sebou rov­něž při­vá­ží své vlast­ní démo­ny, s nimiž se v závě­ru kni­hy bude muset sama vypo­řá­dat.

Prostřednictvím strá­nek máme mož­nost tiše sle­do­vat, jak se z celou situ­a­cí tj. zmi­ze­ní nác­ti­le­té dív­ky, sna­ží vyrov­nat nejen celé měs­to, ale i její dva nej­bliž­ší přá­te­lé Ronnie a Lewis.

Ronnie, coby nej­lep­ší kama­rád­ka Esther, se usi­lov­ně chy­tá všech mož­ných stop a vodí­tek, navště­vu­je jejich oblí­be­ná mís­ta, a pev­ně věří tomu, že svou kama­rád­ku sku­teč­ně najde a při­ve­de zpět domů. Bude mít oprav­du štěs­tí a shle­dá se s ní?  Nebo ztrá­tou nej­lep­ší kama­rád­ky nadob­ro skon­čí její bez­sta­rost­né dět­ství?

V jed­nom oka­mži­ku se zdá, že by jejich spo­lu­žák Lewis mohl při­nést nové svět­lo ve vyšet­řo­vá­ní, neboť v ten den, kdy Esther zmi­ze­la, jí údaj­ně viděl u poto­ka s něja­kým cizím mužem. Proč však Lewis otá­lí podě­lit se s tou­to infor­ma­cí poli­cii? Najde nako­nec odva­hu a svě­ří se?

Při čte­ní samot­né kni­hy na vás vel­mi dolé­há jakési vědo­mí a tíha toho, co zna­me­ná žít v malém měs­tě, neboť všich­ni tu k sobě mají hod­ně blíz­ko, všich­ni se až moc dob­ře zna­jí. A prá­vě v oka­mži­ku, když se ve měs­tě něco sta­ne, lidi to buď spo­jí nebo roz­dě­lí. I v této kni­ze to není jinak.

Někteří z oby­va­tel si udr­žu­jí odstup díky své tem­né strán­ce, jiní se nao­pak sna­ží pomo­ci a podr­žet v těž­ké chví­li a být tu pro ty ostat­ní sil­nou opo­rou.

Autorka oko­ře­ni­la jed­not­li­vé kapi­to­ly pro­lo­že­ním zvlášt­ních kapi­tol s názvem „MY“, jež vyprá­ví míst­ní děti: „Už jako děti jsme zača­ly chá­pat, že mezi tím, co lidi poví­da­jí, a tím, co si mys­lí a děla­jí, leží vel­ké kusy neobý­va­né, baži­na­té země. Nejlepší lhá­ři byli ti, kte­ří doká­za­li věřit vlast­ním kecům. Staly jsem se mis­try v tom si něco namlu­vit. Říkaly jsme samy sobě, že jsme nepo­cho­pi­ly, co měl kdo na mys­li, že to neby­lo jas­né, a jsme bez viny. Říkaly jsme si to tak usi­lov­ně, až jsme tomu věři­ly...“

Město špí­ny je hlav­ně pří­bě­hem o mezi­lid­ských vzta­zích a o tom, že i když se sna­ží­me být dob­ří, před svou vlast­ní „tem­nou“ minu­los­tí stej­ně neu­te­če­me.

Kromě jiné­ho se Hayley zao­bí­rá i téma­tem hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a sexu­ál­ní ori­en­ta­ci v dospí­vá­ní, o tou­ze poznat sebe sama, ale i o tom, jak někte­rá nař­če­ní mohou ovliv­nit zdra­vý úsu­dek a otřást man­žel­stvím v zákla­dech a zni­čit důvě­ru.

Kniha je moc hez­ky napsa­ná a vel­mi dob­ře se čte. Díky pasá­žím psa­ný­mi oči­ma Ronnie a Lewise máme mož­nost nahléd­nout do myš­len­ko­vých pocho­dů a vel­mi slo­ži­tých poci­tů dospí­va­jí­cí mlá­de­že, a na stra­ně dru­hé pasá­že oči­ma Constance coby mat­ky zmi­ze­lé dív­ky, jež se sna­ží dopát­rat sku­teč­né prav­dy, a kte­rá poma­lu a jis­tě ztrá­cí důvě­ru ve své­ho man­že­la a své man­žel­ství. 

Já osob­ně jsem se od této kni­hy nemoh­la odtrh­nout, pro­to­že jsem chtě­la za kaž­dou cenu zjis­tit, co se Esther doo­prav­dy sta­lo, a kdo je za jejím zmi­ze­ním sku­teč­ně odpo­věd­ný. V závě­ru kni­hy jsem se oprav­du dočka­la a byla jsem nemi­le pře­kva­pe­ná, jak jed­na udá­lost může poz­dě­ji ovliv­nit tolik živo­tů....

Město špí­ny
Napsala: Hayley Scrivenorová
Přeložila: Sylva Ficová
Vydalo: Nakladatelství JOTA, s.r.o.
První vydá­ní
V Brně roku 2023
Počet stran: 333
ISBN: 978-80-7689-218-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32186 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72007 KB. | 23.07.2024 - 17:22:22