Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Na co se můžeme těšit s Apple TV+

Na co se můžeme těšit s Apple TV+

apple tv plus reese witherspoon jennifer aniston 2
apple tv plus reese witherspoon jennifer aniston 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Televizní služ­ba s názvem Apple TV+, kte­rá bude kon­ku­ren­cí vel­mi úspěš­ných stre­a­mo­va­cích slu­žeb jako je Netflix nebo Amazon Prime Video bude zahá­je­na na pod­zim toho­to roku, už teď je ale znám seznam pořa­dů, seri­á­lů a fil­mů, na kte­ré se může­me těšit a o těch nej­za­jí­ma­věj­ších si teď může­te pře­číst.

Služba poskyt­ne exklu­ziv­ní obsah, na kte­rém budou mimo jiné pra­co­vat i svě­to­vě zná­mý her­ci a fil­ma­ři jako jsou JJ Abrams, M. Night Shyamalan nebo Steven Spielberg.

Image result for apple tv+ shows

The Morning Show

The Morning Show nebu­de tak úpl­ně kla­sic­ká ran­ní show, jako spí­še dra­ma o jejím vytvá­ře­ní. Tato nová série byla inspi­ro­vá­na kni­hou Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV (Vrchol rána: Uvnitř bez­o­hled­né­ho svě­ta ran­ní tele­vi­ze). Účinkovat budou Reese Witherspoon, Jennifer Aniston a Steve Carell.

See

Tento nový seri­ál bude popi­so­vat posta­po­ka­lyp­tic­kou budouc­nost, v níž smr­tí­cí virus vyhla­dil téměř celou popu­la­ci. Zbyla jen hrst­ka pře­ži­vších, kte­ří v důsled­ku viru oslep­li. Příběh se ode­hrá­vá něko­lik sto­vek let po tom, co ten­to virus vypu­kl, a tak už ani sami lidé neví, jest­li svět v jiné podo­bě vůbec někdy exis­to­val.

Seriál bude reží­ro­ván Francisem Lawrencem, kte­rý sto­jí i za oblí­be­nou tri­lo­gií Hunger Games.

Zajímavostí je, že pro­duk­ce jed­né epi­zo­dy vyjde na bez­má­la 15 mili­o­nů dola­rů, čímž se stá­vá jed­ním z nená­klad­něj­ších seri­á­lů.

For All Mankind

Další série z řady Apple TV+ bude sle­do­vat „co by se sta­lo, pokud by vesmír­ný závod nikdy neskon­čil“ potom, co by USSR dosta­la muže na měsíc jako prv­ní. Produkci bude mít na sta­rost Ronald D. Moore

Jak je vidět, Apple si pro své zákaz­ní­ky při­pra­vil hod­ně zají­ma­vou tvor­bu, kte­rou mají na sta­rost vel­ká jmé­na fil­mu. Teď už tedy zbý­vá pou­ze čekat na přes­né datum zpro­voz­ně­ní Apple TV+.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90145 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71688 KB. | 28.02.2024 - 06:15:18