Kritiky.cz > Horory > Sleepy Hollow (1999)

Sleepy Hollow (1999)

rp Sleepy Hollow 28199929.jpg
rp Sleepy Hollow 28199929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mysteriozní detek­tiv­ka, Johnny Depp vs. Bezhlavý jez­dec, co víc si může divák přát…
Konstábl Crane pat­ří sice mezi nej­lep­ší vyšet­řo­va­te­le, ale svým nad­ří­ze­ným je již dlou­ho „trnem v oku“. A to hlav­ně díky své­mu raci­o­nál­ní­mu smýš­le­ní a pro­sa­zo­vá­ním moder­ních metod při vyšet­řo­vá­ní. Jenomže jeho nad­ří­ze­ní a soud­ci jsou až pří­liš kon­zer­va­tiv­ní a nehod­la­jí žád­nou „revo­lu­ci“ při­pus­tit. Proto mu nabíd­nou, aby odjel do zapad­lé ame­ric­ké ves­ni­ce Sleepy Hollow a poku­sil se tam vyšet­řit sérii vražd, kte­rá děsí míst­ní oby­va­tel­stvo. Sice mu moc šan­cí na úspěch nedá­va­jí, ale ale­spoň se ho zbaví...Ichabod pln oče­ká­vá­ní tedy odjíž­dí, aniž by tušil, že jej tam čeká nejdě­si­věj­ší pří­pad jeho kari­é­ry. Po obhléd­nu­tí oko­lí ves­ni­ce, kte­rá je téměř neu­stá­le zaha­le­na mlž­ným opa­rem a sezná­me­ním s vět­ši­nou oby­va­tel, dojde k názo­ru, že za vším musí být něja­ký šíle­ný vrah. Nevěří totiž míst­ní legen­dě o bez­hla­vém jezd­ci, kte­rý má mít na svě­do­mí všech­ny vraž­dy. Během své­ho pát­rá­ní začne pood­ha­lo­vat tajem­ství, jenž se někte­ří z míst­ních sna­ži­li ututlat a počet pode­zře­lých začne rych­le stou­pat. Ukáže se totiž, že všich­ni mrt­ví spo­lu měli něco společného...něco co mělo zůstat navždy uta­je­no. Jenže mrtvých začne při­bý­vat a nako­nec i Crane bude muset při­pus­tit, že nad­při­ro­ze­né síly sku­teč­ně exis­tu­jí…

Český název: Ospalá díra
Režie: Tim Burton
Rok výro­by: 1999
Délka: 105 min
Země: USA / Německo
Hrají:
Johnny Depp...(Ichabod Crane)
Christina Ricci...(Katrina Van Tassel)
Christopher Walken...(Hessian Horseman)
Miranda Richardson...(Lady Van Tassel)
Michael Gambon...(Baltus Van Tassel)
Casper Van Dien...(Brom Van Brunt)
...a dal­ší
Skvělá mys­te­ri­óz­ní detek­tiv­ka, ve kte­ré figu­ru­jí nad­při­ro­ze­né síly v podo­bě bez­hla­vé­ho jezd­ce. Burton je pros­tě geni­ál­ní reži­sér a vět­ši­na jeho fil­mů se těší vel­ké obli­bě. Ospalou díru řadím mezi jeho nej­lep­ší tvor­bu a urči­tě jsem jí nevi­děl napo­sle­dy. Byl jsem napros­to uchvá­cen str­hu­jí­cí atmo­sfé­rou, kte­rou se mu poda­ři­lo vytvo­řit a zrov­na tak i ponurým pro­stře­dím ves­ni­ce, kde už ani liš­ky nedá­va­jí dobrou noc. Divák je doslo­va vta­žen do pří­bě­hu hned od prv­ních minut a to se mi na tom líbi­lo asi nej­ví­ce. Burton totiž nehod­lal cho­dit zby­teč­ně oko­lo hor­ké kaše a tak nám naser­ví­ro­val něko­lik mor­dů hned na začát­ku.
Hned vzá­pě­tí se sezna­mu­je­me s hlav­ním hrdi­nou, jeho smýš­le­ním i důvti­pem, kte­rý mu dopo­má­ha­jí při jeho vyšet­řo­vá­ní. Navíc nebu­de­me svěd­ky jen postup­né­ho roz­plé­tá­ní vra­ho­vy iden­ti­ty, ale podí­vá­me se i díky něko­li­ka fla­shbac­kům do minu­los­ti jak samot­né­ho Cranea, tak i bez­hla­vé­ho jezd­ce. Navíc tu pros­tě nebyl čas na nudu a pořád se tu něco děje. Občas se u někte­rých scén zasmě­je­me pro jejich humor­né poje­tí, jin­dy bude­me se zata­je­ným dechem sle­do­vat postup ve vyšet­řo­vá­ní. Jde totiž pře­de­vším o detek­tiv­ní záplet­ku a přes­to­že je nám jas­né, kdo vraž­dí, bylo zají­ma­vé sle­do­vat kdo dal­ší ve ves­ni­ci má něja­ké­ho toho „kost­liv­ce“ ve skří­ni.
Johnny Depp před­ve­dl dal­ší ze svých bez­chyb­ných výko­nů. On má pros­tě dar od pána­bo­ha a je radost ho sle­do­vat. Skvěle zapa­dl do celé­ho kom­ple­xu toho­to fil­mu a ved­le skvě­lé­ho scé­ná­ře, hudeb­ní­ho dopro­vo­du a ponu­ré atmo­sfé­ry mi nezbý­vá, než mu opět slo­žit vel­kou poklo­nu. Ani ostat­ní her­ci si však neved­li vůbec špat­ně. Christina Ricci i Christopher Walken se rov­něž za své výko­ny sty­dět roz­hod­ně nemu­sí a zby­tek jakbys­met. Takže je asi všem jas­né, že tady půjdu s hod­no­ce­ním hod­ně vyso­ko. Dalo by se tu sice pár věcí ješ­tě vypi­lo­vat, ale jinak oprav­du vel­ká spo­ko­je­nost.
Hodnocení:
80%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34629 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71964 KB. | 19.04.2024 - 15:55:35