Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář

Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář

Baba z ledu foto
Baba z ledu foto
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cenu za nej­lep­ší scé­nář v sou­těž­ní sek­ci International Narrative Competition zís­kal v noci na pátek 28. dub­na nový film Bohdana Slámy Bába z ledu na slav­ném newy­or­ském fes­ti­va­lu Tribeca. Snímek na fes­ti­va­lu osob­ně uved­li reži­sér Bohdan Sláma, před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role Zuzana Kronerová a jeden z pro­du­cen­tů fil­mu Pavel Strnad ze spo­leč­nos­ti Negativ. Film o osu­do­vém setká­ní ovdo­vě­lé Hany (Zuzana Kronerová) s otu­žil­cem Broňou (Pavel Nový), ve kte­rém dále hra­jí i Václav Neužil, Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová nebo Petra Špalková, měl pre­mi­é­ru 23. úno­ra.

Tribeca Film Festival zalo­že­ný Robertem de Nirem, Jane Rosentahl a Craigem Hatkoffem se letos koná v New Yorku od 19. do 30. dub­na. „Scénář může vytvo­řit zce­la nový svět. A film Bába z ledu nás se svou hře­ji­vos­tí a humo­rem zavá­dí do spe­ci­fic­ké­ho a výstřed­ní­ho svě­ta ovlá­da­né­ho nezvyklou love sto­ry,“ shod­la se poro­ta sek­ce International Narrative Competition, v níž se před­sta­vu­je to nej­lep­ší ze sou­čas­né svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. V poro­tě zased­ly tako­vé osob­nos­ti svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, jako jsou ame­rič­tí her­ci Willem Dafoe, Peter Fonda a Alessandro Nivola, spi­so­va­tel­ka, novi­nář­ka a hereč­ka Tavi Gevinson a brit­ská hereč­ka Ruth Wilson. Vítěz kate­go­rie nej­lep­ší scé­nář zís­kal cenu 2500 dola­rů, kte­rou jmé­nem poro­ty pře­da­li her­ci Willem Dafoe a Alessandro Nivola. Festival Tribeca má v sou­čas­né době návštěv­nost kolem tří mili­o­nů fil­mo­vých fanouš­ků a pra­vi­del­ně se na něm setká­va­jí svě­to­vé osob­nos­ti z oblas­ti fil­mu, hud­by a umě­ní.

Snímek Bába z ledu vzni­kl v česko-slovensko-francouzské kopro­duk­ci. Koproducenty za Českou repub­li­ku jsou Negativ, Česká tele­vi­ze, Barrandov Studio a i/o post. Film pod­po­řil Státní fond kine­ma­to­gra­fie. Distributorem fil­mu je spo­leč­nost Falcon. Do mezi­ná­rod­ní dis­tri­buce ho zakou­pi­la spo­leč­nost Match Factory.

SYNOPSE

Po setká­ní s otu­žil­cem Broňou (Pavel Nový) začí­ná ovdo­vě­lá Hana (Zuzana Kronerová) pozvol­na měnit svůj ste­re­o­typ­ní život, kte­rý se dopo­sud točil výhrad­ně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), sna­ch (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnou­čat. Zatímco šede­sát­ni­ce Hana pro­ží­vá love sto­ry, tra­dič­ní víken­do­vé obě­dy v rodin­né vile ztrá­ce­jí na idy­lič­nos­ti a postup­ně vyplou­vá na povrch, že kaž­dý z hrdi­nů má něja­ké tajem­ství. Haniným neče­ka­ným spo­jen­cem se stá­vá vnuk Ivánek, kte­rý si zami­lo­val nejen své­ráz­né­ho Broňu, ale i jeho sle­pi­ci Adélu a otu­ži­lec­kou komu­ni­tu na bře­hu Vltavy. Příběh roz­krý­va­jí­cí neleh­ké vzta­hy mezi tře­mi gene­ra­ce­mi při­ná­ší nadě­ji, že život lze vzít do vlast­ních rukou v jakém­ko­li věku.

Foto zdroj : Falcon


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61294 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72293 KB. | 28.05.2024 - 04:21:18