Kritiky.cz > Recenze > Náměstí Spasitele -

Náměstí Spasitele -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Náměstí Spasitele - Recenze

7.October.2007 Recenze Autor: Jaroslav Měrtl

Ti z vás, kte­ří se letoš­ní rok nedo­sta­li do Karových Varů, nebo nemě­li namí­ře­no zrov­na na ten­to film, o hod­ně při­šli. Režisér Krysztof Krauzeho (u nás pro­sla­ve­ný fil­mem Můj Nikifor) nato­čil film, kte­rý se sty­lem vyprá­vě­ní podo­bá fil­mům slav­né­ho pol­ské­ho reži­sé­ra Krysztofa Kieślowského. Příběh se ode­hrá­vá v sou­čas­ném Polsku.
Rodina se dosta­la do slo­ži­té situ­a­ce, když pro­da­la byt, aby moh­la kou­pit nový. Jenže nesta­lo se nic jiné­ho, než že rodi­na nale­tě­la pod­vod­ní­ko­vi a muse­la zůstat u mat­ky Bartka. To bohu­žel neu­dě­la­lo ani tro­chu dob­ro­ty a vyvo­lá­vá to vál­ku mezi ženou Beatou a tchýní (mat­kou Bartka). Vytahují se sta­ré prav­dy a kro­mě slov­ních hádek, se roz­ši­řu­jí i drob­né naschvá­ly. Mezitím Beata najde prá­ci, ale kvů­li nedo­stat­ku peněz nemů­žou dát děti do škol­ky, což způ­so­bu­je dal­ší pro­blémy. Do toho tchýně na ni svá­dí všech­nu vinu za nedo­sta­tek peněz a Bartek si najde mezi­tím milen­ku, ke kte­ré se pře­stě­hu­je. Tlak na Beatu je čím dál vět­ší a zkrát­ka neú­nos­ný.
Film cel­kem dob­ře vykres­lu­je cha­rak­te­ry postav, pře­de­vším tchýně. Zasloužila se o to roz­hod­ně pomoc ženy Krauzeho (scé­ná­ři a režii), kte­rá vnes­la do fil­mu žen­ské poci­ty a film tedy nemohl být viděn jen ryze z muž­ské­ho pohle­du. Mé oba­vy, že se film nepro­bo­ju­je do čes­ké dis­tri­buce ale­spoň na DVDčka, se roz­ply­nu­ly s pohle­dem na datum pre­mi­é­ry v kinech, což mi udě­la­lo ješ­tě vět­ší radost. Inu jen tak dál. Ještě bych uví­tal z letoš­ní pře­hlíd­ky z Karlových Varů ale­spoň Drama/Mex. Jestli i to se sem dosta­ne, budu vel­mi spo­ko­je­ný.
Verdikt: Velmi rea­lis­tic­ky nato­če­ný film. Nikdo neví, jak to může dopad­nout, když člo­věk už pros­tě nemů­že.
Hodnocení: 5/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8645a6“:

/* */


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60239 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71516 KB. | 19.06.2024 - 00:36:06